Διαδρομή πλοήγησης

Το ΙΜΙ θα επεκταθεί σε τρεις νέους νομικούς τομείς

  • Δημόσιες συμβάσεις

Τον Απρίλιο 2015, όπως προβλέπουν οι νέες οδηγίες σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες (2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),  θα ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα που θα στηρίξει την ανταλλαγή πληροφοριών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών δυνατοτήτων και της τεχνικής ικανότητας του προσφέροντος, η τη συμμόρφωσή του με ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. 

  • Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Από τον Δεκέμβριο 2015, μετά την έγκριση της οδηγίας 2014/60/ΕΕ, το ΙΜΙ θα βοηθά τις αρχές των κρατών μελών στην ανταλλαγή πληροφοριών για τα πολιτιστικά αγαθά που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφός τους.

  •  Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων

Από τον Ιούνιο 2016, το ΙΜΙ θα χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή επιβολή χρηματικών κυρώσεων και προστίμων, στον τομέα της απόσπασης εργαζομένων, σύμφωνα με την οδηγία 2014/67/ΕΕ. Η οδηγία αυτή καθιερώνει επίσης τη χρήση του ΙΜΙ για τη γενική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, που έχει δοκιμαστεί πειραματικά από το 2011.

Πρόσβαση στο ΙΜΙ

Μόνο καταχωρισμένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ)

Εργαλείο εκμάθησης του ΙΜΙ

Εάν είστε νέος χρήστης του ΙΜΙ και θέλετε να εξοικειωθείτε με το σύστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εκμάθησης.

Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να καταχωριστείτε.

Δεν έχετε καταχωριστεί ακόμη;

Η αίτηση καταχώρισης πρέπει να εγκριθεί από έναν εθνικό συντονιστή ΙΜΙ. Μόνο αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν την καταχώρισή τους στο ΙΜΙ.