Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημος ιστότοπος της ΕΕ

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη στις εξής γλώσσες

Βιβλιοθήκη


Γενικές πληροφορίες

Οδηγοί χρήσης

General IMI User Guides

CPC – Consumer Protection Cooperation

EPC – European Professional Card

Services

Posting of Workers

Public Documents

Firearms

SOLVIT

Πολιτική και νομικά έγγραφα

Διοικητική συνεργασία: τομείς και νομικές βάσεις

Η διοικητική συνεργασία στο πλαίσιο του ΙΜΙ επεκτείνεται σε τομείς οι οποίοι απαριθμούνται εδώ μαζί με τις νομικές τους βάσεις:

Έτος Τομέας διοικητικής συνεργασίας Παρεχόμενα είδη ανταλλαγής πληροφοριών Νομικές βάσεις
2008 Επαγγελματικά προσόντα

Αιτήσεις πληροφοριών
Για τον έλεγχο της εγκυρότητας των προσόντων επαγγελματιών που επιθυμούν να εργαστούν στη χώρα σας

Μηχανισμός προειδοποίησης
Για την επισήμανση περιορισμών και απαγορεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 56.

Κοινοποιήσεις
Για την κοινοποίηση νέων τίτλων σχετικά με αρχιτέκτονες και επαγγελματίες του τομέα της υγείας

Οδηγία 2005/36/EK, που τροποποιήθηκε από την

Οδηγία 2013/55/EE

2009 Υπηρεσίες

Αιτήσεις πληροφοριών
Για την επαλήθευση πληροφοριών σχετικά με ξένες εταιρείες ή αλλοδαπούς που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες στη χώρα σας

Μηχανισμός προειδοποίησης 
Για την επισήμανση δραστηριότητας παρόχου υπηρεσιών, η οποία θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον

Κοινοποιήσεις
Για την ενημέρωση της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών

Οδηγία 2006/123/ΕΚ

Απόφαση 2009/739/EK

2011 Απόσπαση εργαζομένων

Αιτήσεις πληροφοριών
Για αιτήσεις πληροφοριών σχετικά με τους όρους απασχόλησης εργαζομένων που έχουν αποσπαστεί στη χώρα σας

Κοινοποιήσεις
Για την κοινοποίηση γεγονότων που περιέχουν ενδείξεις για πιθανές παρατυπίες

Αίτηση με τυποποιημένο έγγραφο
Αίτηση σε κράτος μέλος για την κοινοποίηση απόφασης επιβολής διοικητικής χρηματικής κύρωσης ή/και προστίμου σε πάροχο υπηρεσιών
Αίτηση σε κράτος μέλος για την είσπραξη διοικητικής χρηματικής κύρωσης ή/και προστίμου σε πάροχο υπηρεσιών

Οδηγία 96/71/EK
Οδηγία 2014/67/EE
2012 Διασυνοριακή μεταφορά μετρητών ευρώ

Αποθετήριο
Για τον έλεγχο των στοιχείων αδειών διασυνοριακής μεταφοράς μετρητών ευρώ

Κανονισμός (EE) αριθ. 1214/2011
2013 Δικαιώματα των ασθενών

Αιτήσεις πληροφοριών
Για τον έλεγχο του «δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος» επαγγελματιών του τομέα της υγείας

Οδηγία 2011/24/EE
2013 SOLVIT
SOLVIT

Διεκπεραίωση υποθέσεων
Για τη διεκπεραίωση από τις εθνικές αρχές καταγγελιών που υποβάλλουν πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά

Σύσταση 2013/461/EE
2013 Ηλεκτρονικό εμπόριο
(πιλοτικό έργο)

Αιτήσεις για τη λήψη μέτρων
Για να ζητηθεί από άλλη χώρα η λήψη συγκεκριμένων μέτρων κατά παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών, όταν, για παράδειγμα, δεν τηρούνται οι γενικές απαιτήσεις παροχής πληροφοριών στους ιστοτόπους τους.

Κοινοποιήσεις
Για να κοινοποιούνται μέτρα που πρόκειται να ληφθούν κατά παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών εγκατεστημένων σε άλλη χώρα.

Οδηγία 2000/31/EK
2012 Άδειες μηχανοδηγού αμαξοστοιχίας
(πιλοτικό έργο)

Αίτηση πληροφοριών
Για τον έλεγχο της ισχύος άδειας μηχανοδηγού αμαξοστοιχίας· για την αίτηση διενέργειας ελέγχου ή για την αναστολή άδειας

Κοινοποιήσεις
Για την ενημέρωση των άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με αίτηση διενέργειας ελέγχου ή την αναστολή άδειας

Εκτελεστική απόφαση 2014/89/ΕΕ
2015 Δημόσιες συμβάσεις
(πιλοτικό έργο)
PP

Αιτήσεις πληροφοριών
Για τον έλεγχο πληροφοριών και εγγράφων που παρέχονται από τις εταιρείες προμηθειών άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ
2015 Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Αίτηση πληροφοριών
Για τον εντοπισμό πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα και για την ταυτοποίηση του νομέα/κατόχου

Κοινοποιήσεις
Για την κοινοποίηση του εντοπισμού πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα και της έναρξης της διαδικασίας επιστροφής τους

Αποθετήριο
Για την αναζήτηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών σε άλλο κράτος μέλος

Οδηγία 2014/60/EE
2016 EPC – Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα

Διεκπεραίωση αιτήσεων
Για την επεξεργασία των αιτήσεων έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας που υποβάλλουν επαγγελματίες

Οδηγία 2005/36/EK, που τροποποιήθηκε από την

Οδηγία 2013/55/EE

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/983 της Επιτροπής

2017 Μη οδικά κινητά μηχανήματα

Διεκπεραίωση αιτήσεων
Για την επεξεργασία αιτήσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ οι οποίες χορηγούνται για μηχανές μη οδικών κινητών μηχανημάτων

Κανονισμός (EE) 2016/1628
2018 ΓΚΠΔ - Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων

Αίτηση πληροφοριών
Για να ζητείται και να παρέχεται βοήθεια από άλλες αρχές προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο διασυνοριακών υποθέσεων

Κοινοποιήσεις
Για να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με διασυνοριακές υποθέσεις

Κανονισμός (EE) 2016/679
2018/19 Δημόσια έγγραφα

Αποθετήριο
Για να εξετάζονται υποδείγματα εγγράφων που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος και δείγματα πλαστών εγγράφων (Αύγουστος 2018)

Αίτηση πληροφοριών
Για τον έλεγχο της γνησιότητας δημοσίων εγγράφων που υποβάλλουν επιχειρήσεις ή ιδιώτες (Φεβρουάριος 2019)

Κανονισμός (EE) 2016/1191
2019 Firearms - Transfer authorisations

Repository
To consult the list of firearms for which prior consent is not required

Notifications
To notify authorisations granted for the transfer of firearms between EU Member States

Directive 91/477/EEC amended by

Directive (EU) 2008/51/EC and

Directive (EU) 2017/853

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/686

2020 CPC – Consumer Protection Cooperation

Mutual Assistance
To request information concerning the activities of a trader or to request enforcement measures to be taken

Alert mechanism
To flag the activity of a trader assumed to infringe Union law listed in the Annex to the CPC regulation

Coordinated Actions
To initiate and carry out coordinated investigations, enforcement actions and other measures concerning widespread infringement cases with a Union dimension

Regulation (EU) 2017/2394

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2213

Coming soon EJN - European Judicial Network

Ομάδες ερωτήσεων, δελτία και κατάλογοι που χρησιμοποιούνται στο IMI