Oficiálne webové stránky Európskej únie Oficiálne webové sídlo 

Táto stránka je dostupná v týchto jazykoch:

Knižnica


Všeobecné informácie

Používateľské príručky

General IMI User Guides

CPC – Consumer Protection Cooperation

EPC – European Professional Card

Services

Posting of Workers

Professional Qualifications

Public Documents

Firearms

SOLVIT

Dokumenty o politike a právne dokumenty

Administratívna spolupráca: oblasti a právne základy

Administratívna spolupráca na báze systému IMI sa týka mnohých oblastí, ktoré sú tu uvedené spolu s ich právnymi základmi:

Rok Oblasť administratívnej spolupráce Druh výmeny informácií Právne základy
2008 Odborné kvalifikácie

Žiadosti o informácie
Overenie platnosti kvalifikácií odborníkov, ktorí chcú pôsobiť vo vašej krajine

Výstražný mechanizmus
Upozornenia na obmedzenia a zákazy v súlade s článkom 56

Oznámenia
Oznámenie nového diplomu pre architektov a zdravotníckych pracovníkov

smernica 2005/36/ES zmenená

smernicou 2013/55/EÚ

2009 Služby

Žiadosti o informácie
Overovanie informácií o zahraničných spoločnostiach alebo osobách, ktoré chcú poskytovať služby vo vašej krajine

Výstražný mechanizmus 
Upozornenia na činnosti poskytovateľa služieb, ktorá by mohla mať dosah na zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie

Oznámenia
Informovanie Komisie a členských štátov o zmenách právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania služieb

smernica 2006/123/ES

rozhodnutie 2009/739/ES

2011 Vysielanie pracovníkov

Žiadosti o informácie
Žiadosť o informácie týkajúce sa podmienok zamestnávania pracovníkov vyslaných do vašej krajiny

Oznámenia
Oznamovanie skutočností svedčiacich o možných nezrovnalostiach

Žiadosti v rámci jednotného nástroja
Požiadavka na iný členský štát, aby oznámil rozhodnutie o uložení administratívnej sankcie a/alebo pokuty poskytovateľovi služieb
Požiadavka na iný členský štát, aby vymohol administratívnu sankciu a/alebo pokutu od poskytovateľa služieb

smernica 96/71/ES
smernica 2014/67/EÚ
2012 Cezhraničná preprava eurovej hotovosti

Databáza
Kontrola údajov licencie na prepravu hotovosti cez hranice

nariadenie (EÚ) č. 1214/2011
2013 Práva pacientov

Žiadosti o informácie
Overenie práva zdravotníckych pracovníkov na „výkon povolania“

smernica 2011/24/EÚ
2013 SOLVIT
SOLVIT

Vybavovanie prípadov
Vybavovanie sťažností predložených občanmi a podnikmi v súvislosti s uplatňovaním právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu zo strany vnútroštátnych orgánov

odporúčanie 2013/461/EÚ
2013 Elektronický obchod
(pilotný projekt)

Žiadosti o prijatie opatrení
Požiadavka na inú krajinu, aby prijala špecifické opatrenia proti online poskytovateľovi služieb, napríklad ak poskytovateľ nedodržiava všeobecné požiadavky na informácie na svojich webových stránkach.

Oznámenia
Oznámenie opatrení, ktoré zamýšľate podniknúť proti online poskytovateľom služieb so sídlom v inej krajine

smernica 2000/31/ES
2012 Preukazy rušňovodičov
(pilotný projekt)

Žiadosti o informácie
Kontrola platnosti preukazov rušňovodičov; žiadosť o vykonanie inšpekcie alebo žiadosť o odobratie preukazu

Oznámenia
Informovanie iných členských štátov a Komisie o žiadosti o inšpekciu alebo odobratie licencie

vykonávacie rozhodnutie 2014/89/EÚ
2015 Verejné obstarávanie (pilotný projekt)PP

Žiadosti o informácie
Kontrola informácií a dokumentácie, ktorú poskytli uchádzači z iných európskych krajín.

smernica2014/24/EÚ
a 2014/25/EÚ
2015 Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty

Žiadosti o informácie
Lokalizácia nezákonne vyvezených predmetov kultúrnej hodnoty a totožnosť vlastníka/držiteľa

Oznámenia
Oznámenie, že sa našiel nezákonne vyvezený predmet kultúrnej hodnoty, a uplatnenie nároku na navrátenie sa začalo

Databáza
Overenie uplatniteľných právnych predpisov týkajúcich sa navracania predmetov kultúrnej hodnoty v inom členskom štáte

smernica 2014/60/EÚ
2016 EPC – Európsky profesijný preukaz

Vybavovanie žiadostí
Spracovávanie žiadostí odborníkov o európsky profesijný preukaz

smernica 2005/36/ES zmenená

smernicou 2013/55/EÚ

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/983

2017 Necestné pojazdné stroje

Vybavovanie žiadostí
Spracovávanie žiadostí a výmena informácií týkajúcich sa typového schvaľovania motorov necestných pojazdných strojov

nariadenie (EÚ) 2016/1628
2018 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Žiadosti o informácie
Žiadosť o pomoc a poskytovanie pomoci zo strany orgánov na ochranu údajov v cezhraničných prípadoch

Oznámenia
Poskytovanie informácií o cezhraničných prípadoch

nariadenie (EÚ) 2016/679
2018/19 Verejné listiny

Databáza
Oboznamovanie sa so vzorovými listinami vydanými v inom členskom štáte a s príkladmi sfalšovaných listín (august 2018)

Žiadosti o informácie
Overovanie pravosti verejných listín predložených právnickými a fyzickými osobami (február 2019)

nariadenie (EÚ) 2016/1191
2019 Firearms - Transfer authorisations

Repository
To consult the list of firearms for which prior consent is not required

Notifications
To notify authorisations granted for the transfer of firearms between EU Member States

Directive 91/477/EEC amended by

Directive (EU) 2008/51/EC and

Directive (EU) 2017/853

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/686

2020 CPC – Consumer Protection Cooperation

Mutual Assistance
To request information concerning the activities of a trader or to request enforcement measures to be taken

Alert mechanism
To flag the activity of a trader assumed to infringe Union law listed in the Annex to the CPC regulation

Coordinated Actions
To initiate and carry out coordinated investigations, enforcement actions and other measures concerning widespread infringement cases with a Union dimension

Regulation (EU) 2017/2394

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2213

Coming soon EJN - European Judicial Network

Súbory otázok, formuláre a zoznamy použité v IMI