Een officiële website van de Europese Unie Een officiële website van de EU

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:

Bibliotheek


Algemene informatie

Handleidingen

General IMI User Guides

CPC – Consumer Protection Cooperation

EPC – European Professional Card

Services

Posting of Workers

Professional Qualifications

Public Documents

Firearms

SOLVIT

Beleid en juridische documenten

Administratieve samenwerking: onderwerpen en rechtsgrondslagen

Overheden kunnen IMI gebruiken voor onderlinge samenwerking op basis van de hieronder opgesomde rechtsgrondslagen:

Jaar Onderwerp Types informatie-uitwisseling Rechtsgrondslag
2008 Beroepskwalificaties

Informatieverzoeken
Nagaan of de beroepskwalificaties van iemand die in uw land zijn beroep wil uitoefenen, geldig zijn

Waarschuwingsmechanisme
Melding maken van een verbod of beperking op de uitoefening van iemands beroep overeenkomstig artikel 56

Kennisgevingen
Nieuwe diploma´s voor architecten en gezondheidszorgberoepen

Richtlijn 2005/36/EG, gewijzigd bij

Richtlijn 2013/55/EU

2009 Diensten

Informatieverzoeken
Controleren of de informatie over een buitenlands bedrijf of persoon die in uw land diensten wilt aanbieden, juist is

Waarschuwingsmechanisme 
Melding maken van de activiteit van een dienstverlener die gevolgen zou kunnen hebben voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu

Kennisgevingen
De Commissie en de EU-landen informeren over veranderingen in de wetgeving op het gebied van dienstverlening

Richtlijn 2006/123/EG

Besluit 2009/739/EG

2011 Detachering van werknemers

Informatieverzoeken
Informatie opvragen over de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in uw land

Kennisgevingen
Feitelijke informatie doorgeven die op onregelmatigheden wijst

Uniform Instrument Requests
Een andere lidstaat verzoeken om een beslissing tot het opleggen van een sanctie en/of boete aan een dienstverlener door te geven
Een andere lidstaat verzoeken om een aan een dienstverlener opgelegde sanctie uit te voeren en/of boete in te vorderen

Richtlijn 96/71/EC
Richtlijn 2014/67/EU
2012 Internationale geldtransporten

Register/database
De details van vergunningen voor internationaal geldtransport controleren

Verordening (EU) nr. 1214/2011
2013 Patiëntenrechten

Informatieverzoeken
Controleren of een gezondheidswerker bevoegd is om zijn beroep uit te oefenen

Richtlijn 2011/24/EU
2013 SOLVIT
SOLVIT

Behandeling van zaken
Behandelen van klachten van burgers en bedrijven over de toepassing van de internemarktwetgeving door nationale overheden

Aanbeveling 2013/461/EU
2013 Elektronische handel
(proefproject)

Verzoeken om maatregelen
Een ander land vragen bepaalde maatregelen te nemen tegen een onlinebedrijf, bijvoorbeeld als het niet alle verplichte informatie op zijn website vermeldt

Kennisgevingen
Kennisgeving van maatregelen die u van plan bent te nemen tegen onlinebedrijven in een ander land

Richtlijn 2000/31/EG
2012 Treinmachinistenvergunningen
(proefproject)

Informatieverzoeken
Nagaan of een treinmachinistenvergunning geldig is; een controle aanvragen of een vergunning laten schorsen

Kennisgevingen
De overige EU-landen en de Commissie op de hoogte stellen van een controleverzoek of schorsing

Uitvoeringsbesluit 2014/89/EU
2015 Overheidsopdrachten (proefproject)PP

Informatieverzoeken
Informatie en documentatie raadplegen die door meedingende bedrijven uit andere Europese landen is verstrekt

Richtlijnen2014/24/EU
en 2014/25/EU
2015 Teruggave van cultuurgoederen

Informatieverzoeken
Nagaan waar een onrechtmatig naar het buitenland overgebracht cultuurgoed zich bevindt en wie de bezitter of houder ervan is

Kennisgevingen
Melden dat een onrechtmatig naar het buitenland overgebracht cultuurgoed is teruggevonden en de teruggaveprocedure starten

Register/database
De toepasselijke wetgeving over de teruggave van cultuurgoederen van andere lidstaten raadplegen

Richtlijn 2014/60/EG
2016 Europese beroepskaart (EPC)

Behandeling van aanvragen
Het behandelen van aanvragen van een Europese beroepskaart door beroepsbeoefenaars

Richtlijn 2005/36/EG, gewijzigd bij

Richtlijn 2013/55/EU

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/983

2017 Niet voor de weg bestemde mobiele machines

Behandeling van aanvragen
Het behandelen van aanvragen en verzoeken tot uitwisseling van informatie met betrekking tot de EU-typegoedkeuring van motoren voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

Verordening (EU) 2016/1628.
2018 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Informatieverzoeken
Hulp vragen van en aanbieden aan andere databeschermingsinstanties in grensoverschrijdende zaken

Kennisgevingen
Informatie verstrekken in grensoverschrijdende zaken

Verordening (EU) 2016/679
2018/19 Openbare documenten

Register/database
Voorbeelden van echte en vervalste documenten uit andere lidstaten inzien (augustus 2018)

Informatieverzoeken
Nagaan of door bedrijven en personen ingediende openbare documenten echt zijn

Verordening (EU) 2016/1191
2019 Firearms - Transfer authorisations

Repository
To consult the list of firearms for which prior consent is not required

Notifications
To notify authorisations granted for the transfer of firearms between EU Member States

Directive 91/477/EEC amended by

Directive (EU) 2008/51/EC and

Directive (EU) 2017/853

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/686

2020 CPC – Consumer Protection Cooperation

Mutual Assistance
To request information concerning the activities of a trader or to request enforcement measures to be taken

Alert mechanism
To flag the activity of a trader assumed to infringe Union law listed in the Annex to the CPC regulation

Coordinated Actions
To initiate and carry out coordinated investigations, enforcement actions and other measures concerning widespread infringement cases with a Union dimension

Regulation (EU) 2017/2394

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2213

Coming soon EJN - European Judicial Network

Vragenlijsten, formulieren en lijsten die in IMI worden gebruikt