Официален уебсайт на Европейския съюз Официален уебсайт на ЕС

Тази страница е достъпна на следните езици:

Библиотека


Обща информация

Ръководства за потребителите

General IMI User Guides

CPC – Consumer Protection Cooperation

EPC – European Professional Card

Services

Posting of Workers

Professional Qualifications

Public Documents

Firearms

SOLVIT

Политически и правни документи

Административно сътрудничество: области и правни основания

Административното сътрудничество в рамките на IMI обхваща редица области, изброени тук заедно със съответните правни основания:

Година Област на административно сътрудничество Предлагани видове обмен на информация Правно основание
2008 г. Професионални квалификации

Заявки за информация
Проверка на валидността на квалификации на специалисти, желаещи да практикуват във вашата страна

Механизъм за предупреждение
Сигнализиране на ограничения и забрани в съответствие с член 56

Уведомления
Информиране за нови дипломи, връчени на архитекти и здравни специалисти

Директива 2005/36/EC изменена с

Директива 2013/55/EU

2009 г. Услуги

Заявки за информация
Проверка на информация за чуждестранно дружество или лице, желаещо да предоставя услуга във вашата страна

Механизъм за предупреждение 
Сигнализиране за дейността на доставчик на услуги, която може да има последици за здравето, безопасността или околната среда

Уведомления
Информиране на Комисията и държавите от ЕС за промени в законодателството във връзка с предоставянето на услуги.

Директива 2006/123/EC

Решение 2009/739/EC

2011 г. Командироване на работници

Заявки за информация
Искане на информация относно условията на заетост на работници, командировани във вашата страна

Уведомления
Съобщаване на факти, свързани с евентуални нередности

Искания относно единен инструмент
Искане от друга държава членка да уведоми за решение за налагане на административна санкция и/или глоба на доставчик на услуги
Искане от друга държава членка да събере административна санкция и/или глоба от доставчик на услуги

Директива 96/71/EC
Директива 2014/67/EU
2012 г. Трансгранично транспортиране на евро в брой

Регистър
Проверка на данните за лицензи за трансгранично транспортиране на пари в брой

Регламент (EU) No 1214/2011
2013 г. Права на пациентите

Заявки за информация
Проверка на правото на здравен специалист да практикува професията си

Директива 2011/24/EU
2013 СОЛВИТ
SOLVIT

Разглеждане на случаи
Разглеждане на жалби, подадени от граждани и предприятия, във връзка с прилагането на правото на единния пазар от националните органи

Препоръка 2013/461/EU
2013 г. Електронна търговия
(пилотен проект)

Искания за мерки
Искане за предприемане на конкретни мерки от друга държава срещу доставчик на онлайн услуги, например когато на неговия уебсайт не са спазени общи информационни изисквания.

Уведомления
Съобщаване за мерки, които смятате да вземете против доставчици на онлайн услуги, установени в друга страна.

Директива 2000/31/EC
2012 г. Свидетелства за управление на локомотив
(пилотен проект)

Заявки за информация
Проверка на валидността на свидетелство за управление на локомотив; искане за проверка или спиране на действие на свидетелство

Уведомления
Информиране на другите държави членки и Комисията за искане за проверка или спиране на действие на свидетелство

Решение за изпълнение 2014/89/EU
2015 г. Обществени поръчки
(пилотен проект)
PP

Заявки за информация
Проверка на информация и документация, предоставена от предприятия изпълнители на обществени поръчки от други европейски държави.

Директиви 2014/24/UE
и 2014/25/EU
2015 г. Връщане на паметници на културата

Заявки за информация
Откриване на незаконно изнесени паметници на културата и идентифициране на техния притежател

Уведомления
Уведомяване за намирането на незаконно изнесен паметник на културата и за образуването на производство по връщане

Регистър
Проверка на приложимото законодателство относно връщането на паметници на културата в друга държава членка

Директива 2014/60/UE
2016 г. EPC — Европейска професионална карта

Обработване на заявления
Обработване на заявления за Европейска професионална карта, подадени от специалисти

Директива 2005/36/EC изменена с

Директива 2013/55/EU

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията

2017 г. Извънпътна подвижна техника

Обработване на заявления
Обработване на заявления и обмен на информация относно ЕС одобрения на типа за двигатели за извънпътна подвижна техника

Регламент (EU) 2016/1628
2018 г. ОРЗД – Общ регламент относно защитата на данните

Заявки за информация
Искане и предоставяне на помощ от други органи за защита на данните в контекста на трансгранични случаи

Уведомления
Предоставяне на информация за трансгранични случаи

Регламент (EU) 2016/679
2018-2019 г. Публични документи

Регистър
Консултиране на документи образци, издадени в друга държава членка и примери за подправени документи (август 2018 г.)

Заявки за информация
Проверка на автентичността на публични документи, подадени от предприятия и граждани (февруари 2019 г.)

Регламент (EU) 2016/1191
2019 Firearms - Transfer authorisations

Repository
To consult the list of firearms for which prior consent is not required

Notifications
To notify authorisations granted for the transfer of firearms between EU Member States

Directive 91/477/EEC amended by

Directive (EU) 2008/51/EC and

Directive (EU) 2017/853

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/686

2020 CPC – Consumer Protection Cooperation

Mutual Assistance
To request information concerning the activities of a trader or to request enforcement measures to be taken

Alert mechanism
To flag the activity of a trader assumed to infringe Union law listed in the Annex to the CPC regulation

Coordinated Actions
To initiate and carry out coordinated investigations, enforcement actions and other measures concerning widespread infringement cases with a Union dimension

Regulation (EU) 2017/2394

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2213

Coming soon EJN - European Judicial Network

Групи въпроси, формуляри и списъци в IMI