Oficiální internetová stránka Evropské unie Oficiální internetové stránky EU

Tato stránka je k dispozici v těchto jazycích:

Dokumenty


Všeobecné informace

Příručky

General IMI User Guides

CPC – Consumer Protection Cooperation

EPC – European Professional Card

Services

Posting of Workers

Public Documents

Firearms

SOLVIT

Politické a legislativní dokumenty

Správní spolupráce: oblasti a právní základ

Správní spolupráce prostřednictvím IMI spadá do několika oblastí, které uvádíme níže spolu s jejich právním základem:

Rok Oblast správní spolupráce Typy výměny informací Právní základ
2008 Odborné kvalifikace

Žádosti o informace
Pro kontrolu platnosti kvalifikace odborných pracovníků, kteří své povolání vykonávají ve vaší zemi

Výstražný mechanismus
Upozorňuje na omezení a zákazy podle článku 56

Oznámení
Oznamuje nové diplomy pro architekty a zdravotnické profese

směrnice 2005/36/EC ve znění

směrnice 2013/55/EU

2009 Služby

Žádosti o informace
Pro ověření informací o zahraniční společnosti nebo osobě, která má zájem poskytovat službu ve vaší zemi

Výstražný mechanismus
Upozorňuje na činnost poskytovatele služeb, který představuje riziko pro zdraví, bezpečnost nebo pro životní prostředí

Oznámení
Informuje Komisi a ostatní členské státy o změnách ve vnitrostátní legislativě týkající se poskytování služeb

směrnice 2006/123/EC

rozhodnutí 2009/739/EC

2011 Vysílání pracovníků

Žádosti o informace
Pro informace o pracovních podmínkách pracovníků vyslaných do vaší země

Oznámení
Sděluje skutečnosti o možných nesrovnalostech

Žádosti o jednotný doklad
Žádá jiný členský stát o oznámení rozhodnutí, kterým se poskytovateli služeb ukládá správní sankce či pokuta
Žádá jiný členský stát, aby vymohl od poskytovatele služeb správní sankci či pokutu

směrnice 96/71/EC
směrnice 2014/67/EU
2012 Přeshraniční přeprava eurohotovosti

Databáze
Slouží ke kontrole licencí na přeshraniční přepravu hotovosti

nařízení (EU) No 1214/2011
2013 Práva pacientů

Žádosti o informace
Pro kontrolu „práva vykonávat povolání“ u zdravotnických profesí

směrnice 2011/24/EU
2013 Služba SOLVIT
SOLVIT

Řešení případů
Vyřizuje stížnosti občanů a podniků na uplatňování právních předpisů jednotného trhu ze strany vnitrostátních orgánů

doporučení 2013/461/EU
2013 Elektronické obchodování
(pilotní projekt)

Žádosti o opatření
Má-li jiná země přijmout konkrétní opatření proti poskytovateli online služeb, pokud například na jeho internetových stránkách nejsou dodržovány obecné požadavky na informace

Oznámení
Má-li se oznámit opatření, která zamýšlíte přijmout proti poskytovateli online služeb usazenému v jiné zemi

směrnice 2000/31/EC
2012 Licence strojvedoucích
(pilotní projekt)

Žádosti o informace
Pro ověření platnosti licence strojvedoucího; pro žádost o provedení inspekce a nebo o pozastavení platnosti licence

Oznámení
Upozorňuje ostatní členské státy a Komisi na žádost o inspekci či na pozastavení licence

prováděcí rozhodnutí 2014/89/ES
2015 Zadávání veřejných zakázek
(pilotní projekt)
PP

Žádosti o informace
Pro kontrolu informací a dokumentace, které poskytují podniky z jiných evropských zemí

Směrnice 2014/24/UE
A 2014/25/EU
2015 Navracení kulturních statků

Žádosti o informace
Pro lokalizaci nezákonně vyvezeného kulturního statku a zjištění totožnosti vlastníka/držitele

Oznámení
Oznamuje, že bylo zjištěno nezákonné vyvezení kulturního statku a je zahájeno řízení o navrácení

Databáze
Pro kontrolu platných právních předpisů týkajících se navracení kulturních statků v jiném členském státě

směrnice 2014/60/UE
2016 EPC – Evropský profesní průkaz

Vyřizování žádostí
K vyřizování žádostí pracovníků o evropský profesní průkaz

směrnice 2005/36/EC ve znění

směrnice 2013/55/EU

prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/983

2017 Nesilniční pojízdné stroje

Vyřizování žádostí
K vyřizování žádostí a sdílení informací týkajících se EU schválení typu pro nesilniční pojízdné stroje

nařízení (EU) 2016/1628
2018 GDPR – obecné nařízení o ochraně údajů

Žádosti o informace
Je-li potřeba obdržet nebo poskytnout pomoc jiným orgánům pro ochranu údajů v souvislosti s přeshraničními případy

Oznámení
Pro informací týkající se přeshraničních případů

nařízení (EU) 2016/679
2018/19 Veřejné dokumenty

Databáze
K nahlédnutí do přehledu vzorových dokumentů vydaných v jiném členském státě a příkladů padělaných dokumentů (srpen 2018)

Žádosti o informace
Pro kontrolu pravosti veřejných dokumentů předložených podniky a jednotlivci (únor 2019)

nařízení (EU) 2016/1191
2019 Firearms - Transfer authorisations

Repository
To consult the list of firearms for which prior consent is not required

Notifications
To notify authorisations granted for the transfer of firearms between EU Member States

Directive 91/477/EEC amended by

Directive (EU) 2008/51/EC and

Directive (EU) 2017/853

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/686

2020 CPC – Consumer Protection Cooperation

Mutual Assistance
To request information concerning the activities of a trader or to request enforcement measures to be taken

Alert mechanism
To flag the activity of a trader assumed to infringe Union law listed in the Annex to the CPC regulation

Coordinated Actions
To initiate and carry out coordinated investigations, enforcement actions and other measures concerning widespread infringement cases with a Union dimension

Regulation (EU) 2017/2394

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2213

Coming soon EJN - European Judicial Network

Soubory otázek, formuláře a seznamy používané v IMI