Euroopan unionin virallinen verkkosivusto EU:n virallinen verkkosivusto

Tämä sivu on saatavana seuraavilla kielillä:

Kirjasto


Yleisiä IMI-julkaisuja ja -asiakirjoja

Käyttäjän oppaat

General IMI User Guides

CPC – Consumer Protection Cooperation

EPC – European Professional Card

Services

Posting of Workers

Professional Qualifications

Public Documents

Firearms

SOLVIT

Oikeudelliset asiakirjat

Hallinnollinen yhteistyö: kohdealat ja säädökset, joihin yhteistyö perustuu

IMI-järjestelmällä tehdään hallinnollista yhteistyötä seuraavilla aloilla ja seuraavien säädösten nojalla:

Aloitusvuosi Yhteistyöala Toiminto ja käyttötarkoitus Oikeusperusta
2008 Ammattipätevyys

Tietopyynnöt
Toisesta maasta tulevien ammattihenkilöiden ammattipätevyyden tarkistaminen

Varoitusjärjestelmä
Ammatinharjoittamista koskevista rajoituksista ja kielloista ilmoittaminen 56 artiklan mukaisesti

Ilmoitukset
Uusista arkkitehtien ja terveydenhoitoalan ammattihenkilöiden todistus- ja tutkintotyypeistä ilmoittaminen

Direktiivi 2005/36/EY muutettuna seuraavalla direktiivillä:

Direktiivi 2013/55/EU

2009 Palvelut

Tietopyynnöt
Toisesta maasta tulevan palveluja tarjoavan yrityksen tai henkilön tietojen tarkistaminen

Varoitusjärjestelmä
Muiden maiden varoittaminen palveluntarjoajasta, jonka toiminta voi aiheuttaa terveys-, turvallisuus- tai ympäristöriskejä

Ilmoitukset
Ilmoittaminen komissiolle ja muille EU-maille palvelujen tarjontaa koskevan kansallisen lainsäädännön muutoksista

Direktiivi 2006/123/EY

Päätös 2009/739/EY

2011 Lähetetyt työntekijät

Tietopyynnöt
Toisesta maasta työkomennukselle tulleiden työntekijöiden työehtojen tarkistaminen

Ilmoitukset
Mahdollisiin sääntöjenvastaisuuksiin viittaavista tiedoista ilmoittaminen

Ns. yhdenmukaisiin asiakirjoihin liittyvät pyynnöt
Palveluntarjoajaa koskevan seuraamus- ja/tai sakkopäätöksen tiedoksiannon pyytäminen
Palveluntarjoajaa koskevan hallinnollisen seuraamuksen ja/tai sakon perinnän pyytäminen

Direktiivi 96/71/EY
Direktiivi 2014/67/EU
2012 Arvokuljetukset maasta toiseen

Tietokanta
Kansainvälisiin rahakuljetuksiin tarvittavien lupien tarkistaminen

Asetus (EU) N:o 1214/2011
2013 Potilasoikeudet

Tietopyynnöt
Terveydenhoitoalan ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuden tarkistaminen

Direktiivi 2011/24/EU
2013 SOLVIT
SOLVIT

Valitusten käsittely
Kansalaisten ja yritysten tekemien valitusten käsittely tapauksissa, joissa kansallisten viranomaisten epäillään soveltaneen sisämarkkinalainsäädäntöä väärin

Suositus 2013/461/EU
2013 Sähköinen kaupankäynti
(kokeiluhanke)

Toimenpidepyynnöt
Toimenpiteiden pyytäminen toiselta EU-maalta esim. silloin, jos verkossa toimivan palveluntarjoajan sivustolla ei ole kaikkia vaadittavia tietoja

Ilmoitukset
Ilmoittaminen toimenpiteistä, joita aiotaan kohdistaa verkossa toimivaan ulkomaiseen palveluntarjoajaan

Direktiivi 2000/31/EY
2012 Veturinkuljettajien lupakirjat
(kokeiluhanke)

Tietopyynnöt
Veturinkuljettajan lupakirjan voimassaolon selvittäminen; lupakirjan tarkastuksen tai peruutuksen pyytäminen

Ilmoitukset
Ilmoittaminen lupakirjan tarkastus- tai peruutuspyynnöstä komissiolle ja muille EU-maille

Täytäntöönpanopäätös 2014/89/EU
2015 Julkiset hankinnat (kokeiluhanke)PP

Tietopyynnöt
Ulkomaisen yrityksen tekemän tarjouksen tietojen ja asiakirjojen aitouden tarkistaminen

Direktiivit 2014/24/EU
ja 2014/25/EU
2015 Kulttuuriesineiden palauttaminen

Tietopyynnöt
Laittomasti maasta vietyjen kulttuuriesineiden jäljittäminen ja niiden omistajan/hallussapitäjän selvittäminen

Ilmoitukset
Laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden löytymisestä ja palauttamiskanteen vireillepanosta ilmoittaminen

Tietokanta
Kulttuuriesineiden palauttamiseen sovellettavan lainsäädännön tarkistaminen toisesta EU-maasta

Direktiivi 2014/60/EU
2016 Eurooppalainen ammattikortti (EPC)

Hakemusten käsittely
Ammattihenkilöiden tekemien ammattikorttihakemusten käsittely

Direktiivi 2005/36/EY muutettuna seuraavalla direktiivillä:

Direktiivi 2013/55/EU

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/983

2017 Liikkuvat työkoneet

Hakemusten käsittely
Liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen moottorien EU-tyyppihyväksyntähakemusten käsittely ja niitä koskevien tietojen jakaminen

Asetus (EU) 2016/1628
2018 Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Tietopyynnöt
Avun antaminen ja pyytäminen tietosuojaviranomaisten kesken tapauksissa, joihin liittyy useita maita

Ilmoitukset
Tietojen antaminen tapauksissa, joihin liittyy useita maita

Asetus (EU) 2016/679
2018/19 Yleiset asiakirjat

Tietokanta
Toisessa EU-maassa annettujen asiakirjojen malleihin ja tyypillisiin asiakirjaväärennöksiin tutustuminen (elokuu 2018)

Tietopyynnöt
Yritysten ja yksityishenkilöiden esittämien yleisten asiakirjojen aitouden tarkistaminen (helmikuu 2019)

Asetus (EU) 2016/1191
2019 Firearms - Transfer authorisations

Repository
To consult the list of firearms for which prior consent is not required

Notifications
To notify authorisations granted for the transfer of firearms between EU Member States

Directive 91/477/EEC amended by

Directive (EU) 2008/51/EC and

Directive (EU) 2017/853

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/686

2020 CPC – Consumer Protection Cooperation

Mutual Assistance
To request information concerning the activities of a trader or to request enforcement measures to be taken

Alert mechanism
To flag the activity of a trader assumed to infringe Union law listed in the Annex to the CPC regulation

Coordinated Actions
To initiate and carry out coordinated investigations, enforcement actions and other measures concerning widespread infringement cases with a Union dimension

Regulation (EU) 2017/2394

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2213

Coming soon EJN - European Judicial Network

IMIn kysymys- ja vastaussarjat, lomakkeet ja luettelot