Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne Oficiāla ES tīmekļa vietne

Šī lapa ir pieejama šādās valodās:

Bibliotēka


Vispārīga informācija

Norādījumi lietotājiem

General IMI User Guides

CPC – Consumer Protection Cooperation

EPC – European Professional Card

Services

Posting of Workers

Professional Qualifications

Public Documents

Firearms

SOLVIT

Juridiskie un politikas dokumenti

Administratīvā sadarbība: jomas un juridiskais pamats

Administratīvā sadarbība IMI ietvaros aptver vairākas jomas, kas uzskaitītas zemāk, turklāt norādot arī katras jomas juridisko pamatu:

Gads Administratīvās sadarbības joma Piedāvātie informācijas apmaiņas veidi Juridiskais pamats
2008. g. Profesionālā kvalifikācija

Informācijas pieprasījumi
Lai pārbaudītu to speciālistu kvalifikācijas spēkā esamību, kuri vēlas praktizēt jūsu valstī

Brīdinājuma mehānisms
Lai pievērstu uzmanību ierobežojumiem un aizliegumiem atbilstīgi 56. pantam

Paziņojumi
Lai paziņotu jaunas diplomus saņēmušās personas arhitektūras un veselības profesiju jomās

Direktīva 2005/36/EK, grozīta ar

Direktīvu 2013/55/ES

2009. g. Pakalpojumi

Informācijas pieprasījumi
Lai pārbaudītu informāciju par ārvalstu uzņēmumu vai privātpersonu, kura vēlas sniegt pakalpojumus jūsu valstī

Brīdinājuma mehānisms 
Lai vērstu uzmanību uz kāda pakalpojumu sniedzēja darbību, kas, iespējams, apdraud vidi, veselību vai drošību.

Paziņojumi
Lai informētu Komisiju un dalībvalstis par izmaiņām tiesību aktos, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu.

Direktīva 2006/123/EK

Lēmums 2009/739/EK

2011. g. Darba ņēmēju norīkošana darbā

Informācijas pieprasījumi
Lai pieprasītu informāciju par norīkoto darba ņēmēju darba apstākļiem jūsu valstī

Paziņojumi
Lai paziņotu faktus, kas norāda uz iespējamiem pārkāpumiem

Pieprasījumi attiecībā uz vienoto instrumentu
Lai pieprasītu citai dalībvalstij paziņot lēmumu, ar ko pakalpojumu sniedzējam noteikts administratīvs sods un/vai naudas sods
Lai pieprasītu citai dalībvalstij izpildīt kādam pakalpojumu sniedzējam noteiktu administratīvu sodu un/vai naudas sodu

Direktīva 96/71/EK
Direktīva 2014/67/ES
2012. g. Eiro skaidras naudas pārrobežu pārvadājumi

Reģistrs
Lai pārbaudītu skaidras naudas pārrobežu transporta licenču datus

Regula (ES) Nr. 1214/2011
2013. g. Pacientu tiesības

Informācijas pieprasījumi
Lai pārbaudītu veselības aprūpes speciālista “tiesības praktizēt”

Direktīva 2011/24/ES
2013. g. SOLVIT
SOLVIT

Gadījumu izskatīšana
Lai izskatītu sūdzības, ko privātpersonas un uzņēmumi iesnieguši saistībā ar vienotā tirgus tiesību aktu piemērojumu no valstu iestāžu puses

Ieteikums 2013/461/ES
2013. g. Elektroniskā komercija
(izmēģinājuma projekts)

Pasākumu pieprasījumi
Lai aicinātu citu valsti veikt konkrētus pasākumus pret personu, kas sniedz pakalpojumus tiešsaistē, ja, piemēram, konstatēts, ka attiecīgās personas tīmekļa vietnē nav ievērotas prasības vispārīgās informācijas jomā.

Paziņojumi
Lai paziņotu pasākumus, kurus plānojat pieņemt pret tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti citā valstī.

Direktīva 2000/31/EK
2012. g. Vilciena vadītāja apliecības
(izmēģinājuma projekts)

Informācijas pieprasījumi
Lai pārbaudītu vilciena vadītāja apliecību spēkā esamību; lai pieprasītu, ka tiek veikta pārbaude vai ka tiek apturēta kāda vadītāja apliecības darbība.

Paziņojumi
Lai informētu citas dalībvalstis un Komisiju par pieprasījumu veikt pārbaudi vai apturēt vadītāja apliecības darbību.

Īstenošanas lēmums 2014/89/ES
2015. g. Publiskais iepirkums (izmēģinājuma projekts)PP

Informācijas pieprasījumi
Lai pārbaudītu informāciju un dokumentus, ko snieguši uzņēmumi, kas īsteno publiskos iepirkumus no citas Eiropas valsts

Direktīvas 2014/24/ES
un 2014/25/ES
2015. g. Kultūras priekšmetu atgūšana

Informācijas pieprasījumi
Lai atklātu nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu un identificētu personu, kura to glabā/ir piesavinājusies

Paziņojumi
Lai paziņotu, ka ir atrasts nelikumīgi izvests kultūras priekšmets un ir sākta atgriešanas procedūra

Reģistrs
Lai pārbaudītu piemērojamos tiesību aktus attiecībā uz kultūras priekšmetu atgriešanu citā dalībvalstī

Direktīva 2014/60/ES
2016.g. EPC - Eiropas profesionālā karte

Pieprasījumu apstrāde
Lai apstrādātu speciālistu iesniegtus Eiropas profesionālās kartes pieprasījumus

Direktīva 2005/36/EK, grozīta ar

Direktīvu 2013/55/ES

Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/983

2017. g. Autoceļiem neparedzēta mobilā tehnika

Pieprasījumu apstrāde
Lai apstrādātu pieprasījumus un dalītos informācijā attiecībā uz ES tipa apstiprinājumiem, kas piešķirti autoceļiem neparedzētai mobilai tehnikai

Regula (ES) 2016/1628
2018. g. VDAR – Vispārīgā datu aizsardzības regula

Informācijas pieprasījumi
Lai pieprasītu un sniegtu palīdzību citām iestādēm jautājumā par datu aizsardzību pārrobežu gadījumu kontekstā

Paziņojumi
Lai sniegtu informāciju par pārrobežu gadījumiem

Regula (ES) 2016/679
2018./19. g. Publiskie dokumenti

Reģistrs
Lai aplūkotu citā dalībvalstī izdotus tipveida dokumentus un viltotu dokumentu piemērus (2018. gada augusts)

Informācijas pieprasījumi
Lai pārbaudītu uzņēmumu un privātpersonu iesniegtu publisku dokumentu autentiskumu (2019. gada februāris)

Regula (ES) 2016/1191
2019 Firearms - Transfer authorisations

Repository
To consult the list of firearms for which prior consent is not required

Notifications
To notify authorisations granted for the transfer of firearms between EU Member States

Directive 91/477/EEC amended by

Directive (EU) 2008/51/EC and

Directive (EU) 2017/853

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/686

2020 CPC – Consumer Protection Cooperation

Mutual Assistance
To request information concerning the activities of a trader or to request enforcement measures to be taken

Alert mechanism
To flag the activity of a trader assumed to infringe Union law listed in the Annex to the CPC regulation

Coordinated Actions
To initiate and carry out coordinated investigations, enforcement actions and other measures concerning widespread infringement cases with a Union dimension

Regulation (EU) 2017/2394

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2213

Coming soon EJN - European Judicial Network

IMI izmantotie jautājumu kopumi, veidlapas un saraksti