Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė Oficiali ES interneto svetainė

Puslapis parengtas šiomis kalbomis:

Literatūra


Bendra informacija

Naudotojo vadovai

General IMI User Guides

CPC – Consumer Protection Cooperation

EPC – European Professional Card

Services

Posting of Workers

Public Documents

Firearms

SOLVIT

Politikos ir teisiniai dokumentai

Administracinio bendradarbiavimo sritys ir teisinis pagrindas

Šioje lentelėje pateiktos administracinio bendradarbiavimo naudojant sistemą IMI sritys ir teisinis pagrindas:

Metai Administracinio bendradarbiavimo sritis Informacijos mainų rūšys Teisinis pagrindas
2008 m. Profesinė kvalifikacija

Informacijos užklausos
Specialisto, pageidaujančio užsiimti profesine veikla jūsų šalyje, kvalifikacijos galiojimo tikrinimas

Įspėjimo mechanizmas
Įspėjimas apie apribojimus ir draudimus pagal 56 straipsnį

Pranešimai
Pranešimai apie naujus architektų ir sveikatos priežiūros srities darbuotojų diplomus

Direktyva 2005/36/EB, su pakeitimais, padarytais

Direktyva 2013/55/ES

2009 m. Paslaugos

Informacijos užklausos
Informacijos apie užsienio įmones arba asmenis, pageidaujančius teikti paslaugas jūsų šalyje, tikrinimas

Įspėjimo mechanizmas 
Įspėjimas apie paslaugų teikėjo veiklą, kuri galėtų daryti poveikį sveikatai, saugai arba aplinkai

Pranešimai
Komisijos ir valstybių narių informavimas apie teisės aktų dėl paslaugų teikimo pakeitimus

Direktyva 2006/123/EB

Sprendimas 2009/739/EB

2011 m. Darbuotojų komandiravimas

Informacijos užklausos
Prašymas suteikti informacijos apie į jūsų šalį komandiruotų darbuotojų įdarbinimo sąlygas

Pranešimai
Faktų, liudijančių apie galimus pažeidimus, pranešimas

Prašymai naudojantis bendru dokumentu
Prašymas, kad kita valstybė narė praneštų apie sprendimą, kuriuo paslaugų teikėjui skiriama administracinė sankcija ir (arba) bauda
Prašymas, kad kita valstybė narė iš paslaugų teikėjo išieškotų administracinę sankciją ir (arba) baudą

Direktyva 96/71/EB
Direktyva 2014/67/ES
2012 m. Tarpvalstybinis grynųjų eurų vežimas

Saugykla
Grynųjų pinigų vežimo iš vienų ES šalių į kitas licencijų duomenų tikrinimas

Reglamentas (ES) Nr. 1214/2011
2013 m. Pacientų teisės

Informacijos užklausos
Sveikatos priežiūros darbuotojų teisės užsiimti profesine veikla tikrinimas

Direktyva 2011/24/ES
2013 m. „SOLVIT“SOLVIT

Problemų sprendimas
Piliečių ir įmonių pateiktų skundų dėl to, kaip nacionalinės institucijos taiko bendrosios rinkos teisės aktus, tvarkymas

Rekomendacija 2013/461/ES
2013 m. Elektroninė prekyba
(bandomasis projektas)

Prašymai imtis priemonių
Prašymai, kad kita šalis imtųsi konkrečių priemonių interneto paslaugų teikėjų atžvilgiu, kai, pavyzdžiui, jų interneto svetainėse nesilaikoma bendrųjų informacijos reikalavimų.

Pranešimai
Pranešimai, kokių priemonių ketinama imtis kitoje šalyje įsisteigusių internetinių paslaugų teikėjų atžvilgiu.

Direktyva 2000/31/EB
2012 m. Traukinio mašinisto pažymėjimai
(bandomasis projektas)

Informacijos užklausa
Traukinių mašinistų pažymėjimų galiojimo tikrinimas; prašymas atlikti tyrimą arba kad būtų sustabdytas pažymėjimo galiojimas

Pranešimai
Kitų valstybių narių ir Komisijos informavimas apie prašymą atlikti tyrimą arba kad būtų sustabdytas pažymėjimo galiojimas

Įgyvendinimo sprendimas 2014/89/ES
2015 m. Viešieji pirkimai (bandomasis projektas)PP

Informacijos užklausos
Informacijos ir dokumentų, kuriuos pateikė kitų Europos šalių pirkimo bendrovės, tikrinimas

Direktyvos 2014/24/ES
ir 2014/25/ES
2015 m. Kultūros objektų grąžinimas

Informacijos užklausa
Neteisėtai išvežtų kultūros objektų aptikimas ir savininko arba turėtojo tapatybės nustatymas

Pranešimai
Pranešimas apie neteisėtai išvežtų kultūros objektų suradimą ir grąžinimo procedūrų pradžią

Saugykla
Tikrinimas, kokie teisės aktai taikomi kitoje valstybėje narėje kultūros objektų grąžinimo atvejais

Direktyva 2014/60/ES
2016 EPC – Europos profesinė kortelė

Paraiškų tvarkymas
Specialistų pateiktų Europos profesinės kortelės paraiškų tvarkymas

Direktyva 2005/36/EBsu pakeitimais, padarytais

Direktyva 2013/55/ES

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/983

2017 m. Ne keliais judantys mechanizmai

Paraiškų tvarkymas
Su ES tipo patvirtinimais, suteikiamais ne keliais judančių mechanizmų varikliams, susijusių paraiškų tvarkymas ir informacijos mainai

Reglamentas (ES) 2016/1628
2018 m. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

Informacijos užklausa
Kitų duomenų apsaugos institucijų pagalbos prašymas ir jos suteikimas tarpvalstybiniais atvejais

Pranešimai
Su tarpvalstybiniais atvejais susijusios informacijos teikimas

Reglamentas (ES) 2016/679
2018/19 Viešieji dokumentai

Saugykla
Susipažinimas su kitoje valstybėje narėje išduodamų dokumentų pavyzdžiais ir suklastotų dokumentų pavyzdžiais (2018 m. rugpjūtis)

Informacijos užklausa
Įmonių ir asmenų pateiktų viešųjų dokumentų autentiškumo tikrinimas (2019 m. vasaris)

Reglamentas (ES) 2016/1191
2019 Firearms - Transfer authorisations

Repository
To consult the list of firearms for which prior consent is not required

Notifications
To notify authorisations granted for the transfer of firearms between EU Member States

Directive 91/477/EEC amended by

Directive (EU) 2008/51/EC and

Directive (EU) 2017/853

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/686

2020 CPC – Consumer Protection Cooperation

Mutual Assistance
To request information concerning the activities of a trader or to request enforcement measures to be taken

Alert mechanism
To flag the activity of a trader assumed to infringe Union law listed in the Annex to the CPC regulation

Coordinated Actions
To initiate and carry out coordinated investigations, enforcement actions and other measures concerning widespread infringement cases with a Union dimension

Regulation (EU) 2017/2394

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2213

Coming soon EJN - European Judicial Network

IMI naudojami klausimų rinkiniai, formos ir sąrašai