Euroopa Liidu ametlik veebisait ELi ametlik veebisait

See lehekülg on kättesaadav järgmistes keeltes:

Dokumendid


Üldine teave

Kasutusjuhendid

General IMI User Guides

CPC – Consumer Protection Cooperation

EPC – European Professional Card

Services

Posting of Workers

Professional Qualifications

Public Documents

Firearms

SOLVIT

Poliitika ja õigusaktid

Halduskoostöö: valdkonnad ja õiguslikud alused

IMI kaudu toimuv halduskoostöö hõlmab paljusid valdkondi, mis on koos nende õiguslike alustega loetletud allpool.

Aasta Halduskoostöö valdkond Pakutavad teabevahetusliigid Õiguslik alus
2008 Kutsekvalifikatsioonid

Teabepäringud
Et kontrollida teie riigis oma kutsealal tegutseda soovivate ekspertide kvalifikatsioonide kehtivust

Hoiatusmehhanism
Et juhtida tähelepanu keeldudele või piirangutele vastavalt artiklile 56

Teated
Et teatada arhitektide ja tervishoiutöötajate uutest diplomitest

Direktiiv 2005/36/EÜ, mida on muudetud

direktiiviga 2013/55/EL

2009 Teenused

Teabepäringud
Et kontrollida teie riigis teenust pakkuda sooviva välisriigi ettevõtte või isiku kohta esitatud teavet

Hoiatusmehhanism 
Et juhtida tähelepanu teenuseosutaja sellisele tegevusele, millel võib olla mõju tervisele, ohutusele või keskkonnale

Teated
Et teatada komisjonile ja liikmesriikidele teenuste osutamist käsitlevate õigusaktide muutmisest

Direktiiv 2006/123/EÜ

Otsus 2009/739/EÜ

2011 Töötajate lähetamine

Teabepäringud
Et taotleda teavet teie riiki lähetatud töötajate töötingimuste kohta

Teated
Et teatada võimalikule rikkumisele osutavatest asjaoludest

Ühtsete vormide päring
Et taotleda teiselt liikmesriigilt teavet teenuseosutajale karistuse ja/või trahvi määramise otsuse kohta
Et taotleda teiselt liimesriigilt teenuseosutaja halduskaristuse ja/või trahvi väljanõudmist

Direktiiv 96/71/EÜ
Direktiiv 2014/67/EL
2012 Euro sularaha piiriülene vedu

Andmehoidla
Et kontrollida piiriülese sularahaveo litsentse

Määrus (EL) nr 1214/2011
2013 Patsientide õigused

Teabepäringud
Et kontrollida tervishoiutöötaja õigust oma kutsealal tegutseda

Direktiiv 2011/24/EL
2013 SOLVIT
SOLVIT

Juhtumite käsitlemine
Et käsitleda kodanike ja ettevõtete kaebusi, mis on esitatud seoses ühtset turgu käsitlevate õigusnormide kohaldamisega riigiasutuste poolt

Soovitus 2013/461/EL
2013 E-kaubandus
(katseprojekt)

Meetmete taotlemine
Et taotleda teiselt riigilt konkreetsete meetmete võtmist veebipõhise teenuseosutaja vastu, näiteks juhul, kui nende veebisaitidel ei järgita üldiseid teabenõudeid

Teated
Et teatada teises liikmesriigis asuvate veebipõhiste teenuste osutajate suhtes võetavatest meetmetest

Direktiiv 2000/31/EÜ
2012 Vedurijuhiload
(katseprojekt)

Teabepäring
Et kontrollida vedurijuhiloa kehtivust; et taotleda kontrollimist või loa peatamist

Teated
Et teatada komisjonile ja teistele liikmesriikidele taotlusest luba kontrollida või see peatada

Rakendusotsus 2014/89/EL
2015 Riigihange (katseprojekt)PP

Teabepäringud
Et kontrollida hankes osalevate teistest liikmesriikidest pärit ettevõtjate esitatud teavet ja dokumente

Direktiivid 2014/24/EL
ja 2014/25/EL
2015 Kultuuriväärtuste tagastamine

Teabepäring
Et teha kindlaks territooriumilt ebaseaduslikult välja viidud kultuuriväärtuse asukoht ja selle omanik/valdaja

Teated
Et teatada territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuse leidmisest ja tagastamisnõude esitamisest

Andmehoidla
Et kontrollida, millised õigusaktid kehtivad teises liikmesriigis kultuuriväärtuse tagastamisel

Direktiiv 2014/60/EL
2016 EPC – Euroopa kutsekaart

Taotluste käsitlemine
Et käsitleda spetsialistide esitatud Euroopa kutsekaardi taotlusi

Direktiiv 2005/36/EÜ, mida on muudetud

direktiiviga 2013/55/EL

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/983

2017 Väljaspool teid kasutatavad liikurmasinad

Taotluste käsitlemine
Et käsitleda väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate tüübikinnituse taotlusi ja tüübikinnituste kohta teavet jagada

Määrus (EL) 2016/1628
2018 Isikuandmete kaitse üldmäärus

Teabepäring
Et taotleda seoses piiriüleste juhtumitega abi teistelt andmekaitseasutustelt ja neile abi anda

Teated
Et anda teavet seoses piiriüleste juhtumitega

Määrus (EL) 2016/679
2018/19 Avalikud dokumendid

Andmehoidla
Et tutvuda teises liikmesriigis väljastatud näidisdokumentidega ja võltsitud dokumentide näidistega (august 2018)

Teabepäring
Et kontrollida ettevõtjate ja üksikisikute esitatud avalike dokumentide autentsust (veebruar 2019)

Määrus (EL) 2016/1191
2019 Firearms - Transfer authorisations

Repository
To consult the list of firearms for which prior consent is not required

Notifications
To notify authorisations granted for the transfer of firearms between EU Member States

Directive 91/477/EEC amended by

Directive (EU) 2008/51/EC and

Directive (EU) 2017/853

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/686

2020 CPC – Consumer Protection Cooperation

Mutual Assistance
To request information concerning the activities of a trader or to request enforcement measures to be taken

Alert mechanism
To flag the activity of a trader assumed to infringe Union law listed in the Annex to the CPC regulation

Coordinated Actions
To initiate and carry out coordinated investigations, enforcement actions and other measures concerning widespread infringement cases with a Union dimension

Regulation (EU) 2017/2394

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2213

Coming soon EJN - European Judicial Network

IMI küsimuste komplektid, vormid ja loendid