Oficiálne webové stránky Európskej únie Oficiálne webové sídlo 

Táto stránka je dostupná v týchto jazykoch:

O systéme IMI


Čo je to IMI?

Informačný systém o vnútornom trhu (IMI) je bezpečný viacjazyčný online nástroj na výmenu informácií medzi orgánmi verejnej správy, ktoré sa podieľajú na vykonávaní právnych predpisov v praxi.

IMI pomáha orgánom plniť si povinnosti v oblasti cezhraničnej administratívnej spolupráce vo viacerých oblastiach politiky jednotného trhu.

V súčasnosti IMI podporuje 67 postupov administratívnej spolupráce v 17 rôznych oblastiach politiky. Systém IMI je možné upraviť na účely podpory iných oblastí politiky len s malým alebo žiadnym úsilím.

Vďaka IMI sa úspešne podarilo modernizovať cezhraničnú administratívnu spoluprácu a podporiť fungovanie jednotného trhu v praxi. Hoci konečnými používateľmi IMI sú vnútroštátne verejné orgány, zlepšená spolupráca má v končenom dôsledku pozitívny vplyv na podniky a občanov.

Základné fakty a čísla

 • Komisia vyvinula IMI v úzkej spolupráci s členskými štátmi.
 • Prvé výmeny informácií sa uskutočnili v roku 2008. Celkový počet všetkých výmen v rámci IMI dosiahol viac ako 207 000.
 • Počet žiadostí o informácie v IMI vzrástol z 30 za mesiac v roku 2008 na viac ako 1 500 za mesiac v roku 2019.
 • V nariadení o IMI, ktoré bolo prijaté v roku 2012, sa stanovuje rozsah pôsobnosti IMI, úlohy a povinnosti jednotlivých aktérov a pravidlá spracúvania osobných údajov.
 • Postup v súvislosti s európskym profesijným preukazom zavedeným v roku 2016 je prvým celoeurópskym postupom uskutočňovaným v celom rozsahu online. Urýchľuje sa ním uznávanie odborných kvalifikácií.
 • V januári 2020 nahradil IMI predchádzajúci nástroj používaný na podporu siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa, čím ďalej prispel k racionalizácii IT nástrojov poskytovaných Komisiou.
  Zavedenie IMI v tejto novej oblasti politiky prepojilo viac ako 300 orgánov na ochranu spotrebiteľa a týka sa 25 smerníc a nariadení.
 • V súčasnosti je zaregistrovaných viac ako 12 000 orgánov, ktoré majú viac ako 35 000 zaregistrovaných používateľov.

Druhy výmen informácií, ktoré ponúka IMI

Súbor nástrojov IMI je určený pre najbežnejšie postupy administratívnej spolupráce:

 • Žiadosti IMI sú „individuálne“ výmeny medzi dvoma príslušnými orgánmi.
 • Oznámenia a výstrahy v systéme IMI sú výmeny „jedného subjektu určené viacerým“, v rámci ktorých si členské štáty môžu vymieňať informácie s ostatnými členskými štátmi a/alebo s Komisiou.
 • Úložiská IMI umožňujú orgánom vymieňať si informácie týkajúce sa konkrétnej oblasti politiky v centralizovanej databáze.
 • Verejné rozhranie umožňuje externým subjektom komunikovať s príslušnými orgánmi zaregistrovanými v systéme IMI (napr. podania v sieti SOLVIT a žiadosti o európsky profesijný preukaz).

Výhody používania IMI

 • Systém IMI sa môže používať vo všetkých jazykoch . Štandardný obsah, otázky, odpovede, správy a polia formulára sú vopred preložené. Pre informácie poskytované vo forme voľného textu je okrem toho dostupný automatizovaný preklad.
 • Viacjazyčná funkcia vyhľadávania pomáha orgánom identifikovať ich partnerov v krajinách EHP.
 • Systém IMI je pružný a môže sa prispôsobiť akejkoľvek vnútroštátnej administratívnej štruktúre: centralizovanej, úplne decentralizovanej alebo čiastočne decentralizovanej.
 • Výmena informácií prostredníctvom IMI ponúka úplnú bezpečnosť a ochranu údajov.
 • Všetci používatelia sa môžu obrátiť na existujúcu sieť národných koordinátorov IMI v súvislosti s odbornou prípravou a podporou.
 • Členským štátom nevznikajú v dôsledku používania systému IMI žiadne náklady na IT.

Fungovanie IMI

Vývoj systému IMI, ktorý realizovali spoločne Komisia a vnútroštátne správy, bol financovaný hlavne z programov IDABCISA.

Ak by ste chceli dôkladnejšie posúdiť, ako by systém IMI mohol zjednodušiť administratívnu spoluprácu vo vašej špecifickej oblasti, kontaktujte nás.

Prístup do systému IMI

Do informačného systému o vnútornom trhu (IMI) majú prístup len registrovaní používatelia.

Tréningový systém IMI

Ak nemáte skúsenosti so systémom IMI a chceli by ste si ho vyskúšať, využite náš tréningový systém.

Najskôr sa však musíte zaregistrovať.

Ešte nie ste zaregistrovaní?

Vašu žiadosť o registráciu schvaľuje národný koordinátor IMI. O registráciu v systéme IMI môžu požiadať len príslušné orgány.