Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημος ιστότοπος της ΕΕ

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη στις εξής γλώσσες

Τι είναι το IMI


Τι είναι το IMI;

Το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) είναι ένα διαδικτυακό, ασφαλές, πολυγλωσσικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δημοσίων αρχών που παρεμβαίνουν κατά την πρακτική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.

Βοηθά τις αρχές να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διασυνοριακής διοικητικής συνεργασίας σε πολλούς τομείς πολιτικής της ενιαίας αγοράς.

Το IMI υποστηρίζει σήμερα 67 διαδικασίες διοικητικής συνεργασίας σε 17 διαφορετικούς τομείς πολιτικής. Μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με μικρή ή καμία προσπάθεια προγραμματισμού, ώστε να υποστηρίζει και άλλους τομείς πολιτικής.

Έχει επιτύχει να εκσυγχρονίσει τη διασυνοριακή διοικητική συνεργασία και να διασφαλίσει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς στην πράξη. Αν και οι τελικοί χρήστες του IMI είναι οι εθνικές δημόσιες αρχές, αυτοί που ωφελούνται από αυτή τη βελτιωμένη συνεργασία είναι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες.

Κύρια στοιχεία και αριθμοί

 • Το IMI δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.
 • Οι πρώτες ανταλλαγές πληροφοριών έγιναν το 2008. Το σύνολο των ανταλλαγών ΙΜΙ υπερβαίνει τις 207 000.
 • Ο αριθμός των αιτήσεων πληροφοριών ΙΜΙ αυξήθηκε από 30 τον μήνα το 2008 σε περισσότερες από 1500 τον μήνα το 2019.
 • Ο κανονισμός IMI που εγκρίθηκε το 2012 καθορίζει το πεδίο εφαρμογής του IMI, τον ρόλο και τις ευθύνες των διαφόρων συμμετεχόντων και τους κανόνες διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων.
 • Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα (EPC), που ξεκίνησε το 2016, είναι η πρώτη πλήρως διαδικτυακή πανευρωπαϊκή διαδικασία που επιταχύνει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
 • Τον Ιανουάριο του 2020, το IMI αντικατέστησε το προηγούμενο εργαλείο υποστήριξης του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών, συμβάλλοντας περαιτέρω στον εξορθολογισμό των εργαλείων ΤΠ που παρέχει η Επιτροπή.
  Η εφαρμογή του IMI σ’ αυτόν τον νέο τομέα πολιτικής συνδέει περισσότερες από 300 αρχές προστασίας των καταναλωτών και καλύπτει 25 οδηγίες και κανονισμούς.
 • Υπάρχουν σήμερα περισσότερες από 12 000 καταχωρισμένες αρχές με πάνω από 35 000 καταχωρισμένους χρήστες.

Είδη ανταλλαγής πληροφοριών που προσφέρει το IMI

Το εργαλείο IMI καλύπτει τις συνηθέστερες διαδικασίες διοικητικής συνεργασίας:

 • Οι αιτήσεις ΙΜΙ είναι ανταλλαγές «από έναν προς έναν» μεταξύ δύο αρμοδίων αρχών
 • Οι κοινοποιήσεις και οι προειδοποιήσεις ΙΜΙ είναι ανταλλαγές «από έναν προς πολλούς», στο πλαίσιο των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες με άλλα κράτη μέλη και/ή την Επιτροπή.
 • Τα αποθετήρια ΙΜΙ επιτρέπουν στις αρχές να δημοσιεύουν, σε μια κεντρική βάση δεδομένων, πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής.
 • Η δημόσια διεπαφή δίνει τη δυνατότητα σε εξωτερικούς χρήστες να επικοινωνούν με αρμόδιες αρχές καταχωρισμένες στο ΙΜΙ (π.χ. υποβολή υποθέσεων SOLVIT και αιτήσεων EPC).

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση του IMI

 • Το ΙΜΙ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Το περιεχόμενο, οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις, τα μηνύματα και τα πεδία δελτίων που έχουν τυποποιηθεί είναι προμεταφρασμένα. Επιπλέον, είναι δυνατή η αυτόματη μετάφραση πληροφοριών που παρέχονται με τη μορφή ελευθέρου κειμένου.
 • Η λειτουργία πολυγλωσσικής αναζήτησης βοηθά τις αρχές να εντοπίζουν τους ομολόγους τους σε άλλες χώρες του ΕΟΧ
 • Το ΙΜΙ είναι ευέλικτο και μπορεί να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε διοικητική δομή: κεντρική, πλήρως αποκεντρωμένη και κάθε είδος ανάμεσα σε αυτές τις δύο.
 • Η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του ΙΜΙ είναι απολύτως ασφαλής και η προστασία δεδομένων εξασφαλισμένη.
 • Όλοι οι χρήστες μπορούν να επωφελούνται από το υπάρχον δίκτυο των Εθνικών Συντονιστών ΙΜΙ για εκπαίδευση και υποστήριξη.
 • Η χρησιμοποίηση του ΙΜΙ δεν συνεπάγεται κόστος για τεχνολογίες των πληροφοριών εις βάρος των κρατών μελών.

Πόροι του IMI

Το ΙΜΙ, που αναπτύχθηκε από κοινού από την Επιτροπή και τις εθνικές διοικήσεις, χρηματοδοτείται κυρίως από τα προγράμματα IDABC και ISA.

Αν θέλετε να αξιολογήσετε ακριβέστερα πώς το ΙΜΙ μπορεί να διευκολύνει τη διοικητική συνεργασία στον τομέα σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Πρόσβαση στο IMI

Μόνο καταχωρισμένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI).

Εργαλείο εκμάθησης του IMI

Εάν είστε νέος χρήστης του IMI και θέλετε να εξοικειωθείτε με το σύστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εκμάθησης.

Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να καταχωριστείτε.

Δεν έχετε καταχωριστεί ακόμη;

Η αίτηση καταχώρισης πρέπει να εγκριθεί από έναν εθνικό συντονιστή ΙΜΙ. Μόνο αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν την καταχώρισή τους στο ΙΜΙ.