Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej Oficjalna strona internetowa UE

Strona jest dostępna w następujących językach:

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym

Informacje o systemie IMI


Do czego służy system IMI?

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) to bezpieczny, wielojęzyczny serwis internetowy, który umożliwia wymianę informacji organom publicznym zaangażowanym we wdrażanie przepisów unijnych.

IMI pomaga organom państwowym w wypełnianiu obowiązków z zakresu współpracy międzynarodowej w wielu dziedzinach związanych z jednolitym rynkiem.

Obecnie państwa członkowskie wykorzystują system IMI w ramach 67 procedur współpracy administracyjnej w 17 różnych dziedzinach polityki. System można niewielkim bądź znikomym nakładem pracy rozwinąć i dostosować do potrzeb komunikacji w kolejnych obszarach polityki.

Dzięki IMI udało się unowocześnić współpracę administracyjną w skali międzynarodowej i zapewnić sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku. Choć użytkownikami końcowymi IMI są krajowe organy publiczne, beneficjentami sprawniejszej współpracy są firmy i konsumenci.

Najważniejsze fakty i dane

 • Komisja opracowała system IMI w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi.
 • Pierwsza wymiana informacji miała miejsce w 2008 r. Dotychczas za pośrednictwem systemu wysłano ponad 207 tys. wiadomości.
 • Liczba przesłanych wniosków wzrosła z zaledwie 30 miesięcznie w 2008 r. do ponad 1500 miesięcznie w 2019 r.
 • Przyjęte w 2012 r. rozporządzenie w sprawie IMI określa zakres funkcjonowania systemu, zadania jego poszczególnych uczestników i zasady przetwarzania danych osobowych.
 • W 2016 r. wprowadzono europejską legitymację zawodową, która jest pierwszą w pełni cyfrową ogólnounijną procedurą służącą przyśpieszeniu uznawania kwalifikacji zawodowych
 • Od stycznia 2020 r. system IMI służy do wykonywania czynności, które były wcześniej realizowane za pomocą instrumentu wspierającego sieci współpracy w zakresie ochrony konsumenta, co pomaga w racjonalizacji wykorzystywania narzędzi informatycznych udostępnianych przez Komisję.
  Zastosowanie IMI w tym nowym obszarze działalności skutkuje połączeniem ponad 300 organów ds. konsumentów i obejmuje 25 dyrektyw i rozporządzeń.
 • W systemie jest aktualnie zarejestrowanych ponad 12 tys. organów i ponad 35 tys. użytkowników.

Rodzaje wymiany informacji w systemie IMI

Narzędzia dostępne w systemie obejmują najważniejsze procedury współpracy administracyjnej:

 • wnioski w systemie IMI umożliwiają wymianę informacji pomiędzy dwoma właściwymi organami
 • powiadomienia i ostrzeżenia w systemie IMI umożliwiają rozsyłanie informacji do większej liczby państw członkowskich lub do Komisji
 • repozytoria w systemie IMI umożliwiają organom publicznym wymianę informacji na temat konkretnego obszaru polityki za pośrednictwem centralnej bazy danych
 • publiczny interfejs umożliwia użytkownikom zewnętrznym kontakt z właściwymi organami zarejestrowanymi w systemie (np. w celu zgłaszania spraw w systemie SOLVIT i przedkładania wniosków dotyczących europejskiej legitymacji zawodowej).

Zalety systemu IMI

 • Można z niego korzystać we wszystkich językach urzędowych UE. Standardowe pytania, odpowiedzi, wiadomości i pola formularzy zostały przetłumaczone na wszystkie języki. Dostępna jest również usługa tłumaczenia maszynowego treści wpisywanej w polach tekstowych.
 • Dzięki funkcji wyszukiwania wielojęzycznego organy mogą łatwiej znaleźć analogiczne instytucje w innych krajach EOG.
 • System IMI jest elastyczny i można go dostosować do każdej krajowej struktury administracyjnej: scentralizowanej, w pełni zdecentralizowanej czy też pośredniej.
 • Wymiana informacji za pośrednictwem systemu IMI zapewnia pełne zabezpieczenie poufności i ochronę danych.
 • Wszyscy użytkownicy mogą korzystać z pomocy i szkoleń oferowanych przez krajowych koordynatorów IMI.
 • Państwa członkowskie nie ponoszą żadnych kosztów w związku z korzystaniem z systemu IMI.

Powstanie i finansowanie systemu IMI

System IMI został opracowany wspólnie przez Komisję Europejską i administracje krajowe. Jest finansowany głównie z programów IDABCISA.

Jeśli zamierzasz przeprowadzić dokładną ocenę tego, jak IMI mógłby ułatwić współpracę administracyjną w dziedzinie, którą się zajmujesz, skontaktuj się z nami.

Dostęp do IMI

Do systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) mają dostęp tylko zarejestrowani użytkownicy.

System testowy

Nowi użytkownicy, którzy chcą najpierw oswoić się z IMI, mogą skorzystać z naszego systemu testowego.

W tym celu należy najpierw się zarejestrować.

Nie jesteś zarejestrowany?

Twoją rejestrację musi zatwierdzić krajowy koordynator systemu IMI. O rejestrację w systemie IMI mogą zwrócić się wyłącznie właściwe organy.