Oficiálne webové stránky Európskej únie Oficiálne webové sídlo 

Táto stránka je dostupná v týchto jazykoch:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov SOLVIT

Čo je to sieť SOLVIT?

Sieť SOLVIT sa snaží sprostredkovať rýchle a neformálne riešenia problémov, s ktorými sa stretávajú občania a podniky, keď im verejné orgány v inej krajine Únie neumožnia uplatniť ich práva EÚ.

SOLVIT funguje ako sieť vnútroštátnych centier. Centrum siete SOLVIT nájdeme v každej krajine EÚ, ako aj v Lichtenštajnsku, Nórsku a na Islande.

Do riešenia prípadu SOLVIT sú zapojené 2 centrá siete SOLVIT:

 • domovské centrum – centrum v krajine, ktorá má najužšie väzby so sťažovateľom (napríklad na základe štátnej príslušnosti, pobytu alebo miesta usadenia sa) a
 • vedúce centrum – centrum v krajine, kde došlo k údajnému porušeniu práva EÚ.
   

Ktoré právne predpisy upravujú ochranu údajov v rámci siete SOLVIT?

 • Nariadenie IMI (sieť SOLVIT využíva systém IMI),
 • Nariadenie (EÚ) 2016/679 upravuje spracovanie osobných údajov vnútroštátnymi centrami siete SOLVIT,
 • Nariadenie (EÚ) 2018/1725 – obsahuje predpisy, ktoré sa uplatnia v prípadoch spracovávania osobných údajov Európskou komisiou.
 • Vnútroštátna legislatíva ochrany údajov: upravuje spracovanie osobných údajov vnútroštátnym centrom siete SOLVIT, ktoré ste skontaktovali.

Takisto si prečítajte právne upozornenie zastrešujúce webové lokality Komisie.

Ktoré údaje spracúvame, keď predložíte problém sieti SOLVIT?

Vaše celé meno, úplnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, štátnu príslušnosť a všetky ostatné osobné údaje uvedené vo vašom dopyte.

K vašej zložke v databáze siete SOLVIT sa pripoja aj dokumenty podporujúce tvrdenia predkladateľa, ak sú k dispozícii.

Kto má prístup k vašim údajom a na aké účely?

 1. Dve spomínané centrá siete SOLVIT a príslušný orgán zapojený do riešenia vášho prípadu – avšak len v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie odpovede na váš dopyt a/alebo na vyriešenie vášho prípadu.
 2. Pracovníci Európskej komisie, aby:
  • zabránili paralelnému vybavovaniu rovnakého problému predloženého Európskej komisii prostredníctvom iného konania,
  • ponúkli neformálne právne poradenstvo, ak oslovené centrum siete SOLVIT dostane takúto požiadavku,
  • rozhodli o prípadných následných opatreniach po ukončení prípadu,
  • vyriešili technické otázky týkajúce sa aplikácie siete SOLVIT,
  • hlbšie posúdili prípad, ak sieť SOLVIT nemôže poskytnúť riešenie (len v prípade, ak s tým súhlasíte).
 3. Ďalšie poradenské služby EÚ – ak sieť SOLVIT (len s vaším súhlasom) postúpi váš prípad a údaje inej službe, ktorá má lepšie predpoklady na vyriešenie prípadu (Vaša Európa – Poradenstvo alebo kontaktné centrum Europe Direct).
 4. Prípadne partnerská organizácia siete SOLVIT, ktorá vo vašom mene predložila sťažnosť.

Môžete odmietnuť poskytnutie prístupu k vašim údajom?

Aby mohla sieť SOLVIT váš problém riešiť, potrebuje vo väčšine prípadov konkrétne podrobnosti o vašom prípade vrátane vašich osobných údajov a kontaktu na vás.

Môžete požiadať, aby domovské centrum, ktoré váš prípad prevezme, neposkytlo vaše údaje vedúcemu centru zodpovednému za nájdenie riešenia (ani príslušným orgánom). V mnohých prípadoch to však povedie k tomu, že vedúce centrum nebude môcť vyšetrovať prípad a môže odmietnuť jeho ďalšie vybavovanie. Domovské centrum vás o takomto prípade bude informovať.

Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?

Bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu

Existujú rôzne úrovne prístupu do aplikácie SOLVIT. Každá z týchto úrovní je zabezpečená prostredníctvom používateľského mena, hesla a dodatočného digitálneho kódu podobnému tým, ktoré sa používajú v rámci online bankovníctva.

Externá komunikácia s databázou je takisto chránená prostredníctvom vyhradeného zabezpečeného internetového protokolu https.

Prístup k osobným údajom v aplikácii sa poskytuje len subjektom uvedeným v časti Kto môže mať prístup k vašim údajom a na aké účely?.

Prístup k vašim údajom

K vašim údajom uchovávaným v aplikácii SOLVIT nebudete mať priamy prístup. Ak vás zaujíma, ktoré vaše osobné údaje uchovávame alebo ktoré sme spracovali, alebo ak chcete takéto údaje upraviť alebo vymazať, obráťte sa na nás.

Takisto si od domovského centra môžete vyžiadať úplný záznam všetkých vašich údajov a požiadať o ich úpravu alebo vymazanie. Vašu žiadosť vybavia čo najskôr, najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

E-mailová schránka SOLVIT

Slúži na zasielanie všetkých dopytov súvisiacich so sieťou SOLVIT. Útvar Komisie zodpovedný za sieť SOLVIT spracuje vaše údaje len v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie odpovede.

V záujme poskytnutia odpovede je možné, že toto oddelenie postúpi váš dopyt inému útvaru Komisie. O takomto prípade vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Váš dopyt nepošleme nikomu mimo Komisie. V prípade, že by najvhodnejším spôsobom vyriešenia vášho dopytu bolo oslovenie tretieho subjektu, odporučíme vám, aby ste tento subjekt kontaktovali osobne.

Váš dopyt a súvisiace údaje uchovávame iba počas obdobia potrebného na poskytnutie odpovede a (prípadne) realizáciu opatrení v nadväznosti na pôvodnú odpoveď.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Vedúci tímu SOLVIT
Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
Servisné centrum pre jednotný trh – GROW B.5
Európska komisia
1049 Brusel
BELGICKO

E-mail: solvit@ec.europa.eu.

Túto e-mailovú adresu nepoužívajte na predkladanie problémov sieti SOLVIT – na podnety použite online formulár na podávanie sťažností.