Euroopa Liidu ametlik veebisait ELi ametlik veebisait

See lehekülg on kättesaadav järgmistes keeltes:

SOLVIT

Lahendused probleemidele, mis on seotud Teie õigustega ELis

SOLVITi isikuandmete kaitse põhimõtted

Mis on SOLVIT?

SOLVITi eesmärk on saavutada kiired ja mitteametlikud lahendused probleemide puhul, kui mõne teise ELi liikmesriigi asutused rikuvad kodanike ja ettevõtjate ELi õigusi.

SOLVIT tegutseb riiklike keskuste võrgustikuna. SOLVITi keskused asuvad kõigis ELi liikmesriikides ning Islandil, Liechtensteinis ja Norras.

Iga SOLVITi juhtumiga tegeleb 2 SOLVITi keskust:

 • koduriigis asuv keskus - s.o keskus riigis, millega kaebuse esitaja on kõige tihedamalt seotud (kodakondsuse, elukoha või asutamise kaudu) ja
 • juhtumit juhtiv keskus, mis on keskus riigis, kus ELi õiguse väidetav rikkumine aset leidis.
   

Milliste õigusaktidega reguleeritakse SOLVITi andmekaitset?

 • IMI määrus (SOLVIT kasutab IMI-süsteemi)
 • Määrus (EL) 2016/679, mis käsitleb isikuandmete töötlemist e riiklikes SOLVITi keskustes
 • Määrus (EL) 2018/1725 reguleeritakse isikuandmete töötlemist Euroopa Komisjonis.
 • Andmekaitset käsitlevad siseriiklikud õigusnormid, millega reguleeritakse isikuandmete töötlemist selles riiklikus SOLVITi keskuses, mille poole te pöördusite.

Tutvuge ka komisjoni veebisaite hõlmava õigusteabega.

Milliseid andmeid me töötleme, kui esitate SOLVITile probleemi lahendada?

Teie täielik nimi, täielik aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kodakondsus ja mis tahes muud isikuandmed, mis Teie taotluses leiduvad.

Koos SOLVITi avaldusega lisatakse teie toimikusse ka juhtumit toetavad dokumendid, kui need on olemas.

Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja millisel eesmärgil?

 1. Kahel SOLVITi keskusel ja pädeval asutusel, mis tegelevad teie juhtumiga, kuid ainult niivõrd, kui see on vajalik teie avaldusele vastamiseks ja/või juhtumi lahendamiseks.
 2. Euroopa Komisjoni töötajatel, et:
  • vältida sama probleemi paralleelset menetlemist, kui see esitati Euroopa Komisjonile mõne muu menetluse kaudu
  • pakkuda mitteametlikku õigusnõustamist, kui seda küsib mõni juhtumis osalev SOLVITi keskus
  • teha otsus võimalike järelmeetmete kohta pärast juhtumi sulgemist
  • lahendada SOLVITi avaldust mõjutavaid tehnilisi probleeme
  • anda Teie juhtumile täiendav hinnang, kui SOLVIT ei saa seda lahendada (ainult juhul, kui Te sellega nõustute).
 3. Muud ELi abitalitused – kui SOLVIT annab Teie juhtumi (ainult Teie nõusolekul) ja andmed edasi teisele antud asjas sobivamale talitusele (Teie Euroopa Nõuanne või teabeteenistusele Europe Direct).
 4. SOLVITi partnerorganisatsioon, kes on juhtumi menetlemiseks esitanud teie nimel (kui on asjakohane).

Kas Te saate oma isikuandmete kasutamist keelata?

Enamikul juhtudel vajab SOLVIT teie probleemi lahendamiseks juhtumiga seotud konkreetseid üksikasju, sealhulgas isikuandmeid (nt kontaktandmed).

Saate oma juhtumiga tegelevalt kohalikult keskuselt taotleda, et teie andmeid ei avaldataks juhtumi lahendamise eest vastutavale juhtivale keskusele (sh pädeva(te)le asutus(t)ele). Paljudel juhtudel takistab see aga juhtival keskusel juhtumi uurimist ning nad võivad selle menetlemisest keelduda. Sellisel juhul annab kohalik keskus teile sellest teada.

Kui kaua andmeid säilitatakse?

Turvameetmed volitamata juurdepääsu tõkestamiseks

SOLVITi avaldusele on olemas eri tasandi juurdepääsuõigused, millest kõik on turvatud kasutajatunnuse, salasõna ja täiendava digitaalkoodiga, sarnaselt internetipangale.

Andmebaasiga väljastpoolt suhtlemine on kaitstud https-iga, spetsiaalse turvalise internetiprotokolliga.

Avalduse isikuandmetele on juurdepääs ainult rubriigis Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja millisel eesmärgil? nimetatud pooltel.

Juurdepääs oma isikuandmetele

Teil ei ole otsest juurdepääsu oma isikuandmetele SOLVITi andmebaasis. Kui soovite teada, milliseid Teie isikuandmeid töödeldakse või on töödeldud või kui soovite selliseid andmeid muuta või kustutada, siis võtke meiega ühendust.

Võite ka paluda oma koduriigis asuvalt keskuselt andmete terviklikku väljavõtet ning lasta neid parandada või ebaõiged andmed kustutada. Seda tehakse niipea kui võimalik, hiljemalt 30 päeva jooksul pärast teilt asjaomase taotluse saamist.

SOLVITi e-posti aadress

Võite saata meile mis tahes päringu, mis Teil seoses SOLVITiga on. SOLVITit haldav komisjoni osakond töötleb teie andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik Teile vastamiseks.

Vastamiseks võib see osakond edastada Teie kirja mõnele teisele komisjoni osakonnale. Sellisel juhul teavitatakse Teid sellest e-kirjaga.

Me ei edasta Teie päringut mitte kellelegi väljaspool komisjoni. Kui ühenduse võtmine kolmanda osapoolega on parim moodus Teie päringuga tegelemiseks, siis soovitame Teil seda ise teha.

Me säilitame Teie päringut ja seonduvaid andmeid üksnes seni, kuni see on vajalik vastuse esitamiseks ja (võimalike) järelmeetmete võtmiseks pärast esialgset vastust.

Vastutava töötleja kontaktandmed

SOLVITi meeskonna juht
Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd
GROW E.4 Nõuete täitmise edendamine
Euroopa Komisjon
1049 Brüssel
BELGIA

E-post: solvit@ec.europa.eu.

Ärge kasutage seda e-posti aadressi, et esitada SOLVITile oma probleem. Selleks kasutage asjaomast veebipõhist kaebuse vormi.