Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė Oficiali ES interneto svetainė

Puslapis parengtas šiomis kalbomis:

SOLVIT pareiškimas apie privatumo apsaugą

Kas yra SOLVIT?

SOLVIT tikslas – greitai ir neoficialiai išspręsti problemas, kylančias piliečiams ir įmonėms dėl to, kad kitų ES šalių valdžios institucijos nepaiso jų ES teisių.

SOLVIT veikia kaip nacionalinių centrų tinklas. Po SOLVIT centrą yra kiekvienoje ES valstybėje narėje, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje.

Kiekvieną SOLVIT patikėtą klausimą sprendžia du SOLVIT centrai:

 • vietos centras, t. y. centras, esantis šalyje, su kuria skundo teikėjas turi daugiausiai ryšių (pavyzdžiui, turi tos šalies pilietybę, joje gyvena arba joje yra verslo vieta);
 • pagrindinis centras, t. y. centras, esantis šalyje, kurioje, skundo teikėjo teigimu, pažeista ES teisė.
   

Kuriais teisės aktais reglamentuojama duomenų apsauga, kurią turi užtikrinti SOLVIT?

 • IMI reglamentu (SOLVIT naudojasi IMI sistema),
 • Reglamentas (ES) 2016/679 Juo reglamentuojamas nacionalinių SOLVIT centrų atliekamas asmens duomenų tvarkymas.
 • Reglamentas (ES) 2018/1725. Juo reglamentuojamas Europos Komisijos atliekamas asmens duomenų tvarkymas.
 • National dataprotection law: this governs the processing of personal data by the national SOLVIT centre you are in contact with.

Taip pat žr. teisinį pranešimą dėl Komisijos interneto svetainių.

Kuriuos duomenis tvarkome, kai pranešate apie problemą tarnybai SOLVIT?

Šie duomenys – tai jūsų vardas, pavardė, tikslus adresas, e. pašto adresas, telefono numeris, pilietybė ir kiti jūsų užklausoje nurodyti asmens duomenys.

Į SOLVIT kompiuterinėje programoje esančią jūsų bylą bus įtraukti ir ją pagrindžiantys dokumentai, jei tokių esama.

Kas gali susipažinti su jūsų duomenimis ir kokiu tikslu?

 1. Jūsų bylą nagrinėjantys du SOLVIT centrai, ir kompetentinga institucija, tačiau jie turi prieigą tik prie tų duomenų, kurių reikia, kad jie galėtų atsakyti į jūsų užklausą ir (arba) pasiūlytų jums sprendimą.
 2. Europos Komisijos darbuotojai, kad galėtų:
  • išvengti, kad tuo pačiu metu būtų sprendžiama ta pati problema, apie kurią Europos Komisijai pranešta pasitelkus kitą procedūrą,
  • suteikti neoficialias teisines konsultacijas, jei to paprašytų kuris nors iš bylą nagrinėjančių SOLVIT centrų,
  • priimti sprendimą dėl tolesnių veiksmų, kurių reikės imtis po to, kai byla bus baigta nagrinėti,
  • išspręsti technines SOLVIT kompiuterinės programos problemas,
  • atlikti nuodugnesnį jūsų bylos vertinimą, jei SOLVIT problemos išspręsti negali (tik tuo atveju, jei sutinkate).
 3. Kitos ES pagalbos tarnybos, jei SOLVIT perduoda jūsų bylą (tik su jūsų sutikimu) ir duomenis kitai, tinkamesnei, tarnybai (tarnybai „Jūsų Europos patarėjas“ arba „Europe Direct“ kontaktiniam centrui).
 4. Jūsų vardu bylą pateikusi SOLVIT organizacija partnerė (jei ji yra).

Ar galite neleisti susipažinti su savo duomenimis?

Dauguma atvejų tam, kad galėtų išspręsti jūsų problemą, tarnybai SOLVIT reikia tam tikros informacijos apie jūsų atvejį, įskaitant asmens duomenis, pvz., kontaktinius duomenis.

Galite prašyti, kad vietos centras, į kurį kreipėtės, neatskleistų jūsų duomenų pagrindiniam už sprendimo radimą atsakingam centrui (taip pat kompetentingoms institucijoms). Tačiau daugeliu atvejų pagrindinis centras dėl to negalės nagrinėti bylos ir gali atsisakyti tai daryti. Jei taip nutiktų, vietos centras jus informuos.

Kiek laiko bus saugomi jūsų duomenys?

 • 18 mėnesių po to, kai byla bus baigta nagrinėti, jūsų duomenis bus galima matyti SOLVIT kompiuterinėje programoje, tačiau prieiga prie jų bus ribojama (šie apribojimai paaiškinti skyriuose „Kas gali susipažinti su jūsų duomenimis ir kokiu tikslu?“ ir „Ar galite neleisti susipažinti su savo duomenimis?“).
 • Kitus 18 mėnesių prieiga prie duomenų bus užblokuota. Su jais susipažinti bus galima tik pateikus pagrįstą prašymą ir tik konkrečiu tikslu (pavyzdžiui, jei reikia informacijos mainų įrodymo).
 • Nuo bylos nagrinėjimo pabaigos praėjus 3 metams visi jūsų asmens duomenys bus automatiškai pašalinti.

Saugumo priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai prieigai

Prieiga prie SOLVIT kompiuterinės programos yra įvairių lygių. Kiekvienas iš jų apsaugotas vartotojo vardu, slaptažodžiu ir papildomu skaitmeniniu kodu, panašiu į kodą, kurį reikia surinkti naudojantis internetinės bankininkystės paslaugomis.

Išorės ryšiai su duomenų baze taip pat apsaugoti naudojant specialų saugų interneto protokolą https.

Prieiga prie kompiuterinėje programoje esančių asmens duomenų suteikiama tik skyriuje „Kas gali susipažinti su jūsų duomenimis ir kokiu tikslu?“ nurodytiems subjektams.

Prieiga prie jūsų duomenų

Jums nesuteikiama tiesioginė prieiga prie jūsų duomenų SOLVIT kompiuterinėje programoje. Jei norite sužinoti, kokie jūsų duomenys yra ar buvo tvarkomi, arba norite juos keisti ar šalinti, kreipkitės į mus.

Be to, galite kreiptis į jūsų bylą tvarkantį vietos centrą ir paprašyti prieigos prie visų jūsų duomenų, kad galėtumėte neteisingus duomenis taisyti arba pašalinti. Centras tai padarys kuo greičiau ir ne vėliau kaip po 30 dienų nuo jūsų prašymo gavimo.

SOLVIT pašto dėžutė

Galite mums siųsti visus klausimus apie SOLVIT. Už SOLVIT atsakingas Komisijos padalinys tvarkys jūsų duomenis tik tiek, kiek to reikia, kad galėtų jums atsakyti.

Kad galėtų atsakyti, šis padalinys gali persiųsti jūsų laišką kitam Komisijos padaliniui. Tokiu atveju jums apie tai bus pranešta e. paštu.

Jūsų klausimo neperduosime niekam už Komisijos ribų. Jei jūsų klausimą būtų lengviausia išspręsti kreipiantis į trečiąją šalį, patarsime jums tai padaryti pačiam.

Saugome jūsų užklausą ir susijusius duomenis tik tiek laiko, kiek jo reikės atsakymui parengti ir (galbūt) imtis tolesnių veiksmų po pradinio atsakymo.

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys

SOLVIT grupės vadovas
Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ
Bendrosios rinkos paslaugų centras – GROW B.5
Europos Komisija
1049 Briuselis
BELGIJA

E. paštas solvit@ec.europa.eu.

Nesiųskite šiuo e. pašto adresu pranešimų apie problemas, dėl kurių norite kreiptis į SOLVIT. Tokiu atveju pildykite internetinę skundo formą.