Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne Oficiāla ES tīmekļa vietne

Šī lapa ir pieejama šādās valodās:

SOLVIT

Risinājumi jūsu problēmām ar ES garantētajām tiesībām

SOLVIT paziņojums par personas datu
aizsardzību

Kas ir SOLVIT?

SOLVIT cenšas ātri un neformāli atrisināt problēmas, ar kurām iedzīvotāji un uzņēmumi saskaras citās ES dalībvalstīs, kad šo valstu iestādes viņiem liedz īstenot ES likumdošanā paredzētās tiesības.

SOLVIT darbojas kā valstu biroju (centru) veidots tīkls. Katrā ES dalībvalstī un Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā ir pa SOLVIT centram.

Visas SOLVIT lietas apstrādā divi SOLVIT centri:

 • piederības valsts centrs – atrodas valstī, kurai ir visciešākā saikne ar sūdzības iesniedzēju, nosakot šo valsti, piemēram, pēc valstspiederības, dzīvesvietas, reģistrācijas vietas, un
 • vadošais centrs – atrodas valstī, kur, iespējams, nav ievēroti ES tiesību akti.
   

Kādi tiesību akti regulē personas datu aizsardzību SOLVIT?

Skatīt arī juridisko paziņojumu par Komisijas tīmekļa vietnēm.

Kādus datus mēs apstrādājam, kad SOLVIT ir iesniegta sūdzība?

Jūsu vārdu un uzvārdu vai pilnu nosaukumu, pilnu adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, ziņas par valstspiederību un visus pārējos personas datus, kas ietverti jūsu sūdzībā.

Ja esat iesniedzis dokumentus, kas palīdz izprast jūsu problēmu, arī tie tiks pievienoti jūsu SOLVIT lietai.

Kas un kādā nolūkā var piekļūt jūsu datiem?

 1. Abi SOLVIT centri, un kompetentā iestāde, kas iesaistīta jūsu lietas apstrādē, bet vienīgi tik daudz, cik tas nepieciešams, lai atbildētu uz jūsu pieteikumu vai piedāvātu jums risinājumu.
 2. Eiropas Komisijas darbinieki, lai:
  • novērstu situāciju, ka viena un tā pati problēma Eiropas Komisijā tiek izskatīta divreiz, jo ir iesniegta arī citā procedūrā,
  • piedāvātu neformālas juridiskās konsultācijas, ja tās lūdz kāds no lietā iesaistītajiem SOLVIT centriem,
  • pēc lietas slēgšanas lemtu par turpmāko rīcību,
  • risinātu tehniskos jautājumus, kas saistīti ar SOLVIT lietotni,
  • izvērtētu jūsu lietu, ja SOLVIT nespēj rast risinājumu (tikai tad, ja tam piekrītat).
 3. Citi ES palīdzības dienesti – ja SOLVIT nodod jūsu lietu (ar jūsu piekrišanu) un datus citam, piemērotākam dienestam (kā “Tavs Eiropas padomdevējs” vai informatīvais dienests “Europe Direct”).
 4. SOLVIT partnerorganizācija, kas ir iesniegusi lietu jūsu vārdā (ja tas tā ir jūsu gadījumā).

Vai varat liegt piekļuvi saviem datiem?

Lai atrisinātu jūsu problēmu, SOLVIT vairumā gadījumu būs vajadzīga konkrēta informācija par jūsu lietu, tostarp tādi jūsu personas dati kā kontaktinformācija.

Jūs varat pieprasīt, lai piederības valsts centrs, kas saņēmis jūsu lietu, neizpauž jūsu datus ne vadošajam centram, kas meklē risinājumu, ne kompetentajai(-ām) iestādei(-ēm). Taču bieži var gadīties tā, ka tas vadošo centru kavēs izmeklēt lietu, un viņi tāpēc var atteikties uzņemties lietas apstrādi. Tādā gadījumā jūs par to informēs piederības valsts centrs.

Cik ilgi jūsu datus uzglabās?

 • 18 mēnešus pēc lietas slēgšanas – tie būs redzami SOLVIT adresētajā iesniegumā, bet uz tiem attieksies noteikti piekļuves ierobežojumi, kas izskaidroti sadaļā “Kas un kādā nolūkā var piekļūt jūsu datiem?” un “Vai varat liegt piekļuvi saviem datiem?
 • Pēc tam vēl 18 mēnešus dati tiks bloķēti (nebūs pieejami). Tiem varēs piekļūt tikai tad, ja būs saņemts pamatots pieprasījums ar konkrētu nolūku (piemēram, vajadzīgs pierādījums par notikušu informācijas apmaiņu).
 • 3 gadus pēc jūsu lietas slēgšanas visi jūsu personas dati automātiski tiks dzēsti.

Drošības pasākumi, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi

SOLVIT lietotnei ir dažādi piekļuves līmeņi. Visos gadījumos jāizmanto lietotājvārds, parole un papildu digitālais kods (līdzīgi kā internetbankā).

Ārējo saziņu ar datubāzi aizsargā arī https – īpaši izveidots, drošs interneta protokols.

Piekļūt personas datiem drīkst vienīgi tās iesaistītās puses, kas minētas sadaļā “Kas un kādā nolūkā var piekļūt jūsu datiem?”.

Piekļuve jūsu datiem

Jūsu dati SOLVIT lietotnē jums nav pieejami tiešā veidā. Ja vēlaties zināt, kādi jūsu dati tiek vai ir tikuši apstrādāti, vai vēlaties panākt, lai šos datus grozītu vai dzēstu, lūdzam sazināties ar mums.

Varat arī lūgt piederības valsts centru, kas iesaistīts jūsu lietā, lai tas sagatavotu pilnu pārskatu par jūsu datiem un vajadzības gadījumā labotu vai dzēstu nepareizos datus. Tas tiks izdarīts pēc iespējas ātrāk, visādā ziņā ne vēlāk par 30 dienām kopš jūsu lūguma saņemšanas.

SOLVIT pastkastīte

Varat mums atsūtīt savus jautājumus par SOLVIT. Komisijas struktūrvienība, kuras pārziņā ir SOLVIT darbība, apstrādās jūsu datus vienīgi tiktāl, cik nepieciešams, lai varētu jums sniegt atbildi.

Var gadīties, ka šai struktūrvienībai tālab jāpārsūta jūsu vēstule citai Komisijas struktūrvienībai. Tādā gadījumā jūs par to informēs pa e-pastu.

Mēs nepārsūtīsim jūsu jautājumu nevienam ārpus Komisijas. Ja saziņa ar trešo personu būs labākais veids, kā rast atbildi uz jūsu jautājumu, mēs ieteiksim, lai jūs ar to sazināties pats.

Mēs glabājam jūsu jautājumu un ar to saistītos datus vienīgi tik ilgi, kamēr tas nepieciešams atbildes sniegšanai un varbūtējiem turpmākajiem pasākumiem pēc sākotnējās atbildes.

Datu pārziņa kontaktinformācija

SOLVIT grupas vadītājs
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
GROW E.4 Atbilstības nodrošināšanas veicināšana
European Commission
1049 Bruxelles / Brussel
BEĻĢIJA

E-pasts: solvit@ec.europa.eu.

Neizmantojiet šo e-pasta adresi, lai iesniegtu SOLVIT savas sūdzības – aizpildiet elektronisko sūdzības veidlapu.