Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej Oficjalna strona internetowa UE

Strona jest dostępna w następujących językach:

Oświadczenie o ochronie prywatności

Czym jest SOLVIT?

Celem SOLVIT-u jest znalezienie szybkiego i nieformalnego rozwiązania problemów, z jakimi osoby prywatne i firmy zmagają się, kiedy władze publiczne w innym kraju UE nie respektują przysługujących im praw.

SOLVIT działa jako sieć ośrodków krajowych. Ośrodki te znajdują się we wszystkich krajach UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii.

Konkretną sprawą zajmują się dwa ośrodki SOLVIT-u:

 • ośrodek zgłaszający – ośrodek lokalny w kraju, z którym osoba zgłaszająca sprawę jest związana najmocniej (np. z uwagi na obywatelstwo, stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy)
 • oraz ośrodek prowadzący – ośrodek SOLVIT-u w kraju, w którym pojawił się problem.
   

Jakie przepisy regulują ochronę danych w sieci SOLVIT?

Zobacz również: informacja prawna dotycząca stron Komisji.

Jakie dane są przetwarzane w momencie zgłoszenia problemu SOLVIT-owi?

Imię i nazwisko, pełny adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, a także wszelkie inne dane osobowe zawarte w zapytaniu.

Jeśli dostępne są dodatkowe dokumenty dotyczące sprawy, zostaną one również włączone do akt zgłoszenia w systemie SOLVIT.

Kto może uzyskać dostęp do danych i w jakim celu?

 1. Dwa ośrodki SOLVIT-u oraz właściwy organ zaangażowane w konkretną sprawę – ale tylko w stopniu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub znalezienia rozwiązania problemu.
 2. Pracownicy Komisji Europejskiej, aby:
  • uniknąć jednoczesnego rozpatrywania tego samego problemu przekazanego Komisji Europejskiej w ramach innej procedury
  • zaoferować nieformalną poradę prawną, o którą może się zwrócić każdy z ośrodków SOLVIT zaangażowanych w sprawę
  • podjęć decyzję o ewentualnej kontynuacji działań po zamknięciu sprawy
  • rozwiązać problemy techniczne występujące w systemie SOLVIT
  • zająć się dalszą oceną sprawy, w przypadku gdy SOLVIT nie jest w stanie znaleźć rozwiązania (tylko jeżeli zgłaszający sprawę wyrazi na to zgodę).
 3. Inne unijne ośrodki pomocy – jeśli SOLVIT przekaże Państwa sprawę (wyłącznie za Państwa zgodą) oraz dane innemu, bardziej odpowiedniemu ośrodkowi (serwisy Twoja Europa lub Europe Direct).
 4. Organizacja partnerska SOLVIT, która przedłożyła sprawę w Twoim imieniu (w stosownych przypadkach).

Czy można odmówić dostępu do swoich danych?

W większości przypadków, aby móc rozpatrzyć zgłoszony problem, SOLVIT potrzebuje konkretnych danych, w tym danych osobowych, takich jak na przykład dane kontaktowe.

Można poprosić, aby zgłaszający ośrodek SOLVIT, który przyjął Państwa sprawę, nie ujawniał Państwa danych ośrodkowi prowadzącemu, odpowiedzialnemu za znalezienie rozwiązania (w tym właściwym organom). Jednak w wielu przypadkach utrudni to prowadzącemu ośrodkowi SOLVIT zbadanie sprawy, dlatego w takiej sytuacji może on odmówić podjęcia się tego zadania. Jeżeli do tego dojdzie, ośrodek zgłaszający poinformuje Państwa o tym.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

 • Przez 18 miesięcy od zakończenia sprawy – dane będą widoczne w systemie SOLVIT, ale objęte ograniczeniami dostępu opisanymi w punktach „Kto może uzyskać dostęp do danych i w jakim celu?” i „Czy można odmówić dostępu do swoich danych?”.
 • Przez 18 kolejnych miesięcy – dane będą zablokowane (niedostępne). Można będzie uzyskać do nich dostęp jedynie w przypadku uzasadnionego wniosku, do celów specjalnych (np. uzyskania dowodów świadczących o wymianie informacji).
 • Trzy lata później sprawa zostanie zamknięta – wszystkie Państwa dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

Środki bezpieczeństwa uniemożliwiające dostęp osobom nieupoważnionym

Istnieją różne poziomy dostępu do sieci SOLVIT, a każdy zabezpieczony jest nazwą użytkownika, hasłem oraz dodatkowym kodem cyfrowym podobnym do kodu używanego w bankowości internetowej.

Komunikacja zewnętrzna z bazą danych jest również chroniona przez https, specjalny, bezpieczny protokół internetowy.

Dostęp do danych osobowych przechowywanych w systemie mają wyłącznie strony wymienione w części „Kto może uzyskać dostęp do danych i w jakim celu?”.

Dostęp do swoich danych osobowych

Nie mają Państwo bezpośredniego dostępu do swoich danych w systemie SOLVIT. Aby dowiedzieć się, które z Państwa danych są przetwarzane, zwrócić się o ich zmianę lub usunięcie, wystarczy się z nami skontaktować.

Można również poprosić ośrodek zgłaszający o pełną dokumentację na swój temat oraz skorygowanie lub usunięcie nieprawidłowych danych. Zostanie to zrobione tak szybko, jak to możliwe – i nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania prośby.

Skrzynka pocztowa SOLVIT-u

Prosimy o przesyłanie nam wszelkich pytań dotyczących SOLVIT-u. Dział Komisji zarządzający systemem SOLVIT będzie przetwarzać dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie.

Aby móc jej udzielić, musi mieć możliwość przekazania Państwa wiadomość do innego działu Komisji. W takim przypadku zostaną Państwo o tym poinformowani pocztą elektroniczną.

Zapytania zgłoszone Komisji nie zostaną przesłane do nikogo spoza Komisji. Jeżeli kontakt ze stroną trzecią będzie najlepszą metodą rozwiązania problemu, poradzimy, by sami skontaktowali się Państwo z właściwą stroną trzecią.

Państwa zapytanie i związane z nim dane przechowujemy tylko przez okres, podczas którego są nam one potrzebne do udzielenia odpowiedzi i (ewentualnie) do kontynuowania działań po udzieleniu pierwszej odpowiedzi.

Administrator danych – dane kontaktowe

Kierownik zespołu ds. SOLVIT
Rynek Wewnętrzny, Przemysł, Przedsiębiorczość i MŚP
Centrum Pomocy w zakresie Jednolitego Rynku – GROW B.5
Komisja Europejska
1049 Bruksela
BELGIA

E-mail: solvit@ec.europa.eu.

Prosimy nie używać tego adresu e-mail do zgłaszania SOLVIT-owi swoich spraw – prosimy o zgłaszanie spraw za pośrednictwem formularza skargi dostępnego online.