Een officiële website van de Europese Unie Een officiële website van de EU

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:

Privacyverklaring

Wat is SOLVIT?

SOLVIT probeert snel een informele oplossing te vinden als burgers of bedrijven in een andere EU-land niet krijgen waar zij volgens de EU-regels recht op hebben.

SOLVIT is een netwerk van nationale centra. In alle EU-landen en in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen is er een SOLVIT-centrum.

Elke ingediende klacht wordt door twee SOLVIT-centra behandeld:

 • het inleidend centrum in het land dat de nauwste banden heeft met de klager (bijvoorbeeld op grond van nationaliteit, woonplaats of vestigingsplaats) en
 • het behandelend centrum in het land waarop de klacht betrekking heeft.
   

Welke privacyvoorschriften zijn van toepassing?

 • De IMI-verordening (SOLVIT maakt gebruik van het IMI-systeem)
 • Verordening (EU) 2016/679 voor de verwerking van persoonsgegevens door de nationale SOLVIT-centra
 • Verordening (EU) 2018/1725 voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door de Europese Commissie.
 • Nationale wetegevng gegevensbescherming: deze is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het nationale SOLVIT-centrum waarmee u contact opneemt.

Zie ook de juridische mededeling voor websites van de Europese Commissie.

Welke gegevens verzamelen we?

Uw volledige naam, volledig adres, e-mailadres en telefoonnummer, en alle andere door u vermelde persoonsgegevens.

Eventuele bewijsstukken worden eveneens aan het dossier in de SOLVIT-applicatie toegevoegd.

Wie heeft toegang tot uw gegevens en waarvoor?

 1. De beide SOLVIT-centra die uw zaak behandelen, maar alleen voor zover dit nodig is om uw vraag te beantwoorden en/of uw klacht op te lossen
 2. Medewerkers van de Europese Commissie om:
  • te voorkomen dat eenzelfde klacht die langs verschillende wegen wordt ingediend, tweemaal wordt behandeld
  • juridisch advies in te winnen als een van beide SOLVIT-centra daar om vraagt
  • een besluit te nemen over eventuele vervolgmaatregelen nadat de zaak is afgehandeld
  • technische problemen in verband met de SOLVIT-applicatie op te lossen
  • uw zaak nader te analyseren als SOLVIT geen oplossing kan bieden (alleen met uw toestemming)
 3. Andere EU-hulpinstanties, als SOLVIT uw klacht en gegevens doorgeeft (alleen met uw toestemming) aan een andere dienst (Uw Europa – Advies of het contactcentrum van Europe Direct).
 4. De partnerorganisatie die de zaak heeft ingediend namens u (indien van toepassing).

Kunt u verhinderen dat uw gegevens worden doorgegegen?

In most cases, to respond to your problem, SOLVIT needs the specific details of your case, including personal data such as contact details.

You can request that the home centre receiving your case does not disclose your data to the lead centre responsible for finding a solution (including the competentrelevant authority/ies). But in many cases this will prevent the lead centre from investigating the case and they may refuse to handle it. If that happens, the home centre will inform you.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 • Nadat uw klacht is afgehandeld blijven uw gegevens nog 18 maanden beperkt toegankelijk (zie Wie heeft toegang tot uw gegevens en waarvoor? en Kunt u verhinderen dat uw gegevens worden ingezien?) via de SOLVIT-applicatie.
 • Daarna worden de gegevens ontoegankelijk gemaakt. Ze kunnen alleen nog worden ingezien als daartoe om bijzondere redenen een gemotiveerd verzoek wordt ingediend (bijvoorbeeld om te bewijzen dat er informatie is uitgewisseld).
 • Drie jaar nadat uw klacht is afgewikkeld worden al uw persoonsgegevens automatisch gewist.

Maatregelen tegen onrechtmatige toegang

De SOLVIT-applicatie kent verschillende beveiligingsniveaus, die allemaal zijn afgeschermd met een gebruikersnaam, een wachtwoord en een digitale code (zoals bij online-bankieren).

Externe communicatie met de database wordt bovendien beveiligd met HTTPS, een speciaal beveiligd internetprotocol.

De persoonsgegevens in de applicatie zijn alleen toegankelijk voor de instanties bedoeld in Wie heeft toegang tot uw gegevens en waarvoor?.

Toegang tot uw eigen gegevens

U heeft zelf niet rechtstreeks toegang tot uw gegevens in de SOLVIT-applicatie. Als u wilt weten welke gegevens over u verwerkt worden of zijn of als u uw gegevens wilt laten wijzigingen of wissen, neem dan contact met ons op.

U kunt ook uw inleidend centrum vragen u een uitdraai te leveren van al uw gegevens zodat u gegevens kunt corrigeren of laten wissen. Dit zal zo snel mogelijk gebeuren maar in ieder geval binnen 30 dagen na uw verzoek.

SOLVIT-mailbox

Heeft u nog vragen over SOLVIT? Stuur ons dan een mail. De afdeling van de Commissie die met het beheer van SOLVIT is belast, gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn om u te antwoorden.

Soms is het echter nodig dat deze dienst uw e-mail doorstuurt naar een andere dienst van de Commissie. In dat geval krijgt u daarvan per e-mail bericht.

We sturen uw vragen niet door naar personen of instanties buiten de Commissie. Als we van mening zijn dat contact opnemen met een derde partij in uw geval de beste keuze is, dan krijgt u van ons het advies dit zelf te doen.

We bewaren uw vraag en bijbehorende gegevens alleen zolang dit nodig is om u te antwoorden en voor eventuele vervolgcorrespondentie.

Contactinformatie voor gegevensverwerking

SOLVIT-teamleider
Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf
Dienstencentrum voor de eengemaakte markt – GROW B.5
Europese Commissie
1049 Brussel
BELGIË

E-mail: solvit@ec.europa.eu.

Gebruik dit e-mailadres niet voor het indienen van klachten bij SOLVIT. Daarvoor moet u het online-klachtenformulier gebruiken.