Oficiálne webové stránky Európskej únie Oficiálne webové sídlo 

Táto stránka je dostupná v týchto jazykoch:

SOLVIT

Riešenia problémov s vašimi právami 

Čo je to sieť SOLVIT?

SOLVIT je služba, ktorú poskytujú vnútroštátne administratívne orgány v každej krajine , ako aj v Lichtenštajnsku, Nórsku a na Islande. Služba je bezplatná.

Ide primárne o online službu. Ak chcete kontaktovať niektoré z centier siete SOLVIT (ktoré sa nachádzajú v každej krajine), urobte tak prostredníctvom tejto webovej lokality.

Cieľom siete SOLVIT je nájsť riešenie do 10 týždňov od momentu, keď váš prípad prevzalo centrum siete SOLVIT v krajine, v ktorej problém vznikol.

Kedy vám SOLVIT môže pomôcť?

SOLVIT vám môže pomôcť:

  • ak vaše práva ako občana alebo firmy boli porušené v dôsledku konania verejného orgánu v inej krajine a
  • svoj prípad ste (doteraz) nepredložili na súd (môže vám však pomôcť v prípade odvolania v správnom konaní ).

Predloženie prípadu sieti SOLVIT nemá odkladný účinok na úradné alebo administratívne lehoty, ktoré sa musia dodržiavať podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

Typické záležitosti, s ktorými vám SOLVIT môže pomôcť:

SOLVIT vám nemôže pomôcť, ak:

  • má vaša firma spor s inou firmou,
  • máte problém týkajúci sa vašich práv spotrebiteľa,
  • žiadate o náhradu škody,
  • predložíte svoj prípad súdu (vzhľadom na jej neformálny charakter, sieť SOLVIT nemôže konať paralelne s formálnym alebo súdnym konaním).