Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Veelgestelde vragen - Aanvragen en formulieren

Hebt u onze pagina over aanvragen en formulieren al bezocht?

Draagbare documenten (voorheen E-formulieren)

Draagbare documenten vervangen de vroegere E-formulieren. Ze worden afgegeven door de bevoegde instantie voor sociale zekerheid waarbij u aangesloten bent.

Elk document gaat over een individuele persoon (mogelijk met inbegrip van gezinsleden) en bevat hun namen en andere persoonlijke gegevens. De instantie voor sociale zekerheid die het document afgeeft, ondertekent het en stempelt het af.

Op een draagbaar document voor de coördinatie van de sociale zekerheid staat in de linkerbovenhoek een EU-vlag, in de rechterbovenhoek een verwijzing naar de coördinatie van de sociale zekerheid en onderaan de aanduiding van de instantie van afgifte. De enige uitzondering hierop is de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK). >> Bezoek onze pagina's over de Europese ziekteverzekeringskaart.

U moet de instantie voor sociale zekerheid die het document afgegeven heeft onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en hun instructies volgen. Deze kunnen verschillen per land en per type document. Doorgaans zult u de rechten verklaard in het verloren document, niet verliezen. >> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Gezondheidszorg

De Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) is een draagbaar document dat bewijst dat u recht hebt op de nodige gezondheidszorg wanneer u tijdelijk in het buitenland verblijft, d.w.z. in een ander land dan het land waar u woont. Iedereen die verzekerd is door een wettelijke regeling voor gezondheidszorg in een van de EU-landen, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland of Zwitserland, heeft recht op een Europese ziekteverzekeringskaart.

Met het S1-formulier kunt u zich inschrijven voor gezondheidszorg als u in een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland woont, maar verzekerd bent in een ander van deze landen.

Dit is doorgaans het geval voor personen die in het buitenland met pensioen gaan. Het kan ook nuttig zijn voor leden van een gezin van migrerende werknemers die in hun land van oorsprong verbleven, maar nu verzekerd zijn door de instantie voor sociale zekerheid van het land waar hun gezinslid nu werkt.

Dit komt overeen met de oude E106-, E109-, E120- en E121-formulieren.

>> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Met het S2-formulier kunt u uw recht op geplande gezondheidszorg bewijzen in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. U moet dit bij uw zorgverzekeraar aanvragen voordat u vertrekt en het dan bezorgen aan de zorgverzekeraar in het land waar u de behandeling zal ondergaan.

De behandeling wordt verstrekt onder dezelfde voorwaarden op het gebied van zorg en betaling als voor de onderdanen van dat land. Dit kan betekenen dat u een percentage van de kosten vooraf moet betalen.

Dit komt overeen met het oude E112-formulier.

>> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Het S3-formulier geeft voormalige grensarbeiders recht op een behandeling in het land waar ze gewerkt hebben. De behandeling kan een nieuwe behandeling zijn of een nabehandeling van een medische procedure die gestart werd voordat de houder stopte met er te werken.

>> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Het DA1-formulier geeft u recht op medische behandeling onder de voorwaarden voorbehouden voor arbeidsongevallen en beroepsziekten in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Dit komt overeen met het oude E123-formulier.

>> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Werkloosheid

Het U1-formulier bevestigt de periodes waarin u in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland verzekerd was en waarmee rekening gehouden wordt voor de berekening van uw werkloosheidsuitkering.

U kunt dit formulier krijgen bij de nationale dienst voor arbeidsvoorziening van het laatste land of de laatste landen waar u gewerkt hebt. U moet het bezorgen aan de nationale dienst voor arbeidsvoorziening van het land waar u een uitkering wilt aanvragen.

Dit komt overeen met het oude E301-formulier.

>> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Het U2-formulier is de goedkeuring die u nodig hebt om uw werkloosheidsuitkering te exporteren. U kunt dit aanvragen bij de nationale dienst voor arbeidsvoorziening van het land waar u werkloos werd en moet het dan bezorgen aan de nationale dienst voor arbeidsvoorziening van het land waar u een baan wilt zoeken.

Dit komt overeen met het oude E303-formulier.

>> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Het U3-formulier is een waarschuwing van het gastinstantie in het land waar u een baan zoekt. Het betekent dat deze instantie de instantie in het land dat uw werkloosheidsuitkering betaalt op de hoogte heeft gebracht van het feit dat uw situatie veranderd is en dat met met die veranderde situatie mogelijk rekening gehouden moet worden voor een herziening van uw uitkering.

Het U3-formulier is bedoeld als een waarschuwing, omdat uw uitkering ten gevolge van deze uitwisseling tussen de instanties kan worden verminderd of stopgezet. Als u een U3-formulier ontvangt, moet u contact opnemen met de instantie van uw thuisland om na te gaan of uw situatie veranderd is.

>> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Pensioenen

Detachering

Het A1-formulier is een verklaring over de toepasselijke wetgeving. Dit is nuttig in gevallen waar u moet bewijzen dat u sociale bijdragen betaalt in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Dit is doorgaans het geval voor gedetacheerde werknemers of personen die in meerdere landen tegelijk werken. Dit komt overeen met de oude E101- en E103-formulieren. >> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Uw aanvragen

Volgens de EU-regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid, moet elk land een verbindingsorgaan aanstellen dat reageert op aanvragen voor informatie en ondersteuning van andere instanties en burgers. >> Zoek een verbindingsorgaan in onze lijst.

Elk land heeft zijn eigen termijnen en procedures om beroep aan te tekenen tegen een administratieve beslissing. Het is heel belangrijk dat u snel handelt en deze termijnen respecteert. Neem contact op met uw nationale instanties voor advies.

>> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Als u in meerdere EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland woont of hebt gewerkt, dan kunt u uw invaliditeits- of ouderdomspensioen aanvragen in het land waar u woont, als u daar verzekerd bent geweest.

De instantie van dat land zal de aanvraag doorsturen naar de bevoegde instantie, zelfs als die zich in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland bevindt. De datum waarop de aanvraag ingediend werd, wordt beschouwd als de datum waarop deze bij de correcte instantie ingediend werd.

Een aanvraag voor een ouderdomspensioen kan ingediend worden bij de instantie van het land waar u het laatst verzekerd was, als u nooit verzekerd bent geweest in het land waar u woont.

>> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Alle documenten met betrekking tot de coördinatie van de sociale zekerheid (d.w.z. E-formulieren, Europese ziekteverzekeringskaarten en voorlopige vervangende ziekteverzekeringsbewijzen) afgegeven door de bevoegde overheden volgens de oude coördinatieregels, blijven geldig tot ze vervallen of worden ingetrokken of vervangen door de bevoegde instantie.

De instanties houden er zelfs rekening mee na de datum van de implementatie van de nieuwe verordeningen voor gemoderniseerde coördinatie van de sociale zekerheid op 1 mei 2010.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen