Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Συχνές ερωτήσεις - Έγγραφο χωρίς τίτλο

Έχετε επισκεφτεί τη σελίδα μας για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και τα σχετικά έντυπα;

Φορητά έγγραφα (πρώην έντυπα Ε)

Τα φορητά έγγραφα αντικαθιστούν τα παλαιά έντυπα Ε. Εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους εστε ασφαλισμένοι.

Κάθε έγγραφο αφορά ένα φυσικό πρόσωπο (πιθανώς και μέλη της οικογένειάς του) και περιέχει τα ονόματά τους και άλλα αναγνωριστικά στοιχεία. Η υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης που εκδίδει το έγγραφο φροντίζει επίσης να το υπογράψει και να το σφραγίσει δεόντως.

Ένα φορητό έγγραφο σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης φέρει τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πάνω αριστερή γωνία, αναφορά στον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης στην πάνω δεξιά γωνία και την ένδειξη του εκδίδοντος φορέα στο κάτω μέρος. Η μόνη εξαίρεση είναι η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ). >> Επισκεφτείτε τις σελίδες μας σχετικά με την ΕΚΑΑ

Πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης που το εξέδωσε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας δώσουν. Αυτές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και το είδος του εγγράφου. Κατά κανόνα, δεν θα χάσετε τα δικαιώματα που πιστοποιούνται στο απολεσθέν έγγραφο. >> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Υγειονομική περίθαλψη

Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ) είναι ένα φορητό έγγραφο που αποδεικνύει τα δικαιώματά σας για τη λήψη της αναγκαίας υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της προσωρινής σας διαμονής στο εξωτερικό, δηλαδή σε άλλη χώρα από αυτή στην οποία κατοικείτε. Δικαίωμα στην ΕΚΑΑ έχει κάθε άτομο που καλύπτεται από ένα εκ του νόμου προβλεπόμενο σύστημα ασφάλισης υγείας σε μία από τις χώρες της ΕΕ, στη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, την Ισλανδία ή την Ελβετία.

Το έντυπο S1 σας επιτρέπει να ασφαλιστείτε για υγειονομική περίθαλψη εάν κατοικείτε σε κράτος μέλος της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία, αλλά είστε ασφαλισμένοι σε άλλη χώρα.

Αυτό ισχύει συνήθως στην περίπτωση συνταξιούχων που ζουν στο εξωτερικό. Μπορεί επίσης να χρησιμεύσει για τα μέλη της οικογένειας μεταναστών εργαζομένων τα οποία έχουν διαμείνει στη χώρα καταγωγής τους αλλά τώρα καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση της χώρας όπου εργάζεται το μέλος της οικογένειάς τους.

Αντιστοιχεί στα παλαιά έντυπα E106, E109, E120 και E121.

>> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Το έντυπο S2 σας επιτρέπει να αποδείξετε τα δικαιώματά σας για προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία. Πρέπει να το προμηθευτείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα πριν από την αναχώρησή σας και, στη συνέχεια, να το υποβάλετε στον φορέα ασφάλισης υγείας στη χώρα όπου πηγαίνετε για να λάβετε την περίθαλψη.

Οι όροι περίθαλψης και κάλυψης των εξόδων είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τους υπηκόους της εν λόγω χώρας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει, ενδεχομένως, να καταβάλετε ένα ποσοστό των εξόδων προκαταβολικά.

Αντιστοιχεί στο παλαιό έντυπο Ε112.

>> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Το έντυπο S3 παρέχει σε πρώην διασυνοριακούς εργαζόμενους το δικαίωμα για περίθαλψη στη χώρα όπου εργάζονταν. Η περίθαλψη μπορεί να παρέχεται για πρώτη φορά ή να αποτελεί συνέχεια ιατρικής θεραπευτικής αγωγής που ξεκίνησε προτού σταματήσει ο δικαιούχος να εργάζεται στη χώρα αυτή.

>> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες

Το έντυπο DA1 σας παρέχει το δικαίωμα να λάβετε ιατρική περίθαλψη υπό τους όρους που προβλέπονται για περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών σε άλλη χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία.

Αντιστοιχεί στο παλαιό έντυπο Ε123.

>> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Ανεργία

Το έντυπο U1 πιστοποιεί τις περιόδους ασφάλισής σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών ανεργίας.

Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον φορέα απασχόλησης της τελευταίας χώρας ή των τελευταίων χωρών όπου εργαστήκατε και πρέπει να το υποβάλετε στον φορέα απασχόλησης της χώρας στην οποία επιθυμείτε να ζητήσετε παροχές.

Αντιστοιχεί στο παλαιό έντυπο Ε301.

>> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Το έντυπο U2 είναι η βεβαίωση που χρειάζεστε για την εξαγωγή των παροχών ανεργίας σας. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον φορέα απασχόλησης της χώρας όπου μείνατε άνεργοι και πρέπει να το υποβάλετε στον φορέα απασχόλησης της χώρας όπου επιθυμείτε να αναζητήσετε εργασία.

Αντιστοιχεί στο παλαιό έντυπο Ε303.

>> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Το έντυπο U3 είναι μια προειδοποίηση από τον φορέα υποδοχής στη χώρα όπου αναζητάτε εργασία. Σημαίνει ότι αυτός ο φορέας έχει ειδοποιήσει τον φορέα στη χώρα η οποία σας καταβάλλει τις παροχές ανεργίας σχετικά με το γεγονός ότι η κατάστασή σας έχει αλλάξει και ότι αυτές οι αλλαγές πρέπει ενδεχομένως να ληφθούν υπόψη με σκοπό την αναθεώρηση του ύψους των παροχών σας.

Το έντυπο U3 αποστέλλεται ως προειδοποίηση δεδομένου ότι οι παροχές σας μπορεί να μειωθούν ή να διακοπούν κατόπιν της ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των φορέων. Εάν λάβετε το έντυπο U3 ενδεχομένως να πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο φορέα στη χώρα καταγωγής σας για να μάθετε εάν έχει επηρεαστεί η κατάστασή σας.

>> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Συντάξεις

Απόσπαση

Το έντυπο Α1 είναι μια βεβαίωση για την ισχύουσα νομοθεσία. Χρησιμεύει σε περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να αποδείξετε ότι καταβάλλετε κοινωνικές εισφορές σε άλλη χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι εν προκειμένω οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι ή τα άτομα που εργάζονται σε περισσότερες από μία χώρες ταυτόχρονα. Αντιστοιχεί στα παλαιά έντυπα E101 και E103. >> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Πώς να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, κάθε χώρα οφείλει να ορίσει έναν οργανισμό σύνδεσης ο οποίος θα ανταποκρίνεται σε αιτήματα παροχής πληροφοριών και βοήθειας από άλλους φορείς ή πολίτες. >> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο οργανισμό σύνδεσης

Κάθε χώρα έχει τις δικές της προθεσμίες και διαδικασίες προσφυγής κατά διοικητικής απόφασης. Είναι πολύ σημαντικό να ενεργήσετε έγκαιρα και να τηρήσετε αυτές τις προθεσμίες. Ζητήστε διευκρινίσεις από τους αρμόδιους φορείς της χώρας σας.

>> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Εάν κατοικείτε σε χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία και έχετε εργαστεί σε μία από αυτές τις χώρες, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για σύνταξη αναπηρίας ή γήρατος στη χώρα κατοικίας σας, εφόσον έχετε ασφαλιστεί εκεί.

Ο φορέας της εν λόγω χώρας θα προωθήσει την αίτηση στον αρμόδιο φορέα έστω κι αν βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία. Ως ημερομηνία υποβολής στον αρμόδιο φορέα θα θεωρηθεί η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η αίτηση για σύνταξη γήρατος μπορεί να υποβληθεί στον φορέα της χώρας όπου ήσασταν ασφαλισμένοι τελευταία, σε περίπτωση που δεν έχετε ασφαλιστεί ποτέ στη χώρα κατοικίας σας.

>> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Όλα τα έγγραφα σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης (δηλαδή έντυπα Ε, ευρωπαϊκές κάρτες ασφάλισης ασθένειας και προσωρινά πιστοποιητικά αντικατάστασης) που εκδόθηκαν από τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με τους προηγούμενους κανόνες συντονισμού εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου λήξουν ή αποσυρθούν ή αντικατασταθούν από τον αρμόδιο φορέα.

Θα λαμβάνονται υπόψη από τους φορείς ακόμα και μετά την 1η Μαΐου 2010, ημερομηνία εφαρμογής των νέων κανονισμών για τον εκσυγχρονισμό του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα