Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Najpogostejša vprašanja - Vloge in obrazci

Ali ste že obiskali našo stran o vlogah in obrazcih?

Prenosni dokumenti (nekdanji obrazci E)

Prenosni dokumenti so nadomestili nekdanje obrazce E. Izdajo jih pristojni zavodi, pri katerih ste zavarovani.

Vsak dokument vsebuje podatke o eni osebi (in morda njenih družinskih članih). Izpostava zavoda za zavarovanje, ki izda dokument, ga tudi podpiše in ožigosa.

Prenosni dokumenti, ki se uporabljajo pri koordinaciji sistemov socialne varnosti, imajo v zgornjem levem kotu zastavo EU, v zgornjem desnem kotu sklic na koordinacijo sistemov socialne varnosti, na dnu strani pa navedbo zavoda, ki izda dokument. Edina izjema je evropska kartica zdravstvenega zavarovanja. >> Oglejte si strani o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja

Če izgubite prenosni dokument, morate o tem takoj obvestiti zavod za zavarovanje, ki je izdal dokument, in slediti njegovim navodilom. Navodila so različna glede na državo in vrsto dokumenta. Na splošno pa ne boste izgubili pravic, ki jih potrjuje izgubljeni dokument.  >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Zdravstveno varstvo

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja je prenosni dokument, ki dokazuje, da ste med začasnim bivanjem v drugi evropski državi (tj. državi, v kateri nimate stalnega prebivališča) upravičeni do osnovnih zdravstvenih storitev. Do evropske kartice zdravstvenega zavarovanja so upravičene vse osebe, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje v eni od zajetih držav (države članice EU, Norveška, Lihtenštajn, Islandija ali Švica).

Z obrazcem S1 se lahko prijavite v sistem zdravstvenega varstva države članice EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške ali Švice, če prebivate v eni od teh držav, a ste zavarovani v drugi.

Najpogostejši primer so upokojenci, ki živijo v tujini. Obrazec se uporablja tudi za družinske člane delavcev migrantov, če družinski člani ostanejo v matični državi, vendar so zavarovani v sistemu socialne varnosti države, v kateri dela delavec migrant.

Ta obrazec se uporablja namesto nekdanjih obrazcev E106, E109, E120 in E121.

>> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Z obrazcem S2 dokazujete upravičenost do načrtovanega zdravljenja v tujini: državi članici EU, Švici, Lihtenštajnu, na Islandiji ali Norveškem. Izda ga zavod za zdravstveno zavarovanje pred odhodom v tujino, predložite pa ga pristojnemu zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi načrtovanega zdravljenja.

Zdravljenje se zagotovi pod enakimi pogoji storitev in plačil kot za državljane države zdravljenja. To lahko pomeni tudi, da boste morali pred začetkom zdravljenja plačati del stroškov.

Ta obrazec se uporablja namesto nekdanjega obrazca E112.

>> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Z obrazcem S3 so nekdanji čezmejni (obmejni) delavci upravičeni do zdravljenja v državi, v kateri so nekoč delali. Zdravljenje je lahko novo ali pa nadaljevanje zdravljenja, ki se je začelo, ko je upravičenec še delal v državi.

>> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Nesreče pri delu in poklicne bolezni

Z obrazcem DA1 ste upravičeni do zdravljenja pod pogoji, ki se uporabljajo za primere nesreče pri delu in poklicne bolezni v drugi državi članici EU, Lihtenštajnu, Švici, na Islandiji in Norveškem.

Ta obrazec se uporablja namesto nekdanjega obrazca E123.

>> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Brezposelnost

Z obrazcem U1 dokazujete zavarovalne dobe v državah EU, Lihtenštajnu, Švici, na Islandiji ali Norveškem, ki se upoštevajo pri izračunu nadomestila za brezposelnost.

Obrazec izdajo zavodi za zaposlovanje zadnjih držav, v katerih ste delali. Predložiti ga morate zavodu za zaposlovanje države, v kateri želite uveljavljati pravico do nadomestila.

Ta obrazec se uporablja namesto nekdanjega obrazca E301.

>> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Obrazec U2 je dovoljenje, ki ga potrebujete za prenos pravice do nadomestila za brezposelnost. Obrazec izda zavod za zaposlovanje države, v kateri ste postali brezposelni. Predložiti ga morate zavodu za zaposlovanje države, v kateri želite poiskati novo zaposlitev.

Ta obrazec se uporablja namesto nekdanjega obrazca E303.

>> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Obrazec U3 je opozorilo zavoda za zaposlovanje v državi, v kateri iščete zaposlitev. Sporoča vam, da je ta zavod obvestil pristojni zavod v državi, ki vam izplačuje nadomestilo za brezposelnost, o spremembi vaših okoliščin. To morda pomeni tudi, da bo pristojni zavod morda uvedel spremembe v zvezi z vašim nadomestilom za brezposelnost.

Obrazec U3 vas opozarja, da se bo vaše nadomestilo po izmenjavi informacij med zavodi morda zmanjšalo ali bo prekinjeno. Če prejmete obrazec U3, stopite v stik z vašim pristojnim zavodom za zaposlovanje in preverite, ali bo prišlo do sprememb nadomestila.

>> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Pokojnine

Napotitev na delo

Obrazec A1 navaja zakonodajo, ki se uporablja v vašem primeru. Pomaga vam, kadar morate dokazati, da plačujete prispevke za socialno varnost v drugi državi (državi članici EU, Lihtenštajnu, Švici, na Islandiji ali Norveškem).

Ponavadi ga morajo predložiti delavci, napoteni na delo v tujino, ali osebe, ki delajo v več kot eni državi. Ta obrazec se uporablja namesto nekdanjih obrazcev E101 in E103. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Uveljavljanje pravic

Predpisi EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti določajo, da mora vsaka država imenovati organ za zvezo, ki je pristojen za zagotavljanje informacij in pomoči drugim organom in državljanom. >> Poiščite pristojni organ za zvezo na našem seznamu

Vsaka država določi svoje pritožbene postopke in roke za pritožbo na upravne sklepe. Pomembno je, da ukrepate hitro in spoštujete predpisane roke. Za nasvet lahko prosite tudi pristojni zavod v svoji državi.

>> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Če ste bili zaposleni v več kot eni državi (državah EU, Lihtenštajnu, Švici, na Islandiji ali Norveškem) in živite v eni od teh držav, lahko uveljavljate pravico do invalidske ali starostne pokojnine v državi prebivališča, če ste bili tam zavarovani.

Tamkajšnji zavod za zavarovanje bo posredoval vaš zahtevek pristojnemu zavodu, tudi če je ta v drugi državi (državi EU, Islandiji, Lihtenštajnu, Švici ali Norveški). Datum oddaje zahtevka v državi prebivališča bo štel za datum predložitve zahtevka pristojnemu zavodu.

Če v državi prebivališča nikoli niste bili zavarovani, lahko zahtevek za uveljavljanje pravice do starostne pokojnine predložite zavodu za zavarovanje v državi, v kateri ste bili nazadnje zavarovani.

>> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Vsi dokumenti v zvezi s koordinacijo sistemov socialne varnosti (tj. obrazci E, evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, začasna nadomestna potrdila), ki so jih pristojni organi izdali v skladu s prejšnjimi uredbami EU, so še naprej veljavni, dokler se ne izteče njihova veljavnost ali dokler niso umaknjeni oziroma nadomeščeni z novimi dokumenti, ki jih izdajo pristojni zavodi za zavarovanje.

Zavodi za zavarovanje bodo stare dokumente še naprej upoštevali tudi po začetku veljavnosti novih uredb o posodobljeni koordinaciji sistemov socialne varnosti 1. maja 2010.

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej