Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Korduma kippuvad küsimused - Nõuded ja vormid

Kas olete juba külastanud taotluseid ja vorme käsitlevat veebisaiti?

Porditavad dokumendid (endised E-vormid)

Porditavad dokumendid asendavad vanad E-vormid. Neid väljastavad pädevad sotsiaalkindlustusasutused, kus te olete kindlustatud.

Iga dokument puudutab üksikisikut (võib hõlmata ka pereliikmeid) ning sisaldab nende nimesid ja muid andmeid. Dokumendi väljastav sotsiaalkindlustusasutus varustab selle ka nõuetekohase allkirja ja templiga.

Sotsiaalkindlustuse koordineerimises kasutatava porditava dokumendi vasakus ülanurgas on ELi lipu kujutis, paremas ülanurgas viide sotsiaalkindlustuse koordineerimisele ning alaosas viide väljastavale asutusele. Ainus erand on Euroopa ravikindlustuskaart. >> Külastage Euroopa ravikindlustuskaarti käsitlevaid lehekülgi

Peaksite viivitamata teavitama dokumendi väljastanud sotsiaalkindlustusasutust ning järgima sealt antavaid juhtnööre. Need võivad olla erinevad, olenevalt riigist ja dokumendi tüübist. Üldiselt ei kaota te õigusi, mille olemasolu kadumaläinud dokument tõendas. >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Tervishoid

Euroopa ravikindlustuskaart on porditav dokument, mis tõendab teie õigust saada vajalikke tervishoiuteenuseid ajutisel viibimisel välisriigis, s.t riigis, mis ei ole teie elukohariik. Kõigil, kes on kindlustatud mõne ELi liikmesriigi, Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi kohustusliku ravikindlustusskeemi raames, on õigus saada Euroopa ravikindlustuskaart.

S1-vorm võimaldab teil registreeruda tervishoiuteenuste saamiseks, kui elate ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis, kuid olete kindlustatud mõnes muus nendest riikidest.

Seda tuleb eelkõige ette välismaal pensionipõlve veetvate isikute puhul. See võib olla kasulik ka võõrtöötaja pereliikmetele, kes on jäänud elama oma päritoluriiki, kuid on nüüd kindlustatud selle riigi sotsiaalkindlustussüsteemi kohaselt, kus nende pereliige töötab.

S1-vorm vastab vanadele vormidele E106, E109, E120 ja E121.

>> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

S2-vorm võimaldab teil tõendada teie õigust saada plaanilist ravi teises ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis. Vormi peate enne lahkumist saama oma tervisekindlustusasutuselt ning esitama selle tervisekindlustusasutusele riigis, kuhu te ravi saamiseks siirdute.

Ravi- ja maksetingimused on samad, mis selle riigi kodanike puhul. See võib tähendada, et peate tasuma osa kulude eest ette.

S2-vorm vastab vanale vormile E112.

>> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

S3-vorm võimaldab endistel piirialatöötajatel saada ravi riigis, kus nad varem töötasid. Tegemist võib olla uue raviga või sellise ravi jätkuga, mis algas enne, kui kõnealune isik selles riigis töötamise lõpetas.

>> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Tööõnnetused ja kutsehaigused

DA1-vorm annab teile õiguse saada ravi tingimustel, mida kohaldatakse tööõnnetuste ja kutsehaiguste korral teises ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis.

DA1-vorm vastab vanale vormile E123.

>> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Töötus

U1-vorm tõendab teie kindlustusperioode teises ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis, mida võetakse arvesse töötushüvitiste arvutamisel.

Kõnealuse vormi saate nende riikide tööhõiveametitest, kus te töötasite, ning te peate selle esitama selle riigi tööhõiveametile, kus te soovite hüvitisi taotleda.

U1-vorm vastab vanale vormile E301.

>> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

U2-vorm on luba, mis on vajalik töötushüvitiste eksportimiseks. Kõnealuse vormi saate selle riigi tööhõiveametist, kus te jäite töötuks, ning te peate selle esitama selle riigi tööhõiveametile, kus te soovite tööd otsida.

U2-vorm vastab vanale vormile E303.

>> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

U3-vorm on hoiatus selle riigi asutuselt, kus te tööd otsite. See tähendab seda, et kõnealune asutus on teavitanud teile töötushüvitisi maksva riigi asutust teie olukorra muutumisest ning võimalikust vajadusest võtta neid muutusi arvesse teie töötushüvitise läbivaatamisel.

U3-vorm saadetakse teile hoiatusena, kuna asutustevahelise teabevahetuse tulemusena võidakse teie hüvitisi vähendada või nende maksmine peatada. Kui saate U3-vormi, võite vajadusel võtta ühendust teile hüvitisi maksva asutusega, et kontrollida mõju teie olukorrale.

>> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Pensionid

Lähetamine

A1-vorm on avaldus kohaldatava õiguse kohta. See on vajalik juhul, kui teilt palutakse tõestust selle kohta, et maksate sotsiaalkindlustusmakseid teises ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis.

Eelkõige tuleb seda ette lähetatud töötajate või isikute puhul, kes töötavad samal ajal rohkem kui ühes riigis. A1-vorm vastab vanadele vormidele E101 ja E103. >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Teie taotlused

ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjade kohaselt peab iga liikmesriik määrama ametisse kontaktasutuse, mille ülesanne on vastata kodanike, aga ka teiste asutuste teabe- ja abitaotlustele. >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Igas riigis on oma tähtajad ja menetlused haldusotsuste edasikaebamiseks. Kohene tegutsemine ja tähtaegadest kinnipidamine on väga oluline. Küsige nõu oma riiklikelt asutustelt.

>> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Kui elate ning olete töötanud mitmes ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis võite taotleda invaliidsus- või vanaduspensioni riigis, kus te elate, tingimusel et olete olnud seal kindlustatud.

Selle riigi asutus edastab teie taotluse pädevale asutusele, isegi kui see asub teises ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis. Taotluse esitamise kuupäeva käsitletakse kuupäevana, millal taotlus esitati õigele asutusele.

Taotluse vanaduspensioni saamiseks võite esitada selle riigi asutusele, kus te olite viimati kindlustatud, kui te ei ole kunagi olnud kindlustatud riigis, kus te elate.

>> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Kõik sotsiaalkindlustuse koordineerimisega seotud dokumendid (E-vormid, Euroopa ravikindlustuskaardid, ajutised asendussertifikaadid), mille pädevad asutused on väljastanud vanade koordineerimiseeskirjade kohaselt, kehtivad kuni nende kehtivusaja lõppemiseni või seni, kuni pädev asutus need tagasi võtab või asendab.

Asustused võtavad neid arvesse ka pärast sotsiaalkindlustuse ajakohastatud koordineerimist käsitlevate uute määruste jõustumist 1. mail 2010.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte