Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Biežāk uzdotie jautājumi - Pieprasījumi un veidlapas

Vai esat jau ielūkojušies mūsu lapā par pieteikumiem un veidlapām?

Portatīvie dokumenti (agrākās “E” veidlapas)

Portatīvie dokumenti aizstāj iepriekš izmantotās E veidlapas. Tos izsniedz kompetentās sociālā nodrošinājuma iestādes, kurās esat apdrošināts.

Katrs dokuments ir par individuālu personu (un, iespējams, tās ģimenes locekļiem), un tajā ir šo personu vārdi un citi personas dati. Sociālā nodrošinājuma iestāde, kas izsniedz dokumentu, to attiecīgi paraksta un apzīmogo.

Atbilstīgi sociālā nodrošinājuma koordinēšanas noteikumiem portatīva dokumenta augšējā stūrī pa kreisi ir ES karogs, augšējā stūrī pa labi ir atsauce uz sociālā nodrošinājuma koordinēšanu un apakšā — norāde uz iestādi, kas izsniegusi dokumentu. Vienīgais izņēmums ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK). >> Ieskatieties mūsu lapās par Eiropas veselības apdrošināšanas karti

Par to nekavējoties ir jāinformē sociālā nodrošinājuma iestāde, kura izsniegusi šo dokumentu, un jārīkojas atbilstoši tās norādījumiem. Tie var būt atšķirīgi atkarībā no valsts un dokumenta veida. Principā jūs nezaudējat tiesības, kas apliecinātas pazaudētajā dokumentā. >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu kontaktiestādi

Veselības aprūpe

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir portatīvs dokuments, kas apliecina jūsu tiesības uz nepieciešamo veselības aprūpi tad, kad īslaicīgi uzturaties ārzemēs, t.i., citā valstī, nevis tajā, kur dzīvojat. Ikviens, kam ir obligātā veselības apdrošināšana kādā no ES dalībvalstīm, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Īslandē vai Šveicē, var saņemt EVAK.

S1 veidlapa ir vajadzīga, lai reģistrētos veselības aprūpei, ja dzīvojat kādā ES dalībvalstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, bet esat apdrošināts kādā citā no minētajām valstīm.

Šis gadījums ir raksturīgs pensionāriem, kas dzīvo ārzemēs. Tas var būt arī noderīgi migrējošo darba ņēmēju ģimenes locekļiem, kas palikuši dzīvot izcelsmes valstī, bet tagad uz viņiem attiecas tās valsts sociālā nodrošinājuma sistēma, kurā strādā viņu ģimenes loceklis.

Tā atbilst agrāk izmantotajām E106, E109, E120 un E121 veidlapām.

>> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

S2 veidlapa ir vajadzīga, lai pierādītu tiesības uz plānotu ārstēšanu citā ES valstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē. Jums tā ir jādabū no savas veselības apdrošināšanas iestādes pirms došanās ceļā, un tad tā jāiesniedz tās valsts veselības apdrošināšanas iestādē, uz kuru dodaties ārstēties.

Ārstēšanu nodrošinās ar tiem pašiem aprūpes un samaksas nosacījumiem, kurus piemēro attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka daļa no izmaksām, iespējams, būs jāsedz avansā.

Tā atbilst agrāk izmantotajai E12 veidlapai.

>> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

S3 veidlapa bijušajiem pārrobežu darba ņēmējiem dod tiesības uz veselības aprūpi valstī, kurā viņi reiz strādājuši. Šī aprūpe var būt turpinājums medicīniskajai procedūrai, kura bija uzsākta pirms brīža, kad attiecīgā tiesiskā persona tur pārstāja strādāt, bet var būt arī jauna procedūra.

>> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības

DA1 veidlapa dod jums tiesības uz ārstēšanu ar nosacījumiem, kurus piemēro citā dalībvalstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē notikušiem nelaimes gadījumiem darbā vai iegūtām arodslimībām.

Tā atbilst agrāk izmantotajai E12 veidlapai.

>> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Bezdarbs

U1 veidlapa apliecina jūsu apdrošināšanas periodus, kas bijuši citā ES valstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē un kurus ņems vērā bezdarba pabalsta aprēķinā.

Jūs to varat saņemt tās valsts(-u) nodarbinātības dienestā, kur bija jūsu pēdējā darbavieta, un jums tā jāiesniedz tās valsts nodarbinātības dienestā, kurā vēlaties iesniegt pabalsta pieteikumu.

Tā atbilst agrāk izmantotajai E301 veidlapai.

>> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

U2 veidlapa ir atļauja, kas jums ir vajadzīga, lai varētu “eksportēt” savu bezdarbnieka pabalstu. Jūs to varat saņemt tās valsts nodarbinātības dienestā, kur pazaudējāt darbu, un jums tā jāiesniedz tās valsts nodarbinātības dienestā, kur vēlaties meklēt darbu.

Tā atbilst agrāk izmantotajai E301 veidlapai.

>> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

U3 veidlapa ir brīdinājums, ko sniedz attiecīgā iestāde uzņemošajā valstī, kur meklējat darbu. Tā nozīmē, ka šī iestāde ir brīdinājusi iestādi valstī, kura maksā jūsu bezdarbnieka pabalstu, par to, ka jūsu situācija ir mainījusies un ka šīs izmaiņas, iespējams, ir jāņem vērā, lai grozītu jūsu pabalsta maksājumus.

U3 izsniedz kā brīdinājumu, jo pēc šīs ziņu apmaiņas starp iestādēm jūsu pabalstu var samazināt vai pārtraukt tā maksāšanu. Ja saņemat U3 veidlapu, iespējams, ir jāsazinās ar pašmāju iestādi, lai pārbaudītu, vai jūsu situācija ir mainījusies.

>> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Pensijas

Norīkojums

A1 veidlapa ir paziņojums par piemērojamo likumdošanu. Tā ir noderīga gadījumos, kad no jums var prasīt, lai pierādāt, ka sociālās iemaksas veicat citā ES valstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē.

Parasti šāds dokuments vajadzīgs norīkotiem darba ņēmējiem vai cilvēkiem, kas vienlaicīgi strādā vairāk nekā vienā valstī. Tā atbilst agrāk izmantotajām E101 un E103 veidlapām. >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Jūsu pieteikumi

Saskaņā ar sociālā nodrošinājuma noteikumiem katrai valstij ir pienākums izraudzīt kontaktiestādi, kas atbildēs uz informācijas un palīdzības pieprasījumiem no citām iestādēm un iedzīvotājiem. >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Katrā valstī ir savi termiņi un procedūras, kā pārsūdzēt administratīvu lēmumu. Ir svarīgi rīkoties nekavējoties un gādāt, lai tiktu ievēroti šie termiņi. Lūdziet padomu savas valsts iestādēs.

>> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Ja esat strādājis vairākās ES valstīs, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, varat prasīt invaliditātes vai vecuma pensiju valstī, kurā dzīvojat, ja tur esat bijis apdrošināts.

Attiecīgā iestāde pārsūtīs pieteikumu kompetentajai iestādei arī tad, ja tā atrodas citā ES valstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģija vai Šveicē. Pieteikuma iesniegšanas dienu uzskatīs par dienu, kurā tas iesniegts īstajai iestādei.

Vecuma pensijas pieteikumu var iesniegt tās valsts iestādei, kurā bijāt apdrošināts visvēlāk, ja nekad neesat bijis apdrošināts valstī, kurā dzīvojat.

>> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Visi dokumenti, kas attiecas uz sociālā nodrošinājuma koordinēšanu (t.i., “E” veidlapas, Eiropas veselības apdrošināšanas kartes un provizoriskās pārcelšanās apliecības) un kurus kompetentās iestādes izsniegušas saskaņā ar iepriekš spēkā esošajiem koordinēšanas noteikumiem, arī turpmāk ir derīgi līdz brīdim, kad beidzas to termiņš vai attiecīgā kompetentā iestāde tos atsauc vai aizstāj.

Iestādes tos ņems vērā arī pēc 2010. gada 1. maija, kad būs stājušies spēkā jaunie noteikumi par sociālā nodrošinājuma modernizētu koordinēšanu.

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: