Táto stránka je dostupná v týchto jazykoch:

Formulár sťažnosti proti porušovaniu práva EÚ

1. O tomto formulári sťažnosti

Pomocou tohto formulára môžete podať sťažnosť proti porušovaniu práva EÚ zo strany členského štátu.

Treba však poznamenať, že postup Komisie v súvislosti so sťažnosťou vašu osobnú situáciu pravdepodobne priamo nevyrieši:

 1. Komisia nie je povinná začať formálny postup v prípade nesplnenia povinnosti, a to dokonca ani vtedy, ak sa porušenie potvrdí.
 2. Ak Komisia pristúpi k formálnemu riešeniu vašej sťažnosti, ide jej o všeobecný cieľ – teda zabezpečiť, aby boli právne predpisy dotknutého členského štátu plne v súlade s právom Únie a správne sa uplatňovali.
  Ak Súdny dvor Európskej únie potvrdí porušenie práva Únie, príslušný členský štát musí prijať opatrenia na nápravu.

Ak chcete, aby sa vyriešila priamo vaša osobná situácia alebo aby ste získali náhradu škody, mali by ste konať na vnútroštátnej úrovni v danom členskom štáte.

 • Ak na riešenie vášho problému treba zrušiť vnútroštátne rozhodnutie, môžu to urobiť len vnútroštátne súdy.
 • Ak požadujete náhradu škody, rozhodovať o jej priznaní zo strany orgánov sú príslušné len vnútroštátne súdy.

Podaním sťažnosti Komisii sa nepozastavuje plynutie lehôt na začatie súdnych konaní podľa vnútroštátneho práva.

Ak potrebujete podrobnejšie poradenstvo, obráťte sa našu informačnú službu.

 • (povinné)

Poznámka: Polia označené hviezdičkou (povinné) sú povinné.

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

2. Údaje o sťažovateľovi

Túto sťažnosť predkladám …(povinné)

Údaje zástupcu
Vaše údaje/údaje o sťažovateľovi

Kto bude oficiálna kontaktná osoba pre všetku korešpondenciu s Komisiou o vašej sťažnosti? (povinné)

 

3. Údaje o orgáne alebo subjekte, na ktoré sa sťažujete

 

4. Vnútroštátne opatrenia, pri ktorých existuje podozrenie z porušenia práva Únie

Uveďte konkrétne vnútroštátne opatrenia (vnútroštátne právne predpisy alebo iné regulačné alebo administratívne opatrenia), ktoré podľa vás porušujú právo Únie, a uveďte, ako ho porušujú.


Právo Únie, ktoré podľa vás bolo porušené

Právne predpisy Únie (napr. zmluvy, nariadenia, smernice, rozhodnutia) alebo zásady, ktoré sú základom práva Únie.

Ak neviete, ktorého právneho predpisu Únie sa porušenie týka, obráťte sa na našu službu Vaša Európa – Poradenstvo.


 

5. Opis problému


Dostáva predmetný členský štát financovanie EÚ súvisiace s predmetom vašej sťažnosti, alebo by také financovanie mohol dostávať v budúcnosti? (povinné)

Týka sa vaša sťažnosť porušenia Charty základných práv Európskej únie(povinné)


 

6. Sprievodné dokumenty

Uveďte všetky sprievodné dokumenty a dôkazy, ktoré by ste mohli na požiadanie poskytnúť Komisii.

Upozorňujeme, že v tejto fáze nemôžete pripojiť žiadne dokumenty. Ak to bude potrebné, skontaktujeme sa s vami a požiadame o ich zaslanie.


 

7. Predchádzajúce snahy o riešenie problému

Upozornenie

Priame riešenie vašej osobnej situácie alebo získanie odškodnenia je možné, len ak využijete nástroje dostupné na vnútroštátnej úrovni v danom členskom štáte. Formálny postup v prípade nesplnenia povinnosti začatý Komisiou k tomu nepovedie.

Podnikli ste už kroky v príslušnom členskom štáte, aby ste sa pokúsili vyriešiť daný problém? (povinné)

Aké kroky ste už podnikli? (povinné)

Prečo ste nepodnikli nijaké kroky na vyriešenie daného problému v dotknutom členskom štáte? (povinné)

Upozornenie

Zvážte začatie konania v dotknutom členskom štáte. Pomocou dostupných vnútroštátnych nástrojov na podávanie sťažností budete mať možnosť uplatniť svoje práva priamo a osobne.

Už ste kontaktovali niektoré z týchto inštitúcií alebo služieb EÚ, ktoré sa zaoberajú problémami tohto druhu?

Uveďte referenčné číslo (formát: XXXX/RRRR) vašej korešpondencie s Európskym parlamentom:

Uveďte referenčné číslo (formát: XXXX/RRRR) vašej korešpondencie s Európskym ombudsmanom:

Uveďte referenčné číslo vašej korešpondencie s Európskou komisiou:

Uveďte referenčné číslo (formát: XXXX/RR/CC) vašej korešpondencie so sieťou SOLVIT:

Viete o nejakých opatreniach prijatých v dotknutom členskom štáte v súvislosti s problémom, ktorý je predmetom vašej sťažnosti?

 

8. Kontrola údajov

Pred odoslaním formulára Európskej komisii skontrolujte správnosť uvedených údajov.

Ak chcete údaje zmeniť, kliknutím na ikonu Späť sa vrátite na predchádzajúce stránky.

 

9. Bezpečnostná kontrola

Napíšte text, ktorý vidíte na obrázku, alebo kliknite na ikonu „Skúsiť znova“ a zobrazí sa nový kód:


 

10. Súhlas

Žiadame o súhlas s odhalením vašej totožnosti orgánom, proti ktorým podávate sťažnosť.

Tento súhlas je dobrovoľný, ale v niektorých prípadoch môže zverejnenie vašej totožnosti uľahčiť našu prácu pri riešení veci.

Súhlasíte, aby Komisia zverejnila vašu totožnosť v kontaktoch s orgánmi, proti ktorým podávate sťažnosť? (povinné)

Kliknite na tlačidlo Predložiť a odošlite sťažnosť Európskej komisii.

Po prijatí vašej sťažnosti Komisia:

 • sťažnosť zaregistruje a zašle vám potvrdenie o jej prijatí do 15 pracovných dní,
 • posúdi ju počas nasledujúcich 12 mesiacov (ak je záležitosť mimoriadne náročná, môže to trvať dlhšie),
 • v prípade potreby navrhne, aby sa jej vybavovanie delegovalo na vhodný mechanizmus riešenia,
 • vás bude informovať o pokroku pri riešení sťažnosti.