Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη στις εξής γλώσσες

Έντυπο καταγγελίας για μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ

1. Λίγα λόγια γι’ αυτό το έντυπο καταγγελίας

Μέσω του εντύπου αυτού μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία κατά κράτους μέλους για παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ενέργειες της Επιτροπής σχετικά με καταγγελίες δεν δίνουν συνήθως απευθείας λύσεις στην προσωπική σας κατάσταση:

 1. Η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει, ακόμη και σε περίπτωση που πιστεύει ότι υπάρχει παράβαση.
 2. Αν και η Επιτροπή παρακολουθεί επίσημα την καταγγελία σας, ο στόχος της είναι γενικός: να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία του εκάστοτε κράτους μέλους συνάδει απολύτως με τη νομοθεσία της ΕΕ και ότι η τελευταία εφαρμόζεται σωστά.
  Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαιώσει ότι υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, το σχετικό κράτος μέλος οφείλει να προβεί σε ενέργειες για την αποκατάστασή της.

Αν επιθυμείτε να δοθεί άμεση λύση στην προσωπική σας κατάσταση ή να σας καταβληθεί αποζημίωση, θα πρέπει να ασκήσετε προσφυγή στο εν λόγω κράτος μέλος.

 • Αν για την επίλυση του προβλήματός σας απαιτείται η ακύρωση εθνικής απόφασης, αυτό μπορεί να γίνει μόνο από τα εθνικά δικαστήρια.
 • Αν επιδιώκετε αποζημίωση για βλάβη που έχετε υποστεί, μόνο τα εθνικά δικαστήρια έχουν την εξουσία να ζητήσουν από τις αρχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να σας αποζημιώσουν.

Η υποβολή καταγγελίας στην Επιτροπή δεν αναστέλλει τις προθεσμίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο για την άσκηση μέσων έννομης προστασίας.

Αν χρειάζεστε διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία πληροφοριών.

 • (υποχρεωτικό)

Σημείωση: Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Ειδική δήλωση περί απορρήτου

Αποποίηση ευθύνης για το περιεχόμενο Brexit

 

2. Πληροφορίες σχετικά με τον καταγγέλλοντα

Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα από «πιστοποιημένη υπηρεσία ηλεκτρονικών μηνυμάτων» (π.χ. ...@pec.it), αλλά για τεχνικούς λόγους δεν μπορούμε να στέλνουμε απαντήσεις σε πιστοποιημένη ηλεκτρονική διεύθυνση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δηλώσετε μια τυποποιημένη ηλεκτρονική διεύθυνση και/ή ταχυδρομική διεύθυνση στο έντυπο καταγγελίας, ώστε να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε.

Υποβάλλω αυτή την καταγγελία … (υποχρεωτικό)

Στοιχεία εκπροσώπου
Τα στοιχεία σας / Στοιχεία καταγγέλλοντος

Ποιος θα είναι ο αρμόδιος επικοινωνίας με την Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία σας; (υποχρεωτικό)

 

3. Στοιχεία της αρχής ή του φορέα που αφορά η καταγγελία

 

4. Εθνικά μέτρα που ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ

Απαριθμήστε τα συγκεκριμένα εθνικά μέτρα (εθνική νομοθεσία ή άλλα κανονιστικά ή διοικητικά μέτρα) που θεωρείτε ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ και διευκρινίστε πώς ακριβώς την παραβιάζουν.


Νομοθεσία της ΕΕ που πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί

Νομοθεσία της ΕΕ (π.χ. Συνθήκες, κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις) ή αρχές που τη διέπουν.

Εάν δεν γνωρίζετε επακριβώς ποια νομοθεσία της ΕΕ παραβιάζεται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές».


 

5. Περιγραφή του προβλήματος


Το σχετικό κράτος μέλος λαμβάνει (ή ενδέχεται να λάβει στο μέλλον) χρηματοδότηση από την ΕΕ σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας σας; (υποχρεωτικό)

Η καταγγελία σας αφορά παραβίαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ(υποχρεωτικό)


 

6. Δικαιολογητικά έγγραφα

Απαριθμήστε τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα ή αποδεικτικά στοιχεία, που θα μπορούσατε να στείλετε στην Επιτροπή, εάν σας το ζητήσει.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να επισυνάψετε κανένα έγγραφο στο στάδιο αυτό, αλλά, αν χρειαστεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας ζητήσουμε να μας στείλετε τα έγγραφα.


 

7. Προηγούμενες προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος

Σημείωση:

Ο μόνος τρόπος για να δοθεί άμεση λύση στην προσωπική σας κατάσταση ή να σας καταβληθεί αποζημίωση, είναι να ασκήσετε προσφυγή στο οικείο κράτος μέρος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω της επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει που κινεί η Επιτροπή.

Έχετε ήδη προβεί σε ενέργειες στο σχετικό κράτος μέλος για να προσπαθήσετε να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα; (υποχρεωτικό)

Σε ποιες ενέργειες έχετε ήδη προβεί; (υποχρεωτικό)

Γιατί δεν κάνατε καμία ενέργεια για την επίλυση του προβλήματος στο οικείο κράτος μέλος; (υποχρεωτικό)

Σημείωση:

Εξετάστε το ενδεχόμενο να προβείτε σε ενέργειες στο οικείο κράτος μέλος. Θα μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας κατά τρόπο άμεσο και προσωπικό, ακολουθώντας τις ισχύουσες εθνικές διαδικασίες υποβολής καταγγελίας.

Έχετε ήδη έρθει σε επαφή με κάποιο από τα παρακάτω θεσμικά όργανα ή υπηρεσίες της ΕΕ που ασχολούνται με τέτοιου είδους προβλήματα;

Καταχωρίστε τον αριθμό αναφοράς (μορφή: XXXX/ΕΕΕΕ) της αλληλογραφίας σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Καταχωρίστε τον αριθμό αναφοράς (μορφή: XXXX/ΕΕΕΕ) της αλληλογραφίας σας με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή:

Καταχωρίστε τον αριθμό αναφοράς της αλληλογραφίας σας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Καταχωρίστε τον αριθμό αναφοράς (μορφή: XXXX/ΕΕΕΕ) της αλληλογραφίας σας με το SOLVIT:

Γνωρίζετε αν έχει ασκηθεί προσφυγή στο σχετικό κράτος μέλος για το ζήτημα το οποίο αφορά η καταγγελία σας;

 

8. Έλεγχος στοιχείων

Ελέγξτε τα στοιχεία που καταχωρίσατε σ’ αυτό το έντυπο πριν από την υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για να κάνετε αλλαγές, χρησιμοποιήστε το κουμπί «Πίσω» για να μεταφερθείτε στις προηγούμενες σελίδες.

 

9. Έλεγχος ασφαλείας

Πληκτρολογήστε το κείμενο που βλέπετε στην εικόνα ή κάντε κλικ στο «Ξαναδοκιμάστε» για νέο κωδικό:


 

10. Χορήγηση άδειας

Ζητούμε την άδεια να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας στις αρχές τις οποίες αφορά η καταγγελία σας.

Η άδεια αυτή είναι προαιρετική, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, η γνωστοποίηση της ταυτότητάς σας μπορεί να διευκολύνει τη διεκπεραίωση της καταγγελίας σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιτρέπετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκαλύψει την ταυτότητά σας στο πλαίσιο των επαφών της με τις αρχές κατά των οποίων υποβάλλετε καταγγελία; (υποχρεωτικό)

Πατήστε το κουμπί «Υποβολή» για να στείλετε την καταγγελία σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά την παραλαβή της καταγγελίας σας, η Επιτροπή:

 • καταχωρίζει την καταγγελία σας και επιβεβαιώνει ότι την έλαβε εντός 15 εργάσιμων ημερών
 • αξιολογεί την καταγγελία σας εντός των επόμενων 12 μηνών (αν η περίπτωση είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη, μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα)
 • όταν το κρίνει σκόπιμο, προτείνει τη διαβίβασή της στον πλέον κατάλληλο μηχανισμό επίλυσης προβλημάτων
 • σας ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο διεκπεραίωσης της καταγγελίας σας.