Tato stránka je k dispozici v těchto jazycích

Formulář pro podání stížnosti na porušení práva EU

1. Informace o tomto formulář pro podání stížnosti

Pomocí tohoto formuláře můžete podat stížnost na porušení práva EU členským státem.

Rádi bychom vás však upozornili, že kroky Komise obvykle nesměřují k řešení osobní situace stěžovatele:

 1. Komise není povinna formální řízení zahájit – a to i pokud shledá, že k porušení práva skutečně došlo.
 2. A v případě, že Komise na základě vaši stížnost opatření přijme, jejich cílem bude obecná náprava – tedy soulad předpisů členských států s právními předpisy EU a jejich správné uplatňování.
  Pokud porušení unijního práva potvrdí Evropský soudní dvůr, členský stát musí přijmout opatření k nápravě.

Chcete-li řešit svou osobní situaci nebo dosáhnout odškodnění, obraťte se na vnitrostátní orgány daného členského státu.

 • vyžaduje-li řešení problému anulaci vnitrostátního rozhodnutí, může tak učinit pouze vnitrostátní soud
 • pokud uplatňujete nárok na náhradu škody, pravomoc k tomu mají pouze vnitrostátní soudy v rámci dané jurisdikce

Předložením stížnosti Komisi se nepozastavuje běh lhůty pro zahájení právních kroků podle vnitrostátního práva.

Další informace vám poskytnou pracovníci naší informační služby.

 • (povinné)

Poznámka: Pokud nebudou vyplněna pole označená hvězdičkou ((povinné)), nelze formulář podat.

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí

 

2. Informace o stěžovateli

Stížnost podávám…(povinné)

Údaje o zástupci
Informace o vás / Údaje o stěžovateli

Kdo bude ohledně vaší stížnosti hlavní kontaktní osobou pro veškerou korespondenci a komunikaci s Komisí? (povinné)

 

3. Kterého orgánu se vaše stížnost týká?

 

4. Podezření, že vnitrostátní opatření porušují právní předpisy Unie

Uveďte konkrétní vnitrostátní opatření (zákon nebo jiné regulační či administrativní opatření), které podle vás porušuje právní předpisy EU, a vysvětlete proč.


Právní předpisy EU, které jsou podle vás porušovány

Právní předpisy EU (např. Smlouvy, nařízení, směrnice, rozhodnutí) nebo obecné zásady právního systému EU.

Pokud si nejste jisti, o který právní předpis EU jde, můžete kontaktovat službu Vaše Evropa – Poradenství.


 

5. Popis problému


Dostává (nebo mohl by v budoucnu dostat) dotčený členský stát od Evropské unie ve věci, které se vaše stížnost týká, finanční prostředky? (povinné)

Týká se vaše stížnost porušení Listiny základních práv Evropské unie? (povinné)


 

6. Podpůrné doklady

Uveďte seznam dokumentů/důkazů, které jste schopni Komisi zaslat, pokud by to bylo požadováno.

Teď žádné dokumenty nelze připojit, ale je možné, že vás v případě potřeby budeme kontaktovat později, abyste nám dané dokumenty zaslali.


 

7. Předchozí kroky podniknuté k vyřešení problému

Upozornění

Jediný způsob, jak přímo řešit vaši osobní situaci, nebo jak se domoci odškodnění, je využít nápravné prostředky dostupné přímo v daném členském státě. Formálním řízením, které může Komise případně zahájit, ani jednoho z výše uvedených cílů nedosáhnete.

Podnikli jste již v daném členském státě za účelem vyřešení problému nějaká opatření? (povinné)

Jaké kroky jste již podnikli? (povinné)

Proč jste se rozhodli nepřijmout žádné opatření k řešení problému v dotčeném členském státě? (povinné)

Upozornění

Zvažte, zda by nebylo vhodnější provést nejdříve kroky v dotčeném členském státě. Svá práva budete tak moci uplatnit přímo a osobně pomocí opravných prostředků dostupných na vnitrostátní úrovni.

Kontaktovali jste již některý z těchto unijních orgánů nebo útvarů, které se zabývají problémy tohoto druhu?

Uveďte referenční číslo (ve formátu: XXXX/YYYY) vaší korespondence s Evropským parlamentem:

Uveďte referenční číslo (ve formátu: XXXX/YYYY) vaší korespondence s evropským veřejným ochráncem práv:

Zadejte referenční číslo vaší korespondence s Evropskou komisí:

Uveďte referenční číslo (ve formátu: XXXX/YY/CC) vaší korespondence se službou SOLVIT:

Víte o nějakých krocích, které byly v dotyčném členském státě podniknuty ve věci, jíž se vaše stížnost týká?

 

8. Kontrola údajů

Předtím, než Evropské komisi formulář podáte, údaje, které jste v něm uvedli, zkontrolujte.

Pokud chcete něco změnit, na předcházející stránky je možné se přesunout pomocí tlačítka Zpět.

 

9. Bezpečnostní ověření

Zadejte text, který vidíte na obrázku, nebo klikněte na tlačítko „Obnovit“, chcete-li jiný:


 

10. Povolení

Žádáme o svolení k odhalení vaší totožnosti před orgány, na které jste podali stížnost.

Toto povolení není povinné, v některých případech však uvedení totožnosti stěžovatele usnadňuje řešení.

Souhlasíte s tím, aby Komise uvedla vaši totožnost při styku s orgány, na které jste podali stížnost? (povinné)

Svou stížnost Evropské komisi zašlete pomocí tlačítka Odeslat.

Po obdržení vaší stížnosti Komise:

 • stížnost zaeviduje a potvrdí její doručení do 15 pracovních dnů
 • stížnost vyhodnotí v průběhu následujících 12 měsíců (jedná-li se o složitý problém, může to trvat i déle)
 • tam, kde uzná za vhodné, navrhne nejvhodnější mechanismus k řešení
 • vás bude informovat o pokroku řešení vaší stížnosti