Ścieżka nawigacji

Dochodzenie swoich praw

Formularz skargi

Na tej stronie można złożyć skargę na państwo członkowskie, które naruszyło prawo UE. Formularz skargi dostępny jest w 23 wersjach językowych. Aby wybrać inny język, proszę skorzystać z menu w prawym górnym rogu strony.

Skargi stanowią dla Komisji ważne źródło informacji i pomagają jej w wykrywaniu przypadków ewentualnego naruszenia przepisów UE.

Po otrzymaniu skargi, Komisja:

  • rejestruje skargę i potwierdza jej otrzymanie w terminie 15 dni roboczych;
  • w ciągu następnych 12 miesięcy bada otrzymaną skargę (jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana, może to potrwać dłużej);
  • w stosownych przypadkach – proponuje przekazanie skargi do rozwiązania w ramach najbardziej odpowiedniego mechanizmu;
  • informuje skarżącego o postępach w rozpatrywaniu skargi.

Należy jednak pamiętać, że jest mało prawdopodobne, że działania Komisji bezpośrednio rozstrzygną sytuację osobistą skarżącego:

  1. Komisja nie ma obowiązku wszczynania formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, nawet jeśli uzna, że doszło do naruszenia przepisów).
  2. Jeżeli Komisja formalnie zajmie się otrzymaną skargą, jej działania będą miały głównie na celu zagwarantowanie, że przepisy danego państwa członkowskiego są w pełni zgodne z prawem UE i że są prawidłowo stosowane.
    Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzi, że doszło do naruszenia prawa UE, dane państwo członkowskie musi podjąć działania w celu usunięcia tego naruszenia.

Aby bezpośrednio rozwiązać swoją sytuację osobistą lub aby uzyskać odszkodowanie, skarżący powinien podjąć działania na szczeblu lokalnym w danym państwie członkowskim.

  • Jeśli rozwiązanie problemu wymaga unieważnienia decyzji krajowej, należy pamiętać o tym, że jedynie sądy krajowe mogą to zrobić.
  • Jeśli skarżący domaga się odszkodowania, tylko sądy krajowe mogą nakazać władzom krajowym wypłatę odszkodowania.

Złożenie skargi do Komisji nie ma wpływu na terminy rozpoczęcia czynności prawnych na mocy prawa krajowego.

Pomoc i porady można uzyskać, kontaktując się z odpowiednim serwisem.