Strona jest dostępna w następujących językach:

Formularz skargi dotyczącej naruszenia prawa UE

1. Informacje na temat formularza skargi

Za pomocą tego formularza można złożyć skargę na państwo członkowskie, które naruszyło prawo UE.

Należy jednak pamiętać, że jest mało prawdopodobne, że działania Komisji bezpośrednio rozstrzygną sytuację osobistą skarżącego:

 1. Komisja nie ma obowiązku wszczynania formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, nawet jeśli uzna, że doszło do naruszenia przepisów.
 2. Jeżeli Komisja formalnie zajmie się otrzymaną skargą, jej działania będą miały głównie na celu zagwarantowanie, że przepisy danego państwa członkowskiego są w pełni zgodne z prawem UE i że są prawidłowo stosowane.
  Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzi, że doszło do naruszenia prawa UE, dane państwo członkowskie musi podjąć działania w celu usunięcia tego naruszenia.

Aby bezpośrednio rozwiązać swoją sytuację osobistą lub aby uzyskać odszkodowanie, skarżący powinien podjąć działania na szczeblu lokalnym w danym państwie członkowskim.

 • Jeśli rozwiązanie problemu wymaga unieważnienia decyzji krajowej, należy pamiętać o tym, że jedynie sądy krajowe mogą to zrobić.
 • Jeśli skarżący domaga się odszkodowania, tylko sądy krajowe mogą nakazać władzom krajowym wypłatę odszkodowania.

Złożenie skargi do Komisji nie powoduje zawieszenia terminów rozpoczęcia czynności prawnych na mocy prawa krajowego.

Pomoc i porady można uzyskać, kontaktując się z odpowiednim serwisem.

 • (pole wymagane)

Uwaga: Pola oznaczone gwiazdką (pola wymagane) są obowiązkowe.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Zastrzeżenie prawne – Brexit

 

2. Informacje o skarżącym

Komisja może otrzymywać e-maile z certyfikowanej usługi poczty elektronicznej (np. ...@pec.it), ale z powodów technicznych nie możemy wysłać odpowiedzi na certyfikowany adres e-mail. Dlatego prosimy o podanie w formularzu skargi zwykłego adresu e-mail lub pocztowego, na który będziemy mogli wysłać odpowiedź.

Składam niniejszą skargę w imieniu…(pole wymagane)

Dane przedstawiciela
Państwa dane / Informacje o skarżącym

Kto będzie oficjalną osobą wyznaczoną do kontaktów z Komisją w sprawie Państwa skargi? (pole wymagane)

 

3. Informacje na temat urzędu lub organu, którego dotyczy skarga

 

4. Środki krajowe, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają prawo UE

Proszę wymienić konkretne środki krajowe (przepisy prawne lub inne środki regulacyjne lub administracyjne), które Państwa zdaniem naruszają prawo UE, oraz wyjaśnić dlaczego.


Przepisy UE, które Państwa zdaniem zostały naruszone

Prawo UE (np. traktaty, rozporządzenia, dyrektywy, decyzje) lub zasady leżące u podstaw prawa UE.

W razie wątpliwości, jakich przepisów UE dotyczy problem, można zwrócić się do serwisu „Twoja Europa – Porady”.


 

5. Opis problemu


Czy państwo członkowskie, którego dotyczy skarga, otrzymuje (lub może otrzymywać w przyszłości) dofinansowanie z funduszy unijnych w związku z przedmiotem Państwa skargi? (pole wymagane)

Czy Państwa skarga dotyczy naruszenia postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej(pole wymagane)


 

6. Dokumenty potwierdzające

Proszę przedstawić listę dokumentów lub dowodów potwierdzających, które – w razie potrzeby – mogą Państwo przesłać Komisji.

Uwaga: na tym etapie nie można załączyć dokumentów. W razie potrzeby skontaktujemy się z Państwem z prośbą o ich przesłanie.


 

7. Dotychczasowe próby rozwiązania problemu

Uwaga!

Aby uzyskać bezpośrednie rozstrzygnięcie swojej skargi lub aby uzyskać odszkodowanie, skarżący powinien podjąć działania w państwie członkowskim, którego dotyczy sprawa. Oficjalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (naruszenia przepisów), jakie wszczyna Komisja, nie prowadzi do rozwiązania sprawy w tym względzie.

Czy już podejmowali Państwo jakiekolwiek czynności w celu rozwiązania tego problemu w kraju UE, którego dotyczy sprawa? (pole wymagane)

Jakie działania podjęli już Państwo? (pole wymagane)

Dlaczego nie podjęli Państwo żadnych działań w celu rozwiązania problemu w państwie członkowskim, którego dotyczy sprawa? (pole wymagane)

Uwaga!

Proszę rozważyć podjęcie działań w państwie członkowskim, którego dotyczy sprawa. Pozwoli to dochodzić swoich praw w sposób bezpośredni i osobisty przy wykorzystaniu dostępnych krajowych środków ochrony prawnej.

Czy skontaktowali się już Państwo z którąkolwiek z poniższych unijnych instytucji lub służb, które zajmują się tego rodzaju problemami?

Proszę podać numer referencyjny (format: XXXX/YYYY) Państwa korespondencji z Parlamentem Europejskim:

Proszę podać numer referencyjny (format: XXXX/YYYY/AB) Państwa korespondencji z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich:

Proszę podać numer referencyjny Państwa korespondencji z Komisją Europejską:

Proszę podać numer referencyjny (format: XXXX/YY/CC) Państwa korespondencji z ośrodkiem SOLVIT:

Czy wiedzą Państwo o jakichkolwiek działaniach podjętych w państwie członkowskim, którego dotyczy sprawa, dotyczących kwestii będących przedmiotem Państwa skargi?

 

8. Weryfikacja danych

Przed wysłaniem formularza do Komisji Europejskiej proszę sprawdzić podane w nim dane.

Aby wprowadzić zmiany, proszę kliknąć na przycisk Wstecz, który umożliwia przejście do poprzedniej strony.

 

9. Kontrola bezpieczeństwa

Wpisz tekst, który widzisz na obrazku, lub kliknij na „Ponów próbę”, aby wyświetlił się nowy tekst:


 

10. Zezwolenie

Zwracamy się do Państwa o wyrażenie zgody na ujawnienie Państwa tożsamości organom, przeciwko którym skierowana jest skarga.

Wyrażenie takiej zgody nie jest obowiązkowe, jednak ujawnienie Państwa tożsamości może w niektórych przypadkach ułatwić nam rozpatrzenie Państwa skargi.

Czy upoważniają Państwo Komisję do ujawniania Państwa tożsamości w kontaktach z organami, przeciwko którym skierowana jest skarga? (pole wymagane)

Kliknij na przycisk Wyślij, aby przesłać swoją skargę do Komisji Europejskiej.

Po otrzymaniu skargi, Komisja:

 • rejestruje skargę i potwierdza jej otrzymanie w terminie 15 dni roboczych
 • w ciągu następnych 12 miesięcy bada otrzymaną skargę (jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana, może to potrwać dłużej)
 • w stosownych przypadkach – proponuje przekazanie skargi do rozwiązania w ramach najbardziej odpowiedniego mechanizmu
 • informuje skarżącego o postępach w rozpatrywaniu skargi.