See lehekülg on kättesaadav järgmistes keeltes:

ELi õiguse rikkumist käsitleva kaebuse vorm

1. Kaebuse vormi tutvustus

Selle vormi vahendusel saate esitada kaebuse ELi liikmesriigi vastu, kes rikub Euroopa Liidu õigust.

Juhime teie tähelepanu sellele, et komisjoni edasised sammud vastusena teie kaebusele ei pruugi teie konkreetset probleemi lahendada.

 1. Komisjonil ei ole kohustust algatada ametlikku rikkumismenetlust, isegi kui leitakse, et rikkumine on aset leidnud.
 2. Kui ta seda aga siiski teeb, siis on menetluse eesmärk üldine – tagada, et kõnealuse liikmesriigi seadused viidaks kooskõlla ELi õigusega ning et neid rakendataks õigesti.
  Kui Euroopa Kohus teeb kindlaks, et ELi õigust on rikutud, peab liikmesriik seda arvesse võtma ja rikkumise kõrvaldama.

Konkreetselt teid puudutava olukorra lahendamiseks või hüvitise taotlemiseks peate pöörduma liikmesriigi kohalike asutuste poole.

 • Kui probleemi lahendamiseks on vaja tühistada liikmesriigi otsus, siis saavad seda teha ainult selle riigi kohtud.
 • Kui taotlete kahju hüvitamist, siis saavad ainult riiklikud kohtud kohustada oma kohtualluvuses olevaid ametiasutusi seda välja mõistma.

Kaebuse esitamine Euroopa Komisjonile ei peata liikmesriigi õigusaktidega kehtestatud tähtaega kohtu poole pöördumiseks.

Kui vajate konkreetsemaid nõuandeid, pöörduge palun meie nõuandeteenistuse poole.

 • (nõutav)

Märkus: Tärniga (nõutav) tähistatud väljade täitmine on kohustuslik.

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Brexiti info – vastutuse välistamine

 

2. Teave kaebuse esitaja kohta

Komisjon saab sertifitseeritud e-posti teenuse (nt ...@pec.it) kaudu saadetud e-kirjad kätte, kuid tehnilistel põhjustel ei saa me sertifitseeritud e-posti aadressile vastuseid saata. Seepärast peaksite kaebuse vormil esitama standardse e-posti aadressi ja/või postiaadressi, et saaksime Teile vastata.

Esitan kaebuse:…(nõutav)

Esindaja andmed
Teie andmed / Kaebuse esitaja andmed

Kes on ametlik kontaktisik suhtluses teie ja komisjoni vahel seoses teie kaebusega? (nõutav)

 

3. Andmed asutuse või ameti kohta, kelle tegevuse kohta te kaebuse esitate

 

4. Riiklikud meetmed, mis teie arvates rikuvad Euroopa Liidu õigust

Palun esitage nimekiri konkreetsetest riiklikest meetmetest (seadus või muu õigusakt või haldusmeede), mis teie arvates rikuvad ELi õigust, ning selgitage, milles õiguserikkumine seisneb.


ELi õigusakt, mida teie arvates on rikutud

ELi õigusaktid (sh aluslepingud, määrused, direktiivid, otsused) ning ELi õiguse aluseks olevad põhimõtted.

Kui te ei ole kindel, millist konkreetset ELi õigusakti on rikutud, soovitame teil ühendust võtta „Teie Euroopa“ nõuandeteenistusega.


 

5. Probleemi kirjeldus


Kas kõnealune liikmesriik saab (või võib tulevikus saada) ELi rahalist toetust seoses teie kaebuse aluseks oleva tegevusega? (nõutav)

Kas teie kaebus on seotud ELi põhiõiguste harta rikkumisega? (nõutav)


 

6. Lisadokumendid

Palun loetlege kõik lisadokumendid ja tõendid, mille saate vajaduse korral komisjonile saata.

Palun pange tähele, et te ei saa praeguses etapis lisada ühtegi dokumenti, kuid võime hiljem teiega ühendust võtta ja paluda teil need meile saata.


 

7. Varasemad katsed probleemi lahendada

Märkus

Konkreetselt teid puudutava olukorra lahendamiseks või hüvitise saamiseks on ainuke võimalus esitada kaebus kõnealuses liikmesriigis. Komisjoni algatatud ametlik rikkumismenetlus neid eesmärke ei saavuta.

Kas olete kõnealuses liikmesriigis juba teinud midagi, et probleemi lahendada? (nõutav)

Milliseid meetmeid on juba võetud? (nõutav)

Palun selgitage, miks ei olnud võimalik probleemi lahendada kõnealuses liikmesriigis. (nõutav)

Märkus

Soovitame teil kaaluda võimalust esitada kaebus liikmesriigi tasandil. Kasutades riiklikult ette nähtud võimalusi kaebuse esitamiseks, saate oma õigusi kaitsta vahetult ja personaalselt.

Kas olete juba pöördunud järgmiste sellist laadi probleemidega tegelevate ELi institutsioonide või teenistuste poole?

 • (lisateave)

Palun sisestage viitenumber (vorming: XXXX/AAAA) kirjavahetuses Euroopa Parlamendiga:

Palun sisestage viitenumber (vorming: XXXX/AAAA/AB) kirjavahetuses Euroopa Ombudsmaniga:

Palun sisestage viitenumber kirjavahetuses Euroopa Komisjoniga:

Palun sisestage viitenumber (vorming: XXXX/AA/CC) kirjavahetuses SOLVITiga:

Kas teie teada on liikmesriigis teie kaebuse aluseks oleva küsimuse lahendamiseks ka midagi muud ette võetud?

 

8. Andmete läbivaatamine

Palun kontrollige sisestatud andmeid enne vormi esitamist Euroopa Komisjonile.

Et teha eelmistel lehekülgedel muudatusi, kasutage palun nuppu „Tagasi“.

 

9. Turvakontroll

Sisestage pildil kujutatud tekst või klõpsake „Uuesti“, et kuvada uus kood:


 

10. Loa andmine

Palume teilt luba avaldada teie isik ametiasutustele, kelle vastu te kaebuse esitate.

Loa andmine ei ole kohustuslik, kuid võib esineda olukordi, kus komisjonil on lihtsam teie juhtumiga tegeleda, kui lubate oma nime avaldada.

Kas lubate komisjonil avaldada oma nime suhtluses ametiasutustega, kelle vastu esitate kaebuse? (nõutav)

Klõpsake nupul „Esita“, et saata kaebus Euroopa Komisjonile.

Pärast kaebuse kättesaamist komisjon:

 • registreerib kaebuse ning kinnitab selle kättesaamist 15 tööpäeva jooksul;
 • vaatab teie kaebuse läbi 12 kuu jooksul (väga keeruliste küsimuste puhul võib minna kauem aega);
 • suunab vajaduse korral kaebuse edasi asutusele, kes on kõige pädevam sellega tegelema;
 • hoiab teid kursis kaebuse menetlemise etappidega.