Navigačný riadok

Systémy sociálnej ochrany – MISSOC

Čo je to MISSOC?

Vzájomný informačný systém o sociálnej ochrane EÚ (MISSOC) poskytuje podrobné, porovnateľné a pravidelne aktualizované informácie o vnútroštátnych systémoch sociálnej ochrany v angličtine, francúzštine a nemčine.

MISSOC uverejňuje porovnávacie tabuľky o sociálnej ochrane, ktoré zahŕňajú:

  • 32 krajín: 28 členských štátov EÚ a Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko;
  • 12 hlavných oblastí sociálnej ochrany: financovanie, zdravotné a nemocenské dávky, príspevky v materstve, starobe, dávky pre pozostalých, úrazové dávky (v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania), rodinné prídavky, príspevky v nezamestnanosti, príspevky na životné minimum a dlhodobú zdravotnú starostlivosť;
  • viac než 300 podrobných kategórií.

Porovnávacie tabuľky navyše obsahujú analytický úvod, v ktorom je vysvetlený nadnárodný prístup k hlavným pojmom a princípom každej vetvy sociálnej ochrany. Od roku 2011 bude systém MISSOC zodpovedať aj za aktualizáciu sérií príručiek k vnútroštátnym systémom sociálneho zabezpečenia, ktoré sú určené pre občanov, ktorí menia bydlisko v rámci Európy.

MISSOC zároveň vydáva výročného informačného spravodajcu MISSOC Analysis a ďalšie špecializované publikácie. Archívne dokumenty týkajúce sa činností systému MISSOC sú k dispozícii prostredníctvom sekretariátu MISSOC.

Kto používa systém MISSOC?

Informačný systém MISSOC slúži najmä:

  • tvorcom politiky a zamestnancom verejnej správy členských štátov EÚ
  • výskumným pracovníkom a študentom
  • všetkým, ktorí sa rozhodnú žiť alebo pracovať v inej európskej krajine

Ako je zaistená aktualizácia informácií?

Správu systému MISSOC koordinuje osobitný útvar Európskej komisie. Každá zúčastnená krajina menuje jedného alebo dvoch korešpondentov z príslušného ministerstva alebo inštitúcie, ktorá je zodpovedná za oblasť sociálnej ochrany. Korešpondenti pravidelne aktualizujú porovnávacie tabuľky a príručky pre vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia.