Ścieżka nawigacji

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie karty

W jaki sposób można uzyskać kartę?

Kartę można uzyskać, kontaktując się z miejscową instytucją kompetentną w zakresie ochrony zdrowia, ponieważ każdy kraj jest odpowiedzialny za wytwarzanie i rozpowszechnianie kart na swoim terytorium.

Kto może korzystać z karty?

Osoba ubiegająca się o kartę musi być ubezpieczona lub objęta państwowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych w którymkolwiek z państw członkowskich UE, Islandii, księstwie Lichtenstein, Norwegii lub Szwajcarii. Każdy z członków rodziny, która odbywa podróż, powinien posiadać własną kartę.

O kartę mogą się także ubiegać osoby spoza UE legalnie przebywające na jej obszarze i objęte państwowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Obywatele krajów pozaunijnych nie mogą jednak korzystać z karty w Danii, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Jak długi jest okres ważności karty?

Okres ważności karty jest różny w poszczególnych krajach, w związku z czym jej właściciel powinien sprawdzić, kiedy skontaktował się z kompetentną instytucją w celu jej uzyskania. 

Jakie czynności powinien podjąć obywatel, któremu odpowiednie instytucje odmawiają wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Składającemu wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego kompetentne instytucje lokalne są zobowiązane wydać kartę lub, w razie jej braku, tymczasowe zaświadczenie zastępcze, jeśli karta nie może być wydana niezwłocznie. W przeciwnym razie wnioskodawca powinien mieć możliwość złożenia odwołania. Komisja Europejska może poinformować wnioskodawcę o sposobie, w jaki może on wyegzekwować swoje prawa; przy tej okazji zasugeruje mu kontakt z systemem Solvit w pierwszej instancji, gdzie może uzyskać informacje dotyczące procedury składania zażaleń.

Informacje i adresy w poszczególnych krajach

Kliknij na flagę, aby dowiedzieć się, jak uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego w…

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+