Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) má podpořit členské státy EU při poskytování materiální pomoci nejchudším.

Jde o pomoc v podobě potravin, oblečení a nezbytných předmětů osobní potřeby, např. hygienických potřeb, obuvi apod.

Kromě materiální pomoci je třeba rovněž přijmout opatření v zájmu sociálního začlenění, např. pomáhat lidem vymanit se z chudoby.

Orgány jednotlivých členských států mohou rovněž poskytovat nejchudším nehmotnou pomoc v zájmu jejich lepší integrace do společnosti.

Jak fond FEAD funguje?

Komise schvaluje vnitrostátní programy členských zemí na období 2014–2020. Na jejich základě provádějí vnitrostátní orgány rozhodnutí o poskytování pomoci prostřednictvím partnerských organizací (často nevládních). Podobný přístup se již uplatňuje u fondů soudržnosti.

Země EU mohou rozhodnout, jaký typ pomoci poskytnou (zda potravinovou pomoc či předměty základní materiální potřeby), a to podle dané situace, i jakým způsobem pomoc zajistí a dodají potřebným osobám.

Zakoupit ji mohou buď přímo samy vnitrostátní orgány a dodat ji partnerským organizacím, nebo poskytnout těmto organizacím finanční prostředky na nákup pomoci. Partnerské organizace, které potraviny a ostatní předměty pomoci nakoupí samy, je mohou distribuovat přímo nebo mohou o pomoc s distribucí požádat další partnerské organizace.

Jak probíhá výběr partnerských organizací?

Partnerské organizace jsou buď veřejnoprávní subjekty nebo nevládní organizace, které si vnitrostátní orgány vyberou na základě objektivních a transparentních kritérií stanovených na národní úrovni.

Jakou výší prostředků fond disponuje?

V období 2014–2020 má fond FEAD v reálném vyjádření k dispozici přes 3,8 miliard EUR.

K tomu mají členské státy v rámci spolufinancování do svého vnitrostátního programu přispět dalšími alespoň 15 %.

Jak fond FEAD doplňuje Evropský sociální fond (ESF)?

Finanční prostředky z fondu FEAD mají lidem pomoci vymanit se z chudoby a sociálního vyloučení. Cílem tedy je pomoci těm nejchudším osobám s řešením základních potřeb, což je předpokladem toho, aby byly schopny se ucházet o zaměstnání nebo navštěvovat kurz odborné přípravy, což je financováno právě z Evropského sociálního fondu.

Sdílet tuto stránku