Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

Fondom europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) podupiru se aktivnosti država članica EU-a u pružanju materijalne pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.

To uključuje hranu, odjeću i ostale neophodne predmete za osobnu upotrebu, npr. obuću, sapun i šampon.

Materijalna pomoć mora biti usklađena s mjerama za socijalno uključivanje, kao što su smjernice i potpora za pomoć osobama da se izvuku iz siromaštva.

Nacionalna nadležna tijela mogu podupirati i nematerijalnu pomoć najugroženijim osobama kako bi im se pomoglo da se bolje integriraju u društvo.

Kako funkcionira FEAD?

Komisija odobrava nacionalne programe za 2014. – 2020. na temelju kojih nacionalna nadležna tijela donose pojedinačne odluke koje vode dopremanju pomoći putem partnerskih organizacija (često nevladinih). Sličan se pristup već upotrebljava za kohezijske fondove.

Države EU-a mogu odabrati koju vrstu pomoći (hranu ili osnovnu materijalnu pomoć, ili njihovu kombinaciju) žele pružati, ovisno o svojoj situaciji, te način na koji se predmeti primaju i raspodjeljuju.

Nacionalna nadležna tijela mogu sama kupovati hranu i robu te ih dostavljati partnerskim organizacijama ili osigurati financijska sredstva organizacijama tako da one same mogu obavljati kupnju. Partnerske organizacije koje same kupuju hranu ili robu mogu ju raspodjeljivati direktno ili zatražiti pomoć od drugih partnerskih organizacija.

Kako se odabiru partnerske organizacije?

Nacionalna nadležna tijela odabiru partnerske organizacije, koje su javna tijela ili nevladine organizacije, na temelju objektivnih i transparentnih kriterija definiranih na nacionalnoj razini.

Koliko je novca na raspolaganju?

Više od 3,8 milijardi EUR namijenjeno je za FEAD za razdoblje od 2014. do 2020.

Uz to, države EU-a pridonijet će nacionalnom programu s najmanje 15 % nacionalnog sufinanciranja.

Kako FEAD nadopunjuje Europski socijalni fond (ESF)?

Potporom FEAD-a osobama će se pomoći da naprave prve korake prema izvlačenju iz siromaštva i socijalne isključenosti. FEAD-om će se pomoći da se zadovolje najosnovnije potrebe većine najugroženijih ljudi, što je preduvjet kako bi one mogle naći posao ili sudjelovati na tečaju osposobljavanja poput onih koji se podupiru u okviru ESF-a.

Podijeli ovu stranicu