Заетост, социални въпроси и приобщаване

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD)

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) подкрепя действията на европейските страни за предоставяне на материална помощ на хората, които имат най-голяма нужда от нея.

Това включва храна, дрехи и други основни стоки за лична употреба, например обувки, сапун, шампоан.

Материалната помощ трябва да върви ръка за ръка с мерки за социално приобщаване, като насока и подкрепа за извеждане на хората от бедността.

Националните органи могат да подкрепят и нематериалната помощ за най-нуждаещите се, за да им се помогне да се интегрират в обществото.

Как функционира Фондът?

Комисията одобрява националните програми за периода 2014 - 2020 г., въз основа на които националните органи вземат отделни решения, които водят до предоставяне на помощта чрез партньорски организации (често неправителствени). Подобен подход вече се използва при фондовете на политиката на сближаване.

Страните на ЕС могат да избират какъв вид помощ (храна, основна материална помощ или комбинация от двете) желаят да предоставят в зависимост от своето собствено положение и това как ще бъдат доставени и разпределени стоките.

Националните органи могат или сами да купуват храната и стоките и да ги доставят на партньорски организации, или да финансират организациите, които да извършат закупуването. Партньорските организации, които сами купуват храната или стоките, могат да ги разпределят пряко или да поискат помощ от други партньорски организации.

Как се избират партньорските организации?

Партньорските организации са обществени органи или неправителствени организации, избрани от националните органи въз основа на обективни и прозрачни критерии, определени на национално равнище.

Колко пари са налице?

Като реална стойност над 3,8 милиарда евро са предназначени за Фонда за периода 2014—2020 г.

Освен това страните от ЕС следва да участват с поне 15 % национално съфинансиране в своите национални програми.

По какъв начин Фондът допълва Европейския социален фонд (ЕСФ)?

Чрез Фонда ще се помогне на хората да направят първата крачка към излизане от бедността и социалното изключване. Благодарение на него най-нуждаещите се хора ще получат помощ за задоволяване на най-основните си нужди, което е предварително условие, за да могат те да започнат работа или да се обучават с подкрепата на ЕСФ.

Споделете тази страница