Заетост, социални въпроси и приобщаване

Често задавани въпроси - Заявления и формуляри

Посетихте ли вече нашата страница за заявления и формуляри?

Преносими документи (предишни формуляри тип Е)

Преносимите документи заместват предишните формуляри тип Е. Те се издават от компетентните институции за социална сигурност там, където сте осигурени.

Всеки документ е за отделно лице (възможно е да включва членове на семейството) и съдържа техните имена и други данни. Службата за социална сигурност, която издава документа, го подписва и подпечатва.

Всеки преносим документ за координиране на социалната сигурност има в горния си ляв ъгъл знамето на ЕС, в горния десен ъгъл - препратка към координирането на системите за социална сигурност, а в долната част е посочена издаващата го институция. Единственото изключение е Европейската здравноосигурителна карта. >> Посетете страниците, посветени на Европейската здравноосигурителна карта

Трябва незабавно да информирате службата за социална сигурност, която го е издала, и да следвате нейните указания. Те могат да се различават в отделните страни и в зависимост от вида на документа. По принцип няма да изгубите правата, удостоверени в загубения документ. >> Използвайте нашия указател на институциите

Здравеопазване

Европейската здравноосигурителна карта е преносим документ, доказващ правото ви да получите необходими здравни грижи при временен престой в чужбина, тоест в страна, различна от тази, в която пребивавате постоянно. Всеки човек, осигурен от схема за задължително здравно осигуряване в една от държавите-членки на ЕС, Норвегия, Лихтенщайн, Исландия или Швейцария, има право на Европейска здравноосигурителна карта.

Формулярът S1 ви позволява да се регистрирате за здравни услуги, ако живеете в държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, но сте осигурени в друга страна.

Обикновено такъв е случаят при лица, които след пенсионирането си отиват да живеят в чужбина. Този формуляр може да бъде полезен и за членовете на семействата на работници мигранти, които са пребивавали в страната си на произход, но сега са осигурявани от страната, където работи член на тяхното семейство.

Този формуляр съответства на предишните формуляри E106, E109, E120 и E121.

>> Използвайте нашия указател на институциите

Формулярът S2 ви позволява да докажете правото си на планирано лечение в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. Трябва да го получите от вашата здравноосигурителна институция преди да заминете и след това да го представите на здравноосигурителната институция в страната, където ще бъдете лекувани.

Ще ви бъде предоставено лечение при същите условия (здравни грижи и заплащане) като на гражданите на тази страна. Това може да означава, че трябва да заплатите в брой част от разходите.

Този формуляр съответства на предишния формуляр E112.

>> Използвайте нашия указател на институциите

Формулярът S3 дава право на бивши трансгранични работници да се лекуват в страната, в която са работили. Лечението може да бъде ново или да е продължение на медицинска процедура, започнала още когато работникът е работил там.

>> Използвайте нашия указател на институциите

Трудови злополуки и професионални болести

Формулярът DA1 ви дава право на медицинско лечение при условия, запазени за случаите на трудови злополуки и професионални болести в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Този формуляр съответства на предишния формуляр E123.

>> Използвайте нашия указател на институциите

Безработица

Формулярът U1 удостоверява периодите ви на осигуряване в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, които ще бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетенията ви за безработица.

Можете да го получите в националната служба по заетост на последната страна/последните страни, където сте работили, и трябва да го изпратите на националната служба по заетост на страната, в която ще кандидатствате за обезщетение.

Този формуляр съответства на предишния формуляр E301.

>> Използвайте нашия указател на институциите

Формулярът U2 е разрешението, което ви е нужно, за да прехвърлите вашите обезщетения за безработица. Можете да го получите в националната служба по заетост на страната, в която сте останали без работа, и трябва да го изпратите на националната служба по заетост на страната, в която искате да си търсите работа.

Този формуляр съответства на предишния формуляр E303.

>> Използвайте нашия указател на институциите

Формулярът U3 е предупреждение от приемащата институция в страната, в която си търсите работа. Това означава, че тази институция е предупредила институцията в страната, която плаща обезщетенията ви за безработица, че вашето положение се е променило и че тези промени трябва да бъдат взети под внимание с оглед на преразглеждане на плащането на вашето обезщетение.

Формулярът U3 се изпраща като предупреждение, че вашите обезщетения могат да бъдат намалени или спрени в резултат на обмена на информация между институциите. Ако получите формуляр U3, трябва да се свържете с институция във вашата страна, за да проверите дали положението ви се е променило.

>> Използвайте нашия указател на институциите

Пенсии

Командироване

Формулярът A1 е съобщение относно приложимото законодателство. Той е полезен в случаи, когато от вас може да поискат да докажете, че плащате социалноосигурителни вноски в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Обикновено такъв е случаят с командированите работници или с хората, които работят в повече от една страна едновременно. Този формуляр съответства на предишните формуляри E101 и E103. >> Използвайте нашия указател на институциите

Вашите заявления

Съгласно правилата на ЕС за координиране на системите за социална сигурност всяка страна трябва да определи орган за свръзка, който да отговаря на исканията на информация и помощ от други институции и граждани. >> Използвайте нашия указател, за да откриете орган за свръзка

Всяка страна определя свои срокове и процедури за обжалване на административно решение. Много важно е да действате бързо и да сте сигурни, че ще спазите тези срокове. Поискайте съвет от вашите национални институции.

>> Използвайте нашия указател на институциите

Ако сте живели и работили в няколко държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, можете да поискате пенсия за инвалидност или за старост в страната, в която живеете, ако сте били осигурявани там.

Институциите в нея ще препратят заявлението ви до компетентната институция, дори ако тя се намира в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. За дата на подаване на заявлението ще бъде смятана датата, на която то е било изпратено до правилната институция.

Заявление за пенсия за старост може да се изпрати до институцията в страната, където сте били осигурени за последно, ако никога не сте били осигурени в страната, в която живеете.

>> Използвайте нашия указател на институциите

Всички документи, свързани с координиране на социалната сигурност (това означава формуляри тип Е, европейски здравноосигурителни карти и временни удостоверения), издадени от компетентни органи съгласно предишните правила за координиране, продължават да бъдат валидни до изтичането на техния срок или докато бъдат изтеглени или заменени от компетентната институция.

Те ще бъдат взети под внимание от институциите дори след датата на прилагане на новите разпоредби за модернизиране на координацията на системите за социална сигурност на 1 май 2010 г.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница