Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

FAQ - Blanketter og ansøgninger

Har du allerede besøgt vores side om Blanketter og ansøgninger?

Personbårne dokumenter (de tidligere E-blanketter)

 

Personbårne dokumenter erstatter de tidligere E-blanketter. De udstedes af de kompetente socialsikringskontorer i det land, hvor du er forsikret.

Hvert dokument omhandler en privatperson (eventuelt også dennes familiemedlemmer) og indeholder deres navne og andre identifikatorer. Det socialsikringskontor, der udsteder dokumentet, sørger også for at underskrive det og sætte sit stempel på det.

Personbårne dokumenter til koordinering af den sociale sikring har et EU-flag i øverste venste hjørne, en henvisning til koordineringen af den sociale sikring i øverste højre hjørne og en angivelse af den udstedende institution i bunden af dokumentet. Den eneste undtagelse er det europæiske sygesikringskort. >> Besøg vores sider om det europæiske sygesikringskort

Du skal straks kontakte det socialsikringskontor, der udstedte dokumentet, og følge deres anvisninger. Disse anvisninger kan variere alt efter land og dokumenttype. Du mister som tommelfingerregel ikke de rettigheder, der var anført i det tabte dokument. >> Find en kontaktinstitution i vores katalog

Lægebehandling

 

Det europæiske sygesikringskort giver dig adgang til den lægebehandling, du måtte få brug for under midlertidige besøg i udlandet, dvs. i et andet land end dit bopælsland. Alle, der er dækket af en lovpligtig sygesikringsordning i et af EU-landene, Norge, Liechtenstein, Island eller Schweiz, har ret til et europæisk sygesikringskort.

S1-blanketten giver dig adgang til lægebehandling, hvis du bor i et EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men er forsikret i et andet af disse lande.

Det er typisk tilfældet for pensionister, der har slået sig ned i udlandet. Blanketten kan også være nyttig for familiemedlemmer til vandrende arbejdstagere, som har boet i deres hjemland, men nu er dækket af den socialsikringsordning, der gælder i det land, hvor deres familiemedlemmer nu bor.

Denne blanket svarer til de tidligere E106-, E109-, E120- og E121-blanketter.

>> Find en kontaktinstitution i vores katalog

S2-blanketten giver dig ret til planlagt behandling i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Du får blanketten ved at henvende dig hos dit nationale socialsikringskontor inden afrejsen, hvorefter du skal indsende den til socialsikringskontoret i det land, hvor du rejser hen for at blive behandlet.

Du får adgang til behandling på samme vilkår og til samme betaling som statsborgere i det land, du er rejst til for behandling. Det kan f.eks. indebære, at du skal betale en andel af udgifterne på stedet.

Denne blanket svarer til den tidligere E112-blanket.

>> Find en kontaktinstitution i vores katalog

S3-blanketten giver tidligere grænsearbejdere adgang til behandling i det land, hvor de tidligere har arbejdet. Der kan enten være tale om en ny behandling eller opfølgning på et medicinsk forløb, der blev påbegyndt, inden indehaveren af blanketten ophørte med at arbejde i det pågældende land.

>> Find en kontaktinstitution i vores katalog

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

 

DA1-blanketten giver dig ret til lægehjælp ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Denne blanket svarer til den tidligere E123-blanket.

>> Find en kontaktinstitution i vores katalog

Arbejdsløshed

 

U1-blanketten viser, at du har optjent forsikringsperioder i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, og disse perioder vil blive indregnet i beregningen af din arbejdsløshedsunderstøttelse.

Du kan få udleveret blanketten hos det nationale arbejdsformidlingskontor i det land/de lande, hvor du tidligere har arbejdet. Derefter skal du sende blanketten til det nationale arbejdsformidlingskontor i det land, hvor du ønsker at ansøge om understøttelse.

Denne blanket svarer til den tidligere E301-blanket.

>> Find en kontaktinstitution i vores katalog

Du skal bruge U2-blanketten for at få din arbejdsløshedsunderstøttelse udbetalt i et andet land. Du kan få udleveret blanketten hos det nationale arbejdsformidlingskontor i det land, hvor du blev arbejdsløs. Derefter skal du sende blanketten til det nationale arbejdsformidlingskontor i det land, hvor du ønsker at søge efter arbejde.

Denne blanket svarer til den tidligere E303-blanket.

>> Find en kontaktinstitution i vores katalog

U3-blanketten er en advarsel fra værtsinstitutionen i det land, hvor du søger efter arbejde. Det betyder, at denne institution har underrettet institutionen i det land, der udbetaler din arbejdsløshedsunderstøttelse, om, at din situation har ændret sig, og at disse ændringer muligvis giver anledning til en revidering af de sociale ydelser, du modtager.

U3 fungerer som en advarsel om, at udbetalingen af dine sociale ydelser kan blive reduceret eller stoppet som følge af institutionernes indbyrdes korrespondance. Hvis du modtager en U3-blanket, bør du kontakte din nationale institution for at kontrollere, om din situation er ændret.

>> Find en kontaktinstitution i vores katalog

Pensioner

 

Udstationering

 

A1-blanketten angiver, hvilken lovgivning der finder anvendelse. Den er nyttig, hvis du f.eks. skal dokumentere, at du betaler sociale bidrag i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Det er typisk tilfældet for udstationerede arbejdstagere eller personer, der arbejder i flere lande. Denne blanket svarer til de tidligere E101- og E103-blanketter. >> Find en kontaktinstitution i vores katalog

Dine ansøgninger

 

Ifølge EU's bestemmelser om koordinering af den sociale sikring skal hvert enkelt land udpege et samarbejdsorgan, der er ansvarligt for at besvare henvendelser om oplysninger og hjælp fra andre institutioner og fra borgere. >> Find et samarbejdsorgan i vores katalog

Hvert land har sine egne frister og procedurer for at anke en administrativ afgørelse. Det er meget vigtigt, at du reagerer hurtigt og overholder disse frister. Du kan få mere at vide hos dine nationale institutioner.

>> Find en kontaktinstitution i vores katalog

Hvis du har boet og arbejdet i flere forskellige EU-lande, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, kan du bede om at få invalidepension eller alderspension i det land, hvor du bor, hvis du er forsikret i dette land.

Institutionen i dette land fremsender derefter ansøgningen til den rette institution, også selv om denne har sæde i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Datoen for indsendelse af ansøgningen regnes for den dato, hvor den blev fremsendt til den korrekte institution.

Du kan indsende en ansøgning om alderspension til den institution eller det land, hvor du senest var forsikret, hvis du aldrig har været forsikret i det land, hvor du bor.

>> Find en kontaktinstitution i vores katalog

Alle dokumenter vedrørende koordinering af den sociale sikring (dvs. E-blanketter, europæiske sygesikringskort og midlertidige sygesikringsattester), som er udstedt af de kompetente myndigheder i henhold til de gamle koordineringsregler, er stadig gyldige, indtil de udløber, eller indtil den kompetente institution trækker dem tilbage eller erstatter dem med nye.

De vil også være gyldige, efter at de nye forordninger om en modernisering af koordineringen af de sociale sikringsordninger er trådt i kraft den 1. maj 2010.

 

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side