Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Judikatura

Právní předpisy členského státu vylučující jakoukoli úhradu nákladů na léčbu poskytnutou soukromým zdravotním zařízením v jiném členském státě nejsou slučitelné se zásadou volného pohybu služeb. Soudní dvůr provede s ohledem na tuto zásadu analýzu předpisu, který upravuje situaci, kdy je léčba poskytnuta v jiném členském státě, jinak než podobnou situaci, kdy je léčba poskytnuta na území daného členského státu. Na jednu stranu musí občan uhradit náklady na nemocniční péči poskytnutou v soukromém zařízení jiného členského státu, aniž by mu byly proplaceny, zatímco v případě hospitalizace ve veřejném nebo soukromém zařízení, s nímž byla uzavřena smlouva, nacházejícím se v jeho členském státě, nemusí zaplatit žádnou částku. Na druhou stranu mu nejsou proplaceny náklady na neodkladnou hospitalizaci v soukromém zařízení v jiném členském státě, zatímco v případě, že by byl hospitalizován v soukromém zařízením, s nímž nebyla uzavřena smlouva, nacházejícím se v jeho členském státě, by mu náklady proplaceny byly. Taková úprava odrazuje pacienty nebo jim dokonce brání v tom, aby využívali nemocniční péče v jiných členských státech. Kategoričnost zákazu neodpovídá cílům; mohla by se zvážit méně restriktivní opatření, která budou více zohledňovat volný pohyb služeb.

Podrobnosti o věci Stamatelaki

Pokud cestujete za účelem hospitalizace do jiného státu EU v doprovodu další osoby, bude způsob úhrady nákladů na cestu, ubytování a stravu, jež vzniknou pojištěné osobě a osobě, která ji provází, v případě hospitalizace v jiném členském státě záviset na způsobu, jakým jsou tyto náklady hrazeny ve státě, v němž jste pojištěni.

Podrobnosti o věci Acereda Herrera

Povinnost uhradit náklady na hospitalizaci v jiném členském státě se rovněž vztahuje na národní zdravotní službu, která takové ošetření poskytuje bezplatně. Národní zdravotní služba Spojeného království nesmí pacientovi odmítnout souhlas s ošetřením v zahraničí z důvodu čekací doby na hospitalizaci ve státě bydliště, pokud neprokáže, že čekací doba nepřesahuje lékařsky přijatelnou dobu s ohledem na stav a konkrétní klinické potřeby dotčené osoby.

Podrobnosti o věci Watts

Náklady na lékařské ošetření osoby, která je držitelem formulářů E111 a E112 a musí být z naléhavých zdravotních důvodů přijata do nemocnice v nečlenském státě, musejí být v souladu s jeho předpisy hrazeny institucí sociálního zabezpečení ve členském státě pobytu jménem instituce členského státu, pod který spadá.

Podrobnosti o věci Keller

Německé právní předpisy, které upravují právo státních zaměstnanců na léčebné pobyty v lázních, narušují svobodu poskytování služeb. Odmítnutí úhrady nákladů na léčbu v zahraničí v případě, kdy nelze prokázat, že je tato léčba efektivnější než léčba v Německu, je neoprávněnou překážkou volného pohybu služeb.

Podrobnosti o věci Leichtle

Tento rozsudek potvrzuje a doplňuje věc Müller-Fauré. Upřesňuje smysl a úlohu předchozího souhlasu (článek 22 nařízení č. 1408/71). Využití nařízení č. 1408/71 poskytuje pojištěným osobám určitá práva, která by jinak neměly. Nařízení č. 1408/71 nicméně představuje jen jeden způsob, jak uplatnit právo na svobodu poskytování služeb zdravotní péče. Je nástrojem, který tuto svobodu usnadňuje.

Podrobnosti o věci Inizan

Mezi základní zásady práva EU patří volný pohyb služeb. Z toho důvodu od vás členské země nesmějí vyžadovat předchozí souhlas s ambulantní péčí v jiném členském státě, kterou od poskytovatelů nepřijímáte na základě smlouvy. Naopak v případě hospitalizace může být požadavek na předchozí souhlas oprávněný. Soud potvrzuje, že způsob, jakým jsou systémy zdravotní péče organizovány, nemá vliv na vaše právo na úhradu nákladů.

Podrobnosti o věci Müller-Fauré a Van Riet

Důchodci mají nárok žádat o úhradu nákladů na lékařské ošetření, které jim bylo poskytnuto v zahraničí. Vnitrostátní orgány nesmějí požadovat předchozí souhlas či hradit výdaje vyjma případů, kdy se nemoc projevila náhle během pobytu dané osoby v cizí zemi.

Podrobnosti o věci Ioannidis

Soud upřesňuje, které náklady na ošetření vzniklé během operace v nemocnici jsou hrazeny. Pokud je vám neprávem odepřen souhlas s hospitalizací v jiném státě, avšak následně je udělen (např. rozhodnutím soudu), pak máte nárok přinejmenším na úhradu částky, kterou byste bývali obdrželi za ošetření v zemi, kde jste pojištěni.

Podrobnosti o věci Vanbraekel

Ačkoli mají systémy založené na předchozím souhlasu tendenci omezovat svobodu při poskytování nemocničních lékařských služeb, jsou nutné k tomu, aby systémy sociálního zabezpečení byly finančně vyrovnané a aby nemocniční služby byly dostupné všem. Soud upřesňuje kritéria udělení souhlasu s poskytnutím nemocniční péče v jiném státě EU a definuje, co je podle nizozemského zákona považováno za běžné a nezbytné ošetření.

Podrobnosti o věci Geraets-Smits a Peerbooms

Státní příslušníci EU mohou být bez předchozího souhlasu lékařsky ošetřeni v jiném členském státě a náklady jim budou uhrazeny v souladu se sazbami platnými ve státě, v němž jsou pojištěni. Soudní spory se týkaly úhrady nákladů za brýle a ambulantní ortodontickou péči.

Podrobnosti o věci Kohll
Podrobnosti o věci Decker

 

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku