Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Eiropas Māceklību alianse

Eiropas Māceklību alianse (EAfA) apvieno valdības un galvenās ieinteresētās personas nolūkā stiprināt māceklību kvalitāti, piedāvājumu un vispārējo tēlu visā Eiropā, vienlaikus veicinot arī mācekļu mobilitāti. Šo mērķu sasniegšanu sekmē valstu saistības un ieinteresēto personu brīvprātīgi solījumi.

Uzzināt vairāk par Eiropas Māceklību aliansi

Eiropas Komisija 2020. gada jūlijā nāca klajā ar atjaunoto Eiropas Māceklību aliansi, kas ir daļa no jauniešu nodarbinātības atbalsta pasākumu kopuma. Nostiprinātā alianse aicina uzņemties jaunas saistības digitālās un zaļās māceklības jomā, uzmanības centrā izvirzot ekonomikas nozares, kuras dominēs pārejā uz klimatneitrālu Eiropu.

Atjaunotā alianse veicinās valstu koalīcijas, atbalstīs MVU un palielinās sociālo partneru iesaisti — arī nozaru līmenī —, kā arī mobilizēs vietējās un reģionālās pašvaldības un palielinās atbalstu mācekļu pārstāvībai dalībvalstīs. Tā pievērsīsies arī tādiem svarīgiem horizontāliem jautājumiem kā dzimums, sociālā iekļaušana un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) internacionalizācija. 

Iepazīties ar alianses rīcības plānu un sešām prioritātēm

Māceklības atbalsta pakalpojumi

Māceklības atbalsta pakalpojumu mērķis ir uzlabot māceklību kvalitāti visā Eiropas Savienībā. Alianses biedri var izmantot māceklības atbalsta pakalpojumus, kas nodrošina tiešsaistes resursus un tīklošanās iespējas, lai līdzīgi domājoši cilvēki varētu veidot kontaktus, mācīties un rīkoties.

Uzzināt vairāk par māceklības atbalsta pakalpojumiem 

Pievienojieties aliansei!

Eiropas Māceklību alianse ir platforma, kas sniedz iespēju dalīties pieredzē un mācīties no paraugprakses. Šeit varat arī atrast partnerus, izstrādāt jaunas idejas un iniciatīvas un piekļūt ar māceklībām saistītiem jaunumiem un rīkiem. Ieinteresētajām personām, kas vēlas dot solījumu, jāaizpilda solījuma pieteikuma veidlapa un jānosūta tā pa e-pastu

Ja vēlaties saņemt jaunāko informāciju par aliansi, abonējiet jaunumus.

Eiropas Māceklību alianse sociālajos tīklos

Ieteikt šo lapu: