Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 28/05/2020

Възстановяване от кризата: финансиране от ЕС за защита на работните места и за подкрепа на екологично, цифрово и приобщаващо общество и икономика

Европейската комисия предлага промени, необходими за програмите на ЕС за социално финансиране за справяне със социалните предизвикателства и предизвикателствата на заетостта в следкризисния период.

Днес Европейската комисия предлага промените, необходими за програмите на ЕС за социално финансиране за справяне с главните социални предизвикателства и предизвикателства на заетостта, които предстоят в следкризисния период, като нарастващата младежка безработица, необходимостта от насочване на основна продоволствена и материална помощ към най-нуждаещите се, както и опасността от детска бедност. Днешните предложения за финансиране ще съпътстват работниците, докато осъществяват екологичния и цифровия преход, чрез инвестиции във възможностите относно придобиването на умения, което ще им позволи да се развиват в неутрално по отношение на климата, по-цифрово и приобщаващо общество. Същевременно ориентираме към бъдещето нашите действия за финансиране чрез въвеждането на механизъм за реакция при кризи за бъдещи извънредни ситуации.

Това изисква бърза актуализация на правилата както на текущите програми за финансиране, така и на бъдещото предложение за бюджета, за да се отговори на новите предизвикателства. Европейският социален фонд плюс ще бъде основният финансов инструмент за прилагане на Европейския стълб на социалните права. Той остава нашият ориентир за гарантиране на социално справедливо възстановяване. Други инструменти като вече съществуващия Европейски социален фонд (ЕСФ) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) ще бъдат подсилени с ново финансиране, така че незабавно да започнат усилията за връщане на хората на работа и за насочване на помощ към най-уязвимите.

Комисарят, отговарящ за работните места и социалните права, Никола Шмит споделя: „Да направим Европа по-издръжлива, устойчива и приобщаваща в бъдеще означава да инвестираме в хората сега, особено в по-младите поколения. Нашият приоритет е бързото преодоляване на социалния и икономически шок, причинен от кризата с коронавируса, и гарантирането, че никой няма да бъде изоставен.“

Незабавният отговор: значителни допълнителни ресурси за Европейския социален фонд (ЕСФ) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ)

Предлага се фондовете за политиката на сближаване (Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд) да получат 55 милиарда евро ново финансиране за периода 2020—2022 г. с цел справяне с отрицателното въздействие на коронавируса върху пазара на труда. Инструментът за това е REACT-EU, при който Европейският социален фонд за периода 2014—2020 г. играе важна роля в подкрепянето на заетостта и подпомагането на социалното приобщаване.

Допълнителните ресурси на ЕСФ трябва да бъдат насочени основно за подпомагане на:

  • Запазването на работните места, включително чрез режими на работа при непълно работно време и подпомагане на самостоятелно заетите лица с цел защита на доходите им;
  • Създаването на нови работни места, особено за хората в тежки ситуации;
  • Мерките относно младежката заетост;
  • Образованието и обучението;
  • Развитието на уменията, особено за подпомагане на екологичния и цифровия преход;
  • Мерките за подобряване на достъпа до социални и здравни грижи, включително за деца.

Комисията предложи също така държавите членки да могат да осигурят на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) допълнителни ресурси до 2022 г. в рамките на REACT-EU. Това ще осигури допълнителни ресурси за продоволствена и основна материална помощ и съпътстващи мерки, както и за специализирани мерки за социално приобщаване. Ще гарантира, че финансирането на ключовите мерки за справяне с кризата и подкрепата за най-нуждаещите се лица могат да продължат без прекъсване.

При харченето на средствата от тези фондове държавите членки следва надлежно да насърчават равенството между половете, което е хоризонтален принцип в законодателството за социалните фондове.

Отговорът в по-дългосрочен план: Предложение за подсилен Европейски социален фонд плюс

В рамките на новите предложения за бъдещия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г., приети днес, Комисията предложи важни изменения на предложението относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

  • Измененото предложение включва засилена подкрепа за младежката заетост. Държавите членки с над средно за Съюза равнище на хората на възраст 15 – 29 години, които не са назначени на работа и не са в сферата на образованието или обучението, следва да инвестират поне 15 % (10 % в първоначалното предложение относно ЕСФ+) от своите ресурси на ЕСФ+ за целенасочени действия в подкрепа на младите хора.
  • ЕСФ+ ще помогне също така за справяне с детската бедност. Нито едно дете не бива да бъде оставено на въздействието на пандемията от коронавирус. С измененото предложение относно ЕСФ+ се изисква всички държави членки да отделят поне 5 % от своите ресурси на ЕСФ+ за прилагане на мерки, които намаляват детската бедност.
  • Освен това ЕСФ+ ще направи сериозен принос към екологичния и цифровия преход чрез стимулиране на инвестициите във възможностите относно придобиването на умения, така че работниците да могат да се развиват в неутрално по отношение на климата, по-цифрово и приобщаващо общество.
  • За да сме по-добре подготвени за бъдещи извънредни ситуации, ЕСФ+ включва механизъм за реакция при кризи. Това ще гарантира, че при извънредни обстоятелства Комисията може да го адаптира, за да реагира на подобни събития, като променя бързо правилата за управление на фонда за държавите членки, ако е необходимо.

Укрепен Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

По линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) се предоставя подкрепа за работниците, които са изгубили работата си в резултат на по-значими преструктурирания, като се финансират целенасоченото обучение и друга помощ за повторното им интегриране на пазара на труда. Като се има предвид очакваното увеличено търсене след пандемията от коронавирус, Комисията предлага наличното годишно финансиране да се увеличи до 386 милиона евро от 2021 г. нататък.

Допълнителни фондове, по линия на които се подпомагат заетостта и социалните цели

Освен това по линия на много други фондове ще се правят значителни инвестиции в подкрепа на социалните цели и целите относно заетостта.

Новият Механизъм за възстановяване и устойчивост разполага с бюджет от 560 милиарда евро, който държавите членки могат да използват за подпомагане на социалните инвестиции и реформи чрез безвъзмездни средства и заеми. Този механизъм се свързва с насоките на европейския семестър, които се основават на Европейския стълб на социалните права. Следователно той ще помогне на държавите членки да се справят със структурните икономически и социални предизвикателства в различни области, по-специално социална област, заетост, умения и образование.

Комисията предложи да се предостави значително допълнително финансиране за Фонда за справедлив преход, като общата сума възлиза на 40 милиарда евро. Това финансиране ще се използва за облекчаване на социално-икономическите въздействия на прехода към неутралност по отношение на климата в най-засегнатите региони, като се подпомага например преквалифицирането на работниците.

InvestEU също ще разполага с повече ресурси за подпомагане на социалната инфраструктура или микрофинансирането на предприемачи, по-специално в социалната икономика. Предлага се InvestEU да разполага с общ бюджет от 32 милиарда евро.

А с предложен общ бюджет от 25 милиарда евро по линия на „Еразъм“ ще се инвестира в младите хора, като им се предлагат възможности за придобиване на нов опит чрез пътуване в чужбина. Осигурява се също така изключително важно финансиране в областта на уменията и професионалното образование и обучение (ПОО).

Споделете тази страница