Действия

Европейският зелен пакт предоставя план за действие за

  • повишаване на ефективното използване на ресурсите чрез преминаване към чиста, кръгова икономика
  • възстановяване на биологичното разнообразие и намаляване на замърсяването

В плана са посочени необходимите инвестиции и наличните финансови инструменти. В него се обяснява как да се гарантира справедлив и приобщаващ преход.

Целта на ЕС е да бъде неутрален по отношение на климата през 2050 г. Предложихме европейски законодателен акт в областта на климата, чрез който ще превърнем този политически ангажимент в правно задължение.

За постигането на целта ще са необходими действия във всички сектори на нашата икономика, като например:

  • инвестиране в екологосъобразни технологии
  • подкрепа на иновациите в промишлеността
  • въвеждане на по-чисти, по-евтини и по-здравословни форми на частен и обществен транспорт
  • декарбонизация на енергийния сектор
  • подобряване на енергийната ефективност на сградите
  • работа с международни партньори за подобряване на екологичните стандарти в световен мащаб.

ЕС ще предостави също така финансова подкрепа и техническа помощ, за да помогне на най-силно засегнатите от прехода към екологосъобразна икономика. Това ще стане чрез механизма за справедлив преход. Той ще помогне за мобилизирането на най-малко 100 млрд. евро за периода 2021—2027 г. в най-засегнатите региони.

 

Факти и цифри

 

 

Хронология

 

 

Области на политиката

Биоразнообразие

Мерки за защита на нашата крехка екосистема

От фермата до трапезата

Начини за осигуряване на по-устойчива хранителна верига

Sustainable agriculture

Sustainability in EU agriculture and rural areas thanks to the common agricultural policy (CAP)

Чиста енергия

Чиста енергия

Устойчива промишленост

Начини за гарантиране на по-устойчиви, съобразени в по-голяма степен с околната среда производствени цикли

Изграждане и саниране на сгради

Необходимост от почист строителен сектор

Устойчива мобилност

Насърчаване на използването на по-устойчиви транспортни средства

Премахване на замърсяването

Мерки за бързо и ефикасно намаляване на замърсяването

Climate action

Making the EU climate neutral by 2050

 

Документи