Mобилизиране на инвестиции

Комисията предлага два начина за мобилизиране на необходимите инвестиции:

 • money support
  Next Generation EU — нов инструмент за възстановяване за периода 2021—2024 г. в размер на 750 милиарда евро, с който бюджетът на ЕС ще се увеличи с ново финансиране, набрано на финансовите пазари
 • Euro coins
  Подсилен дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. (1100 милиарда евро)

Бюджетът на ЕС в услуга на възстановяването и устойчивостта

За да се гарантира ефективен отговор от страна на ЕС на кризата с коронавируса, която засяга както Съюза, така и неговите партньори по света, Европейската комисия мобилизира редица инструменти. Инструментът Next Generation EU ще бъде разгърнат в рамките на три стълба:

EU stars Подпомагане на възстановяването на държавите членки
 • Подкрепа за инвестициите и реформите
 • Подпомагане на справедлив преход

(В рамките на европейския семестър)

hand and building Даване на тласък на икономиката и подпомагане на частните инвестиции
 • Подпомагане на ключови сектори и технологии
 • Инвестиране в ключови вериги за създаване на стойност
 • Подкрепа на платежоспособността на жизнеспособни предприятия
paper with a list Извличане на поуки от кризата
 • Подкрепа на ключови програми за бъдещи кризи
 • Подкрепа на партньорите по света

 

СвалиPDF - 773.9 KB

 

Основни инструменти в подкрепа на плана за възстановяване за Европа

Средствата ще бъдат насочени към области, в които ще имат най-голямо въздействие, като допълват и разгръщат мащаба на съществено важната работа, осъществявана в държавите членки. Инвестициите ще се насочват чрез редица инструменти по три направления:

Оказване на подкрепа на държавите членки за тяхното възстановяване и съвземане и за излизането им от кризата още по-силни

1. Европейски механизъм за възстановяване и устойчивост, интегриран в европейския семестър
 • Начин на действие: Безвъзмездни средства и заеми чрез изпълнение на националните планове на държавите членки за възстановяване и устойчивост в съответствие с целите на европейския семестър, включително във връзка с екологичния и цифровия преход и устойчивостта на националните икономики.
 • Бюджет: 560 милиарда евро, от които 310 милиарда евро за безвъзмездни средства и 250 милиарда евро за заеми.
2. REACT-EU — Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа
 • Начин на действие: Гъвкави схеми за отпускане на безвъзмездни средства по линия на политиката на сближаване за общините, болниците, дружествата чрез управляващите органи на държавите членки. Не се изисква национално съфинансиране.
 • Бюджет: 55 милиарда евро допълнително финансиране по линия на политиката за сближаване за периода 2020—2022 г.
3. Подкрепа на екологичния преход към неутрална по отношение на климата икономика чрез средства от Next Generation EU
 • Предложение за укрепване на Фонда за справедлив преход с до 40 милиарда евро, за да се помогне на държавите членки да ускорят прехода към неутралност по отношение на климата.
 • Подсилване на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с 15 милиарда евро, за да им се помогне да извършат необходимите структурни промени в съответствие с Европейския зелен пакт и за постигане на амбициозните цели в съответствие с новата стратегия за биологично разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“.

 

Стимулиране на икономиката и подпомагане на частните инвестиции

1. Подобрена програма InvestEU, включително механизъм за стратегически инвестиции
 • Начин на действие: Обезпечаване на гаранция от бюджета на ЕС за финансиране на инвестиционни проекти чрез групата на ЕИБ и националните насърчителни банки
 • Бюджет: 15,3 милиарда евро за InvestEU. Нов Механизъм за стратегически инвестиции с обезпечени средства от Next Generation EU в размер на 15 милиарда евро.
2. Нов Инструмент за подкрепа на платежоспособността с цел подпомагане на собствения капитал на жизнеспособни дружества
 • Начин на действие: Обезпечаване на гаранция от бюджета на ЕС за групата на Европейската инвестиционна банка с цел мобилизиране на частен капитал.
 • Бюджет: 31 милиарда евро

 

Извличане на поуки от кризата и справяне със стратегическите предизвикателства, пред които е изправена Европа

 1. Нова програма на ЕС за здравеопазване, за да бъде подготвена Европа за бъдещи здравни заплахи
 • Нова здравна програма — EU4Health — за укрепване на здравната сигурност и подготовка за бъдещи здравни кризи с бюджет 9,4 милиарда евро.
2. Укрепване на rescEU, механизма на ЕС за гражданска защита, за да може да се реагира на мащабни извънредни ситуации
 • Начин на действие: Безвъзмездни средства и обществени поръчки, управлявани от Европейската комисия.
 • Бюджет: Общо 3,1 милиарда евро.

 

Комисията предлага също да се подсилят и други програми, за да им се позволи да допринасят пълноценно за един по-устойчив Съюз и за справяне с предизвикателствата на пандемията и последиците от нея. Сред тях са „Хоризонт Европа“, Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, Инструментът за хуманитарна помощ, Програмата „Цифрова Европа“, Механизмът за свързване на Европа, Общата селскостопанска политика, Инструментът за предприсъединителна помощ и др.

По-гъвкави инструменти за действие при извънредни ситуации

Освен значението на отделните програми кризата подчерта също колко е важно Съюзът да може да реагира бързо и гъвкаво по отношение на въвеждането на координирани ответни действия на европейско равнище. Това на свой ред изисква по-гъвкав бюджет на ЕС. Поради това Комисията предлага да се засили гъвкавостта на бюджета на ЕС и на инструментите за действие при извънредни ситуации за периода 2021—2027 г.

 

medical equipment Резерв за солидарност и спешна помощ
 • Осигурява възможност за бързо отпускане на допълнителни средства чрез бюджетни трансфери към инструменти на ЕС, когато е необходимо
 • Увеличение до максимална годишна сума в размер на 3 милиарда евро
Euro coins Фонд „Солидарност“
 • Подкрепя реакцията и непосредственото възстановяване на държавите членки след природни бедствия, като наводнения, горски пожари, земетресения, бури и суши
 • Разширяване на обхвата със случаите на сериозни кризи, свързани със здравето, и увеличение до максимална годишна сума в размер на 1 милиард евро.
money support Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
 • Оказва подкрепа за реинтеграцията на пазара на труда на лица, които са загубили работата си вследствие на неочаквани големи преструктурирания, като например финансова или икономическа криза
 • Праг за задействане на фонда, намален до 250 съкращения, и увеличение до максимална годишна сума в размер на 0,386 милиарда евро.
СвалиPDF - 462.2 KB

Финансиране на плана за възстановяване за Европа

За да финансира необходимите инвестиции, Комисията ще емитира облигации на финансовите пазари от името на ЕС.

За да бъде възможно получаването на заеми, Комисията ще измени Решението за собствените ресурси и ще увеличи маржа — разликата между тавана за собствените ресурси в дългосрочния бюджет (максималния размер на средствата, които Съюзът може да иска от държавите членки, за да финансира своите разходи) и действителните разходи.

Използвайки маржа като гаранция, Комисията ще набира средства на пазарите и ще ги насочва чрез Next Generation EU към програми за поправяне на икономическите и социалните щети и за подготовка за едно по-добро бъдеще.

Комисията емитира облигации на пазарите от името на ЕС.
Матуритетът варира от 3 до 30 години.
Постъпленията отиват за нови бюджетни инструменти на ЕС или за увеличение на бюджета на (преработени) програми на ЕС под формата на безвъзмездни средства или бюджетни гаранции. Комисията предоставя постъпленията на държавите от ЕС като заеми в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост, за да финансира техните планове за реформи и устойчивост в съответствие с целите, определени в европейския семестър, включително екологичната и цифрова трансформация, националните планове на държавите членки за енергетиката и климата и плановете за справедлив преход.
СвалиPDF - 432.6 KB

Адаптирана работна програма на Комисията за 2020 г.

Като част от Плана на ЕС за възстановяване, Европейската комисия също така преразгледа своята работна програма за 2020 г. в отговор на безпрецедентните събития във връзка с коронавируса. В изменената работна програма се дава приоритет на инициативите, насочени към възстановяване на Европа, спасяване на човешки живот и защита на поминъка.

Комисията остава напълно ангажирана с изпълнението на своите водещи инициативи за екологичен и цифров преход, които са от ключово значение за възстановяването на европейската икономика.

Всички средства, набрани чрез Next Generation EU и новия бюджет на ЕС, ще бъдат насочвани чрез програми на ЕС към:

European green deal image

Европейският зелен пакт е нашата стратегия за растеж

 

 • Цялостно модернизиране на сградите и критичната инфраструктура в Европа, включително изграждане на един милион зарядни точки за електрически автомобили.
 • 1 милион нови „зелени“ работни места Една по-кръгова икономика има също така потенциала да върне производството на наша територия, да премахне зависимостта от чужди държави и да създаде стотици хиляди нови работни места.
 • Стратегията „От фермата до трапезата“ помага на земеделските стопани да осигуряват на европейците питателна, безопасна и устойчива храна на достъпни цени. Като се има предвид жизненоважната роля на селските райони в екологичния преход, Комисията предлага да се увеличи бюджетът на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 • В подкрепа на нашите естествени екосистеми Европейската комисия неотдавна прие стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г. и предстои да приеме стратегия за горите.
 • Чрез Фонда за справедлив преход ще се подпомага преквалификацията на работниците и ще се създават икономически възможности за малките и средните предприятия.

По-задълбочен и по-цифровизиран единен пазар

 

 • Европа трябва да инвестира повече в по-добра свързаност и в своето промишлено и технологично присъствие. Технологии като изкуствения интелект, киберсигурността, инфраструктурата за данни и изчисления в облак, 5G и 6G мрежите, суперкомпютрите и квантовите компютри, както и технологиите на блоковата верига ще имат цялостно въздействие и ще повишат стратегическата автономност на Европа. 
 • Истинска цифрова икономика и икономика на данните, като двигател на иновациите и създаването на работни места. Комисията ще представи законодателно предложение за обмена и управлението на данни, последвано от законодателен акт за данните. Предвид очакваното ускоряване на електронната търговия през идните години, със законодателния акт за цифровите услуги ще се подобри правната рамка в тази област и ще се определят ясни правила за онлайн платформите.
 • С нова стратегия за киберсигурност ще се стимулират сътрудничеството, знанията и капацитетът на равнище ЕС с цел запазване на сигурността на нашата цифрова инфраструктура.
Image of a family

Справедливо и приобщаващо възстановяване

 

 • Чрез европейския инструмент за смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение —SURE — ще се предоставят 100 милиарда евро в помощ на работниците и бизнеса. Комисията възнамерява да използва подобни инструменти в бъдеще.
 • Засилената подкрепа за младежката заетост и справедливите минимални възнаграждения помагат на уязвимите работници, включително на младите хора, да си изградят финансов буфер и да намерят възможности за работа, обучение и образование. Като се има предвид, че жените са свръхпредставени и недостатъчно добре платени на редица работни места на първа линия, съществува необходимост от премахване на разликата в заплащането между жените и мъжете, включително чрез мерки за прозрачност при заплащането.
 • За да се помогне на държавите членки да генерират приходи от данъци, Комисията ще засили борбата срещу укриването на данъци. Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък ще осигури единни правила на предприятията. Опростяването на данъците може да подобри бизнес средата и да допринесе за икономическия растеж.
 • В момента, в който Европа поема по пътя на възстановяването към по-екологична и цифрова икономика, необходимостта от подобряване и адаптиране на уменията, знанията и експертния опит е от още по-голямо значение. Комисията ще представи програма за уменията за Европа и план за действие в областта на цифровото образование.
Delivery of emergency equipment

Изграждане на по-устойчив Съюз

 

 • Чрез нова фармацевтична стратегия ще се обърне внимание на рисковете, станали явни по време на кризата, като например производствения капацитет на фармацевтичната индустрия в Европа, като по този начин се гарантира стратегическата автономност на Европа.
 • Чрез нов план за действие за суровините от изключителна важност ще се укрепят ключови пазари, като например за електрическа мобилност, батерии, възобновяеми енергии, фармацевтични продукти, авиокосмически продукти, отбрана и цифрови приложения.
 • ЕС ще преразгледа търговската политика, за да гарантира непрекъснатия поток на стоки и услуги по света и за да реформира Световната търговска организация. ЕС ще засили своя контрол над преките чуждестранни инвестиции и ще представи Бяла книга за инструмент за чуждестранните субсидии.
 • Комисията ще укрепи своя резерв rescEU, за да изгради постоянен капацитет за справяне с всички видове кризи, включително чрез създаване на инфраструктура за реагиране при извънредни ситуации, транспортен капацитет и екипи за спешна подкрепа.
СвалиPDF - 227.6 KB

Следващи стъпки

 • Май 2020 г.

  Предложение на Комисията за преразгледаната многогодишна финансова рамка за периодите 2014—2020 г. и 2021—2027 г., за Решение за собствените ресурси и секторно законодателство

 • До юли 2020 г.

  Европейски съвет: политическо споразумение относно многогодишната финансова рамка за периодите 2014—2020 г. и 2021—2027 г. и Решението за собствените ресурси

 • До лятото на 2020 г.

  Консултация на Европейския парламент относно Решението за собствените ресурси

 • Октомври 2020 г.

  Европейски съвет

 • Началото на есента на 2020 г.

  Приемане на преразгледаната многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. и съответното секторно законодателство

 • Декември 2020 г.

  Приемане на преразгледаната многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. (одобрение на Европейския парламент); Приемане на Решението за собствените ресурси (ратификация от всички държави членки в съответствие с техните конституционни изисквания)

 • Януари 2021 г.

  Начало на прилагането на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Документи