Заетост, социални въпроси и приобщаване

Финансиране

Разпространяването на информация е едно от най-важните предизвикателства пред успеха на модернизираната координация. Това е съвместна задача, чрез която институциите за социална сигурност, националните администрации и социалните партньори могат да играят важна роля в подобряването на достъпа на гражданите до техните права.

Действия за сътрудничество и информация за координацията на социалната сигурност

Европейската комисия предоставя финансова подкрепа за:

  • транснационални действия за сътрудничество между институции за социална сигурност;
  • транснационални действия за повишаване на осведомеността на гражданите за техните права и задължения, произтичащи от регламентите на ЕС за координация на социалната сигурност;
  • транснационални или национални действия за подготовка и прилагане на системата за електронен обмен на данни (EESSI).

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница