Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI)

EESSI je informačný systém, ktorý pomáha inštitúciám sociálneho zabezpečenia v celej EÚ pri rýchlejšej a bezpečnejšej výmene informácií v súlade s pravidlami EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

V súčasnosti sa výmena informácií uskutočňuje najčastejšie v papierovej forme, ako sa však členské štáty budú postupne pripájať na systém EESSI, túto formu výmeny v najbližších rokoch nahradí elektronická výmena.

Ako funguje systém EESSI?

Všetka komunikácia medzi vnútroštátnymi inštitúciami týkajúca sa otázok cezhraničného sociálneho zabezpečenia bude prebiehať prostredníctvom systému EESSI: inštitúcie sociálneho zabezpečenia si budú vymieňať štruktúrované elektronické dokumenty a dodržiavať spoločne dohodnuté postupy. Tieto dokumenty sa prostredníctvom systému EESSI postúpia správnej inštitúcii v inom členskom štáte.

Zamestnanci inštitúcií sociálneho zabezpečenia budú môcť vyhľadať správneho príjemcu dokumentu v inej krajine EÚ pomocou adresára vnútroštátnych inštitúcií.

Kedy bude systém EESSI zavedený vo všetkých členských štátoch?

Centrálny systém EESSI Komisia sprístupnila v júli 2017. Od toho okamihu majú členské štáty dva roky na ukončenie zavádzania systému EESSI na vnútroštátnej úrovni a pripojenie svojich inštitúcií sociálneho zabezpečenia k cezhraničnej elektronickej výmene.

Aké výhody prinesie systém EESSI?

Rýchlejšiu a efektívnejšiu výmenu správ medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia:

  • Systém EESSI urýchli výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi. Umožní im rýchlejšie vybavovať konkrétne prípady a vypočítať a vyplácať dávky.

Presnejšiu výmenu údajov medzi vnútroštátnymi orgánmi:

  • Inštitúcie sociálneho zabezpečenia v celej EÚ budú používať štandardizované elektronické dokumenty preložené do vlastného jazyka, čím sa zlepší viacjazyčná komunikácia.
  • V systéme EESSI sa zavedú záruky, ktoré zabezpečia, aby boli vymieňané údaje presné a úplné, čo pomôže inštitúciám v boji proti podvodom a omylom.
  • Systém EESSI prinesie optimalizáciu vybavovania prípadov zavedením štandardných elektronických postupov pre inštitúcie; týmto sa ďalej zlepší správne uplatňovanie pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia.

Bezpečné zaobchádzanie s osobnými údajmi:

  • Systémom EESSI sa zavedie používanie spoločnej zabezpečenej infraštruktúry pre cezhraničnú výmenu údajov medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia.
  • Systém umožní výmenu správ medzi vnútroštátnymi inštitúciami, nevytvorí však databázu na centrálne uchovávanie týchto správ a osobných údajov. Obsah správ bude k dispozícii len príslušným inštitúciám a členské štáty budú naďalej zodpovedné za vysokú úroveň ochrany údajov v súlade s pravidlami EÚ. 
  • Systém EESSI bude v súlade s najnovšími normami v oblasti bezpečnosti IT.

Zdieľať stránku