Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Digitalizácia v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia

V pravidlách EÚ týkajúcich sa koordinácie sociálneho zabezpečenia sa členské štáty vyzývajú, aby využívali najnovšie technológie na prístup k údajom a na výmenu a spracúvanie údajov, ktoré sú potrebné na uplatňovanie týchto pravidiel, a aby poskytovali mobilným osobám ľahko použiteľné služby. 

Vďaka cezhraničnej elektronickej výmene informácií o sociálnom zabezpečení sú vnútroštátne inštitúcie schopné rýchlejšie a efektívnejšie spracúvať nároky mobilných občanov na dávky sociálneho zabezpečenia (ako sú dávky v nezamestnanosti, úhrada nákladov na zdravotnú starostlivosť, rodinné dávky a starobný dôchodok).

Je to v súlade s digitálnou stratégiou Komisie, v ktorej sa stanovujú ciele a opatrenia na podporu digitálnej transformácie verejnej správy, dosiahnutie cezhraničnej interoperability a uľahčenie interakcie s občanmi.

Elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI)

EESSI je informačný systém, ktorý pomáha inštitúciám sociálneho zabezpečenia v celej EÚ rýchlejšie a bezpečnejšie si vymieňať informácie týkajúce sa uplatniteľných právnych predpisov, práceneschopnosti, choroby z povolania a pracovných úrazov, dôchodkov, nezamestnanosti a rodinných dávok, ako sa vyžaduje v pravidlách EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia.

V období pred vytvorením EESSI išlo spravidla o výmenu informácií v papierovej forme. Tá sa nahrádza elektronickými výmenami, keďže inštitúcie členských štátov zavádzajú systém EESSI.

Ako funguje systém EESSI

Všetka komunikácia medzi vnútroštátnymi inštitúciami týkajúca sa otázok cezhraničného sociálneho zabezpečenia má prebiehať prostredníctvom systému EESSI: inštitúcie sociálneho zabezpečenia si vymieňajú štruktúrované elektronické dokumenty a dodržiavajú spoločne dohodnuté postupy. Tieto dokumenty smerujú cez systém EESSI na správne miesto určenia v príslušných inštitúciách v inom členskom štáte.

Zamestnanci inštitúcií sociálneho zabezpečenia môžu vyhľadať správny orgán v inej krajine EÚ pomocou adresára vnútroštátnych inštitúcií.

Harmonogram zavádzania systému EESSI v členských štátoch

Prvá výmena štruktúrovanej elektronickej správy týkajúca sa konkrétneho prípadu sociálneho zabezpečenia občana EÚ sa uskutočnila v januári 2019. Po rokoch intenzívnej práce a vynaloženého úsilia to bol mimoriadne dôležitý úspech vo vykonávaní projektu EESSI.

Od roku 2019 sa všetky zúčastnené krajiny museli pripojiť k systému EESSI. Komisia naďalej podporuje a monitoruje opatrenia členských štátov v tejto oblasti s cieľom zabezpečiť, aby bolo všetkých 32 krajín čo najskôr plne pripravených na používanie systému EESSI.

Prínosy systému EESSI

Rýchlejšia a efektívnejšia výmena informácií medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia a výhody pre mobilných občanov

  • Systém EESSI urýchľuje výmenu informácií medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia v prípadoch súvisiacich s rôznymi segmentmi sociálneho zabezpečenia (ako je nezamestnanosť, rodinné dávky, starobné dávky, nemocenské dávky atď.). Umožňuje im rýchlejšie vybavovať konkrétne prípady a pomáha im rýchlejšie vypočítať a vyplácať dávky.
  • Táto rýchlejšia a efektívnejšia výmena informácií o sociálnom zabezpečení pomáha zlepšiť cezhraničnú ochranu práv sociálneho zabezpečenia občanov.

Presnejšia výmena údajov medzi vnútroštátnymi orgánmi

  • Inštitúcie sociálneho zabezpečenia v celej EÚ používajú štandardizované elektronické dokumenty preložené do vlastného jazyka, čím sa zlepší viacjazyčná komunikácia.
  • Systém EESSI optimalizuje vybavovanie prípadov zavedením štandardných elektronických postupov pre inštitúcie. To pomáha zabezpečiť správne uplatňovanie pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia.

Boj proti podvodom

  • V systéme EESSI sú zavedené záruky, ktoré zabezpečujú, aby boli vymieňané údaje presné a úplné, čo pomôže inštitúciám v boji proti podvodom a omylom.

Bezpečné zaobchádzanie s osobnými údajmi

  • V systéme EESSI sa používa spoločná zabezpečená infraštruktúra pre cezhraničnú výmenu údajov medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia.
  • Systém umožňuje výmenu správ medzi vnútroštátnymi inštitúciami, nevytvára však databázu na centrálne uchovávanie týchto správ a osobných údajov. Obsah správ je k dispozícii len príslušným inštitúciám a členské štáty sú aj naďalej zodpovedné za vysokú úroveň ochrany údajov v súlade s pravidlami EÚ. 
  • Systém EESSI je v súlade s najnovšími normami v oblasti bezpečnosti IT.

Zber štatistických údajov o koordinácii sociálneho zabezpečenia

  • Systém EESSI umožňuje zbierať štatistické údaje o výmene správ medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia.

Overovanie práv sociálneho zabezpečenia

  • Inštitúcie sociálneho zabezpečenia v celej Európe si môžu vymieňať relevantné informácie aj na účely overenia práv mobilných občanov na sociálne zabezpečenie.

Zdieľať stránku