Заетост, социални въпроси и приобщаване

Механизъм за микрофинансиране „Прогрес“

Какво представлява механизмът за микрофинансиране „Прогрес“?

Чрез Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, създаден през 2010 г., се увеличава размера на наличните средства за микрокредити - заеми на стойност под 25 000 евро - за започване или доразвиване на малък бизнес.

Механизмът не предоставя средства директно на предприемачите, а дава възможност на избрани доставчици на микрокредити в ЕС да отпускат повече заеми чрез:

  • издаване на гаранции, като по този начин се поема част от риска за доставчиците от загуба;
  • предоставяне на средства за отпускане на повече микрокредити.

Доставчиците на микрокредити могат да бъдат частни или публични банки, небанкови институции за микрофинансиране и организации с идеална цел.

Условията за микрокредитиране на предприемачи – размер, продължителност, лихвен процент и такси, време за получаване на кредита – зависят от съответния доставчик.

Механизмът за микрофинансиране „Прогрес“ не може да се използва за изплащане на кредитни линии като овърдрафти или краткосрочни револвиращи кредити.

Мога ли да получа микрофинансиране „Прогрес“?

Да, ако:

  • желаете да станете самонаето лице или да основете/доразвиете микропредприятие (по-малко от десет служители), особено социално предприятие
  • сте безработен
  • сте били извън пазара на труда за известно време
  • срещате трудности при получаването на обикновен кредит (защото сте: жена, считани за много млади или много възрастни, член на малцинствена група, имате увреждане и др.)

Как мога да кандидатствам?

Проверете дали вече съществуват доставчици на микрокредити във вашата страна. Те могат да ви информират за специфичните изисквания и процедури за кандидатстване. Можете да им изпратите директно вашето искане за микрокредит.

Станете доставчик на микрокредити в рамките на микрофинансиране „Прогрес“

Мехамизмът за микрофинансиране „Прогрес“ се подпомага от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка и се управлява от Европейския инвестиционен фонд.

Вижте също

Други програми за микрофинансиране

Споделете тази страница