Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Judikatúra

Právne predpisy členského štátu vylučujúce akúkoľvek náhradu nákladov na liečbu poskytnutú v súkromnom zdravotníckom zariadení v inom členskom štáte nie sú zlučiteľné so zásadou voľného pohybu služieb. Vzhľadom na túto zásadu Súdny dvor analyzuje predpis, ktorý upravuje prípad poskytovania liečby v inom členskom štáte odlišne od podobného prípadu, kedy je liečba poskytovaná na území daného členského štátu. Na jednej strane musí občan uhradiť náklady na nemocničnú starostlivosť poskytnutú v súkromnom zariadení iného členského štátu bez toho, aby mu boli preplatené, zatiaľčo v prípade hospitalizácie vo verejnom alebo súkromnom zariadení, s ktorým bola uzatvorená zmluva, nachádzajúcom sa v jeho vlastnom členskom štáte, nemusí zaplatiť žiadnu sumu. Na druhej strane mu nie sú preplatené náklady na neodkladnú hospitalizáciu v súkromnom zariadení v inom členskom štáte, zatiaľčo v prípade, že by bol hospitalizovaný v súkromnom zariadení v jeho vlastnom členskom štáte, s ktorým nebola uzatvorená zmluva, by mu náklady preplatené boli. Takáto úprava odrádza pacientov alebo im dokonca bráni v tom, aby využívali nemocničné služby v iných členských štátoch. Absolútny zákaz nezodpovedá cieľom; mohli by sa zvážiť menej obmedzujúce opatrenia, ktorými sa viac zohľadní voľný pohyb služieb.

Podrobnosti o prípade Stamatelaki

Keď kvôli nemocničnému ošetreniu vycestujete do iného členského štátu EÚ a sprevádza vás iná osoba, spôsob úhrady nákladov na cestu, ubytovanie a stravu pre poistenca a sprevádzajúcu osobu v prípade nemocničného ošetrenia v inom členskom štáte závisí od toho, ako sa tieto náklady hradia v štáte, kde ste poistení.

Podrobnosti o prípade Acereda Herrera

Povinnosť uhradiť náklady na nemocničné ošetrenie poskytnuté v inom členskom štáte platí aj pre štátnu zdravotnú službu, ktorá poskytuje takéto ošetrenie bezplatne. Národná zdravotná služba (NHS) v Spojenom kráľovstve nesmie odmietnuť súhlas na to, aby pacient dostal ošetrenie v zahraničí z dôvodu čakacej lehoty na nemocničné ošetrenie v štáte trvalého pobytu, pokiaľ nevie preukázať, že táto čakacia lehota nepresiahne lekársky prijateľnú dobu z hľadiska stavu pacienta a klinických potrieb.

Podrobnosti o prípade Watts

Náklady na lekárske ošetrenie osoby, ktorá je držiteľom formulárov E 111 a E 112 a ktorá zo súrnych lekárskych dôvodov musí byť prijatá do nemocnice v nečlenskom štáte, musí znášať inštitúcia sociálneho zabezpečenia v členskom štáte pobytu v zastúpení inštitúcie členského štátu, kde má táto osoba štátnu príslušnosť.

Podrobnosti o prípade Keller

Nemecké právne predpisy, ktorými sa riadia práva štátnych zamestnancov na úhradu kúpeľnej liečby, sú zásahom do slobody poskytovania služieb. Odmietnutie úhrady nákladov na liečbu v zahraničí, pokiaľ nemožno preukázať, že je účinnejšia ako liečba v Nemecku, predstavuje neopodstatnenú prekážku slobodného poskytovania služieb.

Podrobnosti o prípade Leichtle

Týmto rozsudkom sa potvrdzuje a dopĺňa prípad Müller-Fauré. Stanovuje sa účel a úloha predchádzajúceho súhlasu (článok 22 nariadenia č. 1408/71). S odkazom na nariadenie č. 1408/71 sa poistenej osobe ponúkajú určité práva, ktoré by ináč nemohla využívať. Nariadenie č. 1408/71 je však len jedným zo spôsobov výkonu práva na slobodné poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti. Je to nástroj, ktorý túto slobodu umožňuje.

Podrobnosti o prípade Inizan

Jednou zo základných zásad EÚ je sloboda v poskytovaní služieb. Keďže toto platí, členské krajiny nemôžu od vás vyžadovať predchádzajúci súhlas na ambulantnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte poskytovateľmi, ktorí nepracujú na základe zmluvy. Naproti tomu v prípade nemocničnej starostlivosti vyžadovanie predchádzajúceho súhlasu môže byť opodstatnené. Súd potvrdzuje, že spôsob, akým sú zdravotné systémy organizované, nemá žiadny vplyv na vaše právo na úhradu nákladov.
>> Podrobnosti o prípade Müller-Fauré a Van Riet

Dôchodcovia sú oprávnení žiadať uhradenie lekárskeho ošetrenia v zahraničí. Štátne orgány môžu upustiť od požadovania predchádzajúceho súhlasu alebo uhradiť výdaje len vtedy, ak sa ochorenie prejavilo náhle počas pobytu osoby v inom štáte.

Podrobnosti o prípade Ioannidis

Súd stanovuje, ktoré náklady na ošetrenie, ktoré vzniknú pri operácii v nemocnici, sa uhrádzajú. Ak sa vám nesprávnym postupom odmietne súhlas na nemocničné ošetrenie v inom štáte, ale tento súhlas sa následne udelí – napríklad na základe rozhodnutia súdu – vtedy máte nárok na úhradu minimálne tej sumy, ktorú by ste dostali za ošetrenie v krajine, v ktorej ste poistení.

Podrobnosti o prípade Vanbraekel

I keď systémy na základe predchádzajúceho súhlasu majú sklon obmedzovať slobodu pri poskytovaní nemocničných lekárskych služieb, sú potrebné na to, aby systémy sociálneho zabezpečenia boli finančne vyvážené a aby nemocničné služby boli dostupné pre všetkých. Súd stanovuje kritériá na udeľovanie súhlasu na poskytnutie nemocničného ošetrenia v inom štáte EÚ a vymedzuje, čo sa považuje za bežné a potrebné ošetrenie podľa holandských zákonov.

Podrobnosti o prípade Geraets-Smits a Peerboms

Občania EÚ môžu byť lekársky ošetrení v inom členskom štáte bez predchádzajúceho súhlasu a jeho úhradu v súlade so sadzbami v štáte, v ktorom sú poistení. Súdne prípady sa týkali úhrady nákladov na okuliare a ambulantné ortodontické ošetrenie.

Podrobnosti o prípade Kohll
Podrobnosti o prípade Decker

 

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku