Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Boj proti diskriminácii na pracovisku

Vaše právo na rovnaké zaobchádzanie

Podľa práva EÚ sa zakazuje diskriminácia na pracovisku z dôvodov veku, pohlavia, zdravotného postihnutia, etnického alebo rasového pôvodu, náboženstva alebo viery či sexuálnej orientácie. Podľa právnych predpisov o rovnakom zaobchádzaní na úrovni EÚ sa stanovujú minimálne úrovne ochrany pre každého, kto pracuje v EÚ.

Máte nárok na rovnaké zaobchádzanie v oblastiach prijímania do zamestnania, pracovných podmienok, postupu v zamestnaní, odmeňovania, prístupu k odbornej príprave, dôchodkového poistenia zamestnancov a prepúšťania.

Podľa právnych predpisov EÚ by zamestnávatelia nemali na pracovisku nikoho diskriminovať a zamestnanci majú právo nebyť diskriminovaní.

Aké typy diskriminácie na pracovisku existujú?

Právo EÚ sa vzťahuje na viaceré situácie:

Priama diskriminácia je diskriminácia, ku ktorej dochádza, keď s vami zamestnávateľ zaobchádza horšie ako s niekým iným v porovnateľnej situácii, pokiaľ ide o šesť dôvodov uvedených vyššie. Môže ísť napríklad o odmietnutie zamestnať niekoho preto, lebo má viac ako 35 rokov.

Nepriama diskriminácia nastáva vtedy, keď má nejaký postup, pravidlo alebo predpis, ktoré sa vzťahujú na všetkých, negatívny vplyv na niektorých ľudí. Tieto opatrenia sa na prvý pohľad javia ako neutrálne, ale v skutočnosti niektorých ľudí diskriminujú. Napríklad vykonávacie predpisy, ktoré znevýhodňujú zamestnancov na kratší pracovný čas, môžu nepriamo diskriminovať ženy, keďže väčšina zamestnancov na kratší pracovný čas sú ženy.

Obťažovanie je ďalšou formou diskriminácie na pracovisku. Ide o nežiaduce správanie, šikanovanie alebo iné správanie, ku ktorému dochádza s úmyslom alebo účinkom vytvorenia zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia. Napríklad keď nadriadený alebo kolegovia rozprávajú vtipy založené na sexuálnej orientácii homosexuálnym spolupracovníkom.

Pokyn na diskrimináciu je druh diskriminácie, keď osoba nabáda inú osobu na diskrimináciu tretej osoby. Napríklad keď zamestnávateľ požiada agentúru dočasného zamestnávania, aby mu našla len pracovníkov vo veku do 40 rokov.

O neoprávnený postih (viktimizáciu) ide vtedy, keď osoba znáša negatívne následky v dôsledku sťažnosti na diskrimináciu. Napríklad ak bol niekto prepustený alebo mu nebol umožnený postup v zamestnaní, lebo podal sťažnosť na diskrimináciu proti svojmu nadriadenému.

Zdieľať stránku