Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

Pomoc mladým ľuďom

Tvoje prvé pracovné miesto EURES je cielený program mobility. Prostredníctvom týchto programov sa majú:

 • obsadiť voľné pracovné miesta v určitom odvetví, povolaní, v určitej krajine alebo skupine krajín, prípadne
 • podporiť konkrétne skupiny pracovníkov so sklonom k mobilite, ako sú mladí ľudia.

Ako to funguje?

 • Tvoje prvé pracovné miesto EURES je program pre mladých uchádzačov a zamestnávateľov z 28 krajín EÚ, Nórska a Islandu.
 • Uchádzači musia byť štátnymi príslušníkmi a osobami s riadnym pobytom v niektorej z týchto krajín.
 • Cieľom programu je pomôcť:
  • mladým ľuďom vo veku do 35 rokov, aby si našli prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v inom členskom štáte,
  • z pomôcť zamestnávateľom nájsť zručnosti či kvalifikácie, ktoré pre svoju činnosť potrebujú.
 • Program vykonávajú konzorciá pod vedením služby EURES, konzorciá zahŕňajú najmenej sedem krajín.

Ako je program financovaný?

Od roku 2014 je program Tvoje prvé pracovné miesto EURES financovaný v rámci osi EURES programu EaSI.

Financovanie činností sa uskutočňuje prostredníctvom každoročných výziev na predkladanie návrhov. Viac informácií nájdete v uverejnených výzvach (aktuálnych a/alebo uzavretých), ako aj zozname udelených grantov.

Viac informácií o programe Tvoje prvé pracovné miesto EURES:

___ na portáli EURES

___ v správach o monitorovaní pokroku (len v anglickom jazyku).

Prípravná akcia programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES

Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES prebiehal ako pilotný program od roku 2012 do polovice roka 2015. Táto prípravná akcia bola financovaná z rozpočtu EÚ na roky 2011 – 2013.

Cieľom bolo pomôcť mladým ľuďom vo veku 18 – 30 rokov nájsť si prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v jednej z krajín EÚ.

Predbežná hodnotiaca správa programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES bilancuje výsledky z prvých dvoch rokov fungovania programu a predstavuje hlavné výzvy pre budúcnosť. Záverečné monitorovacie preskúmanie 2012-2015 podáva prehľad výsledkov prípravnej akcie (len v anglickom jazyku).

V súčasnosti sa vykonáva hodnotenie ex post a potrvá do posledného štvrťroka 2016.

Jeho cieľom je:

 • overiť a skompletizovať výsledky predbežného hodnotenia,
 • posúdiť náklady, prínosy a vplyv činností a ďalších možností plánovaných do budúcnosti.

Hodnotenie ex post prípravnej akcie bolo vykonané v období 2015 – 2016. Správa bude uverejnená neskôr.

Zdieľať stránku