Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - Обезщетения за безработица

Кога мога да получа обезщетения?

Обезщетения за безработица се изплащат на всеки, за когото са правени осигурителни вноски във фонд „Безработица“ на Държавното общо осигуряване най-малко за 9 месеца от последните 15 месеца, преди да стане безработен.

Обезщетенията се изплащат независимо дали осигурителните вноски са внесени или дължими, без да са реално внесени.

Служителите могат да получат обезщетения и при обявяване на несъстоятелност на предприятието, в което работят. Гарантирането на вземания при несъстоятелност се финансира от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, в който всички предприятия имат задължение да плащат вноски.

От 2011 година насам не се отпускат обезщетения за дълготрайна безработица.

Какви са условията, на които трябва да отговарям?

За да получите обезщетения за безработица, трябва да:

  • бъдете регистриран като безработен/а в Агенция по заетостта;
  • да не получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст или за ранно пенсиониране в България, или пенсия за старост в друга държава;
  • не сте заети в дейност, която е предмет на задължително осигуряване.

Ако сте зает/а на непълно работно време и получавате възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, имате право на половината от полагащото ви се обезщетение за безработица.

За осигурителен стаж, който дава право на обезщетение за безработица, се взимат предвид и платеният и неплатен отпуск за отглеждане на дете, временна неработоспособност, бременност и раждане, осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст или неплатеният отпуск до 30 дни в една календарна година.

Зачита се за осигурителен стаж и времето на осигуряване срещу безработица по законодателството на друга държава, извън ЕС, с която България има сключен международен договор за това.

Право да получите обезщетения от фонда за гарантиране на вземания при несъстоятелност имате от момента на вписване в Търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство за несъстоятелност. Нямате право на това обезщетение, ако сте член на управителните органи на предприятието, съдружници в търговското дружество или техни съпрузи или роднини по права линия. Работодателят има задължение да ви уведоми за размера на начислените и неизплатени трудови възнаграждение и/или парични обезщетения, които ви се полагат.

Териториалното поделение на НОИ извършва проверка, която да установи дали имате право на обезщетение по закона за гарантиране на вземанията и съставя констативен протокол. Процедурата започва в едномесечен срок от вписването в Търговския регистър на съдебното решение. Докато тече тази проверка имате право да подадете възражения срещу данните, представени от работодателя. Повече за процедурата можете да прочетете в страницата на НОИ.

На какво имам право и как мога да получа обезщетение?

Обезщетение за безработица

Първата стъпка за получаване на обезщетение за безработица е да се регистрирате в 7-дневен срок от прекъсването на работа в Агенцията по заетостта. Това става в районните дирекции „Бюро по труда“ според постоянния или настоящия ви адрес.

След това в тримесечен срок трябва да подадете заявление за отпускане на обезщетение за безработица към териториалното поделение на НОИ.

Дневното парично обезщетение за безработица е 60 % от средния осигурителен доход, за който са внасяни вноски през последните 24 месеца преди прекратяване на осигуряването. Ако сте работили в България и в друга държава-членка от ЕС, при изчисляване на обезщетението се вземат предвид само периодите на осигуряване за безработица и доходът през тях в България. Обезщетението не може да е по-малко от минималния размер, определен в държавния бюджет за всяка календарна година. За 2018 г. минималният размер на обезщетението е 9 лв. на ден. За 2018 г. максималният размер е 74,29 лв. на ден.

Съществуват изключения при определяне на размера на обезщетенията. Ако по собствено желание или с ваше съгласие сте прекратили отношенията си с работодателя, тогава ви се полагат минимален размер на обезщетението за срок от четири месеца. Получавате минималният размер ако вече сте получавали обезщетение за безработица през последните три години.

Времетраенето на обезщетенията за безработица зависи от осигурителния стаж, в години.

Осигурителен стаж
(години)

Период за изплащане 
на обезщетението (месеци)

до 3

4

3 до 6

6

7 до 10

8

11 до 14

10

От 15

12

От 2011 година насам, не се отпускат обезщетения за дълготрайна безработица.

Гарантиране на вземанията при несъстоятелност на работодателя

На това обезщетение имат право служители, които са работили за работодателя поне 3 месеца. Ако сте започнали работа при работодателя по-малко от три месеца преди вписването на съдебното решение, също имате право на обезщетение, но в по-малък размер.

  • За работилите повече от три месеца - гарантираното вземане е в размер на последните шест начислени, но неизплатени заплати и парични обезщетения през последните дванадесет календарни месеца, преди месеца на обявяването на несъстоятелност. Месечното обезщетение не може да бъде повече от максималния размер на гарантираните вземания. За 2018 г. той е 1 300 лв. на месец.
  • За работилите по-малко от три месеца - гарантираното вземане е в размер на една минимална работна заплата, установена за страната към датата на вписване на съдебното решение.

Служителите с прекратени правоотношения с работодателя през последните три месеца преди датата на вписване на съдебното решение, също имат право на гарантирано вземане. Гарантираното вземане е в размер на последните до шест начислени, но неизплатени месечни заплати и парични обезщетения през последните дванайсет календарни месеца, но не повече от максималния размер - 1300 лв. за 2018 г.

Използвани термини и съкращения

  • НОИ - Национален осигурителен институт
  • КСО - Кодекс за социалното осигуряване
  • Осигурителен стаж - изчислява се в часове, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита времето, през което наетите лица са работили на пълно работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение. Всяка професия има минимален осигурителен доход и към осигурителният стаж не се броят вноски, направени под този доход, освен при определени изключения. Ако сте работили при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. При нормални условия на труд то е 8 часа на ден. Осигурителният стаж е различен от трудовия стаж. Зачита се като осигурителен стаж и самостоятелната заетост.

Необходими документи

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

Публикации на Европейската комисията:

Контакти за повече информация

Агенция по заетостта

Адрес: София 1000, бул. Дондуков №3

Телефон: 980 87 19

Факс: 986 78 02

Е-mail: az@az.government.bg

Териториални дирекции „Бюро по труда“

Национален осигурителен институт

Контактен център

Централно управление на НОИ

София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64

02/926 10 10

noi@nssi.bg

Териториални поделения на НОИ

Споделете тази страница