Заетост, социални въпроси и приобщаване

България

(Актуализирано 2020)

Понякога в живота ви може да се наложи да разчитате на подкрепата, предоставяна от социалноосигурителни обезщетения. Ако живеете в държавата, където сте родени и отговаряте на съответните изисквания, имате право да получавате обезщетения. Но също така имате право да получавате обезщетение, ако сте гражданин/ка на държава - членка на ЕС и се преместите да живеете в друга част на ЕС. Информацията по-долу разяснава кога имате право на обезщетения, какво ви се полага и как можете да поискате такава помощ.


Семейни
Семейни помощи за деца
други семейни помощи и обезщетения
майчинство и бащинство
дългосрочна грижа
Майчинство и бащинство
Семейни помощи за деца
Други семейни помощи и обещетения

Здраве
Здравеопазване
Обезщетения за болест (болнични)
дългосрочна грижа

Неработоспособност
Хора с увреждания
Временна неработоспособност
Трудови злополуки и професионални болести

Старост и пенсии
Пенсии
Наследствена пенсия

Социално подпомагане
Социални помощи
Социални програми за помощи за дългосрочна грижа

Безработица
Обезщетения за безработица

Преместване в чужбина
Сумиране на осигурителните периоди от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство

Основно местоживеене
Обичайно пребиваване

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница